Už piliečių iniciatyvas – ir elektroniniu būdu
Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių rei­ka­lų ko­mi­te­tas siū­lo, kad par­em­ti pi­lie­čių įsta­ty­mų lei­dy­bos bei re­fe­ren­du­mų ini­cia­ty­vas Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ga­lė­tų pa­si­ra­šy­da­mi ne tik po­pie­riu­je, bet ir elek­tro­ni­niu bū­du. Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko Ze­no­no Vai­gaus­ko tei­gi­mu, toks me­to­das jau sėk­min­gai iš­ban­dy­tas net tri­jų rin­ki­mų me­tu.

Sei­me pra­ėju­sią sa­vai­tę įre­gis­truo­ti Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių rei­ka­lų ko­mi­te­to (VVSRK) pa­teik­ti Pi­lie­čių įsta­ty­mų lei­dy­bos ini­cia­ty­vos bei Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mų pa­kei­ti­mų pro­jek­tai. Jais sie­kia­ma įtvir­tin­ti, kad pi­lie­čiai, ku­rie siū­lo pa­keis­ti ar pa­pil­dy­ti Kons­ti­tu­ci­ją ar­ba pri­im­ti įsta­ty­mą, ga­lė­tų pa­si­ra­šy­ti ne tik po­pie­ri­nia­me par­ašų rin­ki­mo la­pe, bet ir elek­tro­ni­nio ry­šio prie­mo­nė­mis Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je.

VRK, ga­vu­si par­ašų rin­ki­mo la­pus su pi­lie­čių par­ašais bei elek­tro­ni­nės for­mos pi­lie­čių par­ašų rin­ki­mo la­pe įra­šy­tus duo­me­nis, tu­rė­tų per 15 die­nų nuo jų ga­vi­mo die­nos su­ti­krin­ti, ar par­ašai ne­si­dub­liuo­ja, taip pat pa­ti­krin­ti ki­tus duo­me­nis. Jei­gu skai­čiuo­jant gau­tus pi­lie­čių par­ašus bū­tų nu­sta­ty­ta, kad vie­nas žmo­gus pa­si­ra­šė du ar dau­giau kar­tų ar­ba pa­si­ra­šė ir pi­lie­čių par­ašų rin­ki­mo la­pe, ir elek­tro­ni­niu bū­du, jo vi­si par­ašai bū­tų anu­liuo­ja­mi.

Ti­ki­si pa­ska­tin­ti piliečius

„Pri­ta­rus mū­sų siū­ly­mams, vi­suo­me­nei tap­tų leng­viau reišk­ti ini­cia­ty­vas įsta­ty­mų lei­dy­bos sri­ty­je. Da­bar bet ko­kius pa­kei­ti­mus ban­dan­čios įtvir­tin­ti ini­cia­ty­vi­nės gru­pės tu­ri vaikš­čio­ti su po­pie­ri­niais par­ašų la­pais, įti­ki­nė­ti žmo­nes pa­si­ra­šy­ti. Pri­ėmus įsta­ty­mų pa­kei­ti­mus, vi­si no­rin­tys pri­si­dė­ti prie ini­cia­ty­vos tai ga­lė­tų pa­da­ry­ti ne­išei­da­mi iš na­mų – pa­si­ra­šy­da­mi elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je“, – sa­kė Sei­mo VVSRK pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas.

Jo tei­gi­mu, pri­ėmus siū­lo­mus įsta­ty­mų pa­kei­ti­mus, bū­tų iš­plės­tos pi­lie­čių ga­li­my­bės pri­si­dė­ti prie tei­sė­kū­ros pro­ce­sų Lie­tu­vo­je. „Da­bar bū­na taip, kad žmo­gus mie­lai par­em­tų vie­ną ar ki­tą ini­cia­ty­vą, bet ne­ži­no, kur kreip­tis, o na­muo­se jo nie­kas ne­ap­lan­ko ar­ba tuo me­tu ne­ran­da. Elek­tro­ni­nės erd­vės pa­nau­do­ji­mas pi­lie­čių va­liai iš­reikš­ti, ma­nau, pa­ska­tin­tų pi­lie­čių ini­cia­ty­vu­mą“, – aiš­ki­no po­li­ti­kas.

Šiuo me­tu par­em­ti kan­di­da­tus, o at­ei­ty­je – ir įsta­ty­mų lei­dy­bos ini­cia­ty­vas elek­tro­ni­niu bū­du ga­li vi­si pi­lie­čiai, be­si­nau­do­jan­tys in­ter­ne­ti­nės ban­ki­nin­kys­tės pa­slau­go­mis ar­ba ga­lin­tys jung­tis prie Elek­tro­ni­nių val­džios var­tų pa­si­nau­do­jant elek­tro­ni­niu par­ašu, as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­le ir ki­ta. No­rin­tie­ji pa­si­ra­šy­ti tu­ri pa­si­nau­do­ti VRK in­ter­ne­to sve­tai­nė­je su­kur­ta pa­slau­ga. Pa­si­ra­šan­ty­sis au­ten­ti­fi­kuo­ja­mas per Elek­tro­ni­nės val­džios var­tų sis­te­mą.

