Už politinės kampanijos finansų pažeidimus - baudžiamoji atsakomybė
Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas sa­ko, jog ko­mi­si­ja įgi­jo pa­kan­ka­mai ga­lin­gų ins­tru­men­tų at­gra­sant bal­sų pir­ki­mą, ta­čiau siū­lo svars­ty­ti ga­li­my­bę plės­ti bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės tai­ky­mą kam­pa­ni­jos fi­nan­sa­vi­mo pa­žei­di­mams.

„Man re­gis, dėl po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos fi­nan­sa­vi­mo dar ne­ma­žai bė­dų tu­ri­me. Skir­tin­gai nei rin­kė­jų bal­sų pir­ki­mas, po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos fi­nan­sa­vi­mo nė­ra jo­kio kri­mi­na­li­za­vi­mo“, - dis­ku­si­jo­je Sei­me sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

Jis pa­brė­žė, jog už to­kius pa­žei­di­mus tai­ko­ma ad­mi­nis­tra­ci­nė at­sa­ko­my­bė, o jei nu­sta­to­ma bau­džia­mo­ji, ji su­si­ju­si su ki­tais ko­dek­so straips­niais - do­ku­men­tų klas­to­ji­mu, ap­gau­lin­ga aps­kai­ta.

„Mū­sų vie­nas iš pa­siū­ly­mų bū­tų, kad rei­kė­tų ieš­ko­ti bū­dų, kaip pa­siek­ti, kad bū­tų at­sa­ko­my­bė ir po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos fi­nan­suo­to­jams, ir po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viams - vis dėl­to bau­džia­mo­ji“, - sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

Jis dis­ku­si­jo­je pa­žy­mė­jo, jog VRK įga­lio­ji­mai pa­nai­kin­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tus dėl šiurkš­čių pa­žei­di­mų at­gra­so nuo ban­dy­mų pirk­ti bal­sus.

„Pa­si­rink­tas tei­sin­gas ke­lias, ir jei pa­žiū­rė­si­me sa­vi­val­dos rin­ki­mus, ku­rie, kaip įpras­tai, yra „im­lūs“ bal­sų pir­ki­mams, nes ne­di­de­lis bal­sų kie­kis ga­li lem­ti, kad kan­di­da­tas ei­na į prie­kį są­ra­še dėl ke­lias­de­šimt rei­tin­go bal­sų, tai nors pra­ne­ši­mų bu­vo gau­su, iki­teis­mi­nių ty­ri­mų nė­ra di­de­lis skai­čius. Da­bar ži­no­me apie 15 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų, ku­rie pa­si­baigs kal­tie­siems pri­imant baus­mes“, - sa­kė VRK va­do­vas.

„VRK įgi­jo la­bai ga­lin­gus ir rei­ka­lin­gus gink­lus, kaip at­gra­sy­mas - mes ga­li­me pri­pa­žin­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tus ne­ga­lio­jan­čiais, o pri­pa­ži­nus ne­ga­lio­jan­čiais, kaip ma­to­te, mes ga­li­me ap­si­gin­ti ir teis­muo­se“, - kal­bė­jo pir­mi­nin­kas.

VRK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Lau­ra Mat­jo­šai­ty­tė kė­lė idė­ją, kad bū­tų bau­džia­mi ne tik bal­sus per­kan­tys, bet ir su­tin­kan­tys par­duo­ti. Pa­sak pa­va­duo­to­jos, jei pri­ėmus at­ly­gį už bal­są rin­kė­jui grės­tų fi­nan­si­nė sank­ci­ja, jis aps­vars­ty­tų, ar ver­ta ri­zi­kuo­ti dėl ke­lių eu­rų at­ly­gio.

Ji pa­ste­bė­jo, kad rin­ki­mų re­zul­ta­tų anu­lia­vi­mas su­si­jęs su nuo­sto­liais - tiek są­ži­nin­gai el­gę­si kan­di­da­tai pra­ran­da kam­pa­ni­jai pa­nau­do­tus pi­ni­gus, tiek ir nau­ji rin­ki­mai pa­pil­do­mai at­siei­na biu­dže­tui, tad kė­lė klau­si­mą dėl pa­žei­dė­jų fi­nan­si­nės at­sa­ko­my­bės.

„To­je kam­pa­ni­jo­je da­ly­va­vo ir są­ži­nin­gi kan­di­da­tai, par­ti­jos, vi­suo­me­ni­niai ko­mi­te­tai, ir mes vėl­gi tu­ri­me or­ga­ni­zuo­ti nau­jus rin­ki­mus, mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus nau­do­ti, gal­būt ši­to­je vie­to­je ir­gi rei­kė­tų svars­ty­ti apie at­sa­ko­my­bės to­kiems as­me­nims tai­ky­mą ir ma­ny­čiau, kad tai bū­tų pa­kan­ka­mai ne­blo­ga pre­ven­ci­nė prie­mo­nė“, - sa­kė L.Mat­jo­šai­ty­tė.

Kon­ser­va­to­rės Ag­nės Bi­lo­tai­tės ini­ci­juo­to­je dis­ku­si­jo­je dėl bal­sų pir­ki­mo už­kar­dy­mo da­ly­va­vo VRK at­sto­vai, par­ei­gū­nai, vi­suo­me­ni­nin­kai.

Po pa­sta­rų­jų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir me­rų rin­ki­mų VRK dėl šiurkš­čių pa­žei­di­mų yra pa­nai­ki­nu­si rin­ki­mų re­zul­ta­tus Tra­kų bei Ši­lu­tės ra­jo­nuo­se, o Šir­vin­tų ra­jo­ne - me­ro rin­ki­mų re­zul­ta­tus. Pa­kar­to­ti­niai rin­ki­mai šio­se sa­vi­val­dy­bė­se vyks bir­že­lį.

Spren­di­mas pa­nai­kin­ti Šir­vin­tų ra­jo­no me­ro rin­ki­mų re­zul­ta­tus bu­vo aps­kųs­tas teis­mui, ta­čiau per rin­ki­mus dau­giau­siai bal­sų ga­vu­sios „dar­bie­tės“ Ži­vi­lės Pins­ku­vie­nės skun­das at­mes­tas. Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tės nau­dai čia ga­lė­jo bū­ti pa­pirk­ta apie 50 rin­kė­jų.