Už „RTR Planeta“ žiūrėjimą gali tekti mokėti
Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja (LRTK) spręs, ar įpa­rei­go­ti re­trans­liuo­to­jus ap­mo­kes­tin­ti „RTR Pla­ne­ta“ žiū­rė­ji­mą Lie­tu­vo­je.

Anot ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko Ed­mun­do Vai­te­kū­no, to­kį siū­ly­mą ki­tą sa­vai­tę ko­mi­si­ja svars­tys dėl pa­žei­di­mų, ku­rie už­fik­suo­ti per te­le­vi­zi­ją lap­kri­čio 29-ąją trans­liuo­to­je lai­do­je „Sek­ma­die­nio va­ka­ras su Vla­di­mi­ru So­lov­jo­vu“.

„Ste­bė­se­nos sky­riaus spe­cia­lis­tai nu­sta­tė, kad vie­no­je iš lai­dų vėl yra ka­ro kurs­ty­mo, ne­apy­kan­tos po­žy­mių“, – BNS sa­kė jis.

Anot LRTK pir­mi­nin­ko, spa­lį įsi­ga­lio­ję Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai nu­ma­to, kad ko­mi­si­jos spren­di­mai yra ga­lu­ti­niai, to­dėl jei LRTK įpa­rei­gos re­trans­liuo­to­jus per­kel­ti „RTR Pla­ne­ta“ į pa­pil­do­mai ap­mo­kes­ti­na­mų prog­ra­mų pa­ke­tus, tai tu­rės bū­ti vyk­do­ma jau ki­tą die­ną.

„Kai ku­rie ka­be­li­nės te­le­vi­zi­jos ope­ra­to­riai jau ir da­bar yra per­kė­lę te­le­vi­zi­ją į mo­ka­mus pa­ke­tus. Jei bus pa­kar­to­ti­nai pa­žei­di­mas pa­da­ry­tas, tuo­met va­do­vau­jan­tis nau­jo­mis įsta­ty­mų nuo­sta­to­mis, sek­tų ki­tas įpa­rei­go­ji­mas ope­ra­to­riams – pa­keis­ti tą prog­ra­mą ki­ta prog­ra­ma, o šios ne­be­ga­lės re­trans­liuo­ti“, – pa­tvir­ti­no R.Vai­te­kū­nas.

Anot ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko, mi­nė­to­je lai­do­je bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma apie Tur­ki­jos nu­muš­tą Ru­si­jos ka­ri­nių pa­jė­gų lėk­tu­vą, ku­ris pa­žei­dė Tur­ki­jos oro erd­vę – lai­do­je, eks­per­tų nuo­mo­ne, in­for­ma­ci­ja bu­vo pa­tei­kia­ma ten­den­cin­gai, bu­vo kurs­to­ma ne­apy­kan­ta NA­TO, Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų at­žvil­giu. Jis taip pat pa­brė­žė, kad tai yra pir­ma­sis rim­tas pa­žei­di­mas, už­fik­suo­tas Lie­tu­vo­je re­trans­liuo­ja­mo­se ru­siš­ko­se te­le­vi­zi­jo­se nuo bir­že­lio mė­ne­sio.

LRTK Šve­di­jo­je re­gis­truo­tos „ RTR Pla­ne­tos“ re­trans­lia­ci­jas jau bu­vo vi­siš­kai užd­rau­du­si šie­met, nuo ba­lan­džio 13 iki lie­pos 13 die­nos – tai bu­vo pir­mo­ji to­kia pro­ce­dū­ra Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES), kai bu­vo vi­siš­kai užr­daus­tos ES re­gis­truo­to ka­na­lo re­trans­lia­ci­jos. Anot ko­mi­si­jos, te­le­vi­zi­ja sa­vo lai­do­se kurs­tė ka­rą ir ne­apy­kan­tą bei pa­kar­to­ti­nai pa­žei­dė Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mą.

Šių me­tų pra­džio­je bu­vo pri­tai­ky­tas tri­jų mė­ne­sių drau­di­mas re­trans­liuo­ti da­lį „Ren TV Bal­tic“ lai­dų, per­nai to­kios pat truk­mės sank­ci­ja bu­vo tai­ko­ma „NTV Mir Lit­hua­nia“, už­per­nai – Pir­mo­jo Bal­ti­jos ka­na­lo (PBK) lai­doms, pa­ga­min­toms ne ES.