Ver­ty­bė – idėja

VRK pir­mi­nin­ko Ze­no­no Vai­gaus­ko tei­gi­mu, siū­lo­ma sis­te­ma bū­tų žy­miai pa­to­ges­nė ini­cia­ty­viems pi­lie­čiams bei pi­giau kai­nuo­tų vals­ty­bei, mat bū­tų su­tau­po­mos lė­šos, šiuo me­tu iš­lei­džia­mos „po­pie­ri­nių“ par­ašų ti­kri­ni­mui. Vis dėl­to il­ga­me­tis rin­ki­mų prie­vaiz­das abe­jo­jo, ar ini­cia­ty­vų par­ėmi­mą įtei­si­nus ir elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je, už jas pa­si­sa­ky­tų dau­giau pi­lie­čių.

„Iš sa­vo pa­tir­ties ga­liu pa­sa­ky­ti, kad šia pra­sme vis­kas pri­klau­so nuo žmo­gaus va­lios: jei­gu idė­ja jam pri­im­ti­na, jis pa­si­ra­šys, jei­gu ne – jo­kios tech­ni­nės prie­mo­nės jo nuo­mo­nės ne­pa­keis. Tą ma­tė­me, kai žmo­nės ga­vo ga­li­my­bę elek­tro­ni­niu bū­du par­em­ti rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­čius po­li­ti­kus. Jei kan­di­da­tas pa­trauk­lus rin­kė­jams, jis tūks­tan­tį par­ašų ga­li su­rink­ti per die­ną, o ki­tas tar­si ir kal­ba, agi­tuo­ja, bet ko­jas kru­vi­nai nu­mu­ša, kol gau­na par­ašus. Tai­gi, dar­bas su pi­lie­čiu, aiš­ki­nant, ko­dėl jis tu­ri par­em­ti vie­ną ar ki­tą kan­di­da­tą ar­ba įsta­ty­mo ini­cia­ty­vą, ir to­liau tu­rės bū­ti vyk­do­mas pil­na apim­ti­mi“, – aiš­ki­no Z. Vai­gaus­kas.

Tai, kad pi­lie­čių įsta­ty­mų lei­dy­bos ini­cia­ty­vos sėk­mė la­biau­siai pri­klau­so nuo siū­lo­mos idė­jos pa­trauk­lu­mo, VRK pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, ilius­truo­ja ir nau­jau­sios par­ašų rin­ki­mo ak­ci­jos. Kaip ži­nia, pa­sta­ruo­ju me­tu bu­vo įre­gis­truo­tos trys pi­lie­čių ini­cia­ty­vos: dėl lo­ty­niš­kų raš­me­nų var­to­ji­mo do­ku­men­tuo­se, dėl leng­va­tų pa­bė­gė­liams at­šau­ki­mo bei dėl gir­ta­vi­mo Lie­tu­vo­je stab­dy­mo. Pa­sak Z. Vai­gaus­ko, pir­mo­sios idė­jos ini­cia­to­riai par­ašus su­rin­ko, bet ne­la­bai leng­vai, ar an­tra­jai gru­pei pa­vyks pri­sta­ty­ti rei­kia­mą par­ašų skai­čių – dar ne­ži­nia, o štai ga­na ra­di­ka­lūs siū­ly­mai dėl al­ko­ho­lio ri­bo­ji­mo su­lau­kė ga­na di­de­lio žmo­nių pa­lai­ky­mo.

Ski­na­si kelią

Lie­tu­vo­je ga­li­my­bė elek­tro­ni­niu bū­du par­em­ti kan­di­da­tus pi­lie­čiams pir­mą kar­tą bu­vo su­teik­ta per 2014 me­tais vy­ku­sius pre­zi­den­to rin­ki­mus. Už juo­se kan­di­da­ta­vu­sią ša­lies va­do­vę Da­lią Gry­baus­kai­tę tuo me­tu elek­tro­ni­niu bū­du pa­si­ra­šė dau­giau kaip 20 tūks­tan­čių pi­lie­čių – bū­tent tiek par­ašų rei­kia, kad pre­ten­den­tas ga­lė­tų da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se.

Pa­na­šiu me­tu vy­ku­siuo­se Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­muo­se iš 12-kos juo­se da­ly­va­vu­sių Lie­tu­vos par­ti­jų ir vi­suo­me­ni­nių ko­mi­te­tų rink­ti elek­tro­ni­nius rė­mė­jų par­ašus ge­riau­siai se­kė­si Li­be­ra­lų są­jū­džio ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­joms. Elek­tro­ni­niu bū­du dau­giau­sia rė­mė­jų bal­sų – 3,1 tūkst. – su­la­kė Li­be­ra­lų są­jū­džio są­ra­šas. Už an­tro­je vie­to­je esan­čius TS-LKD kan­di­da­tus taip pa­si­sa­kė 2,6 tūkst. žmo­nių. Tre­čio­je vie­to­je pa­gal elek­tro­ni­nių rė­mė­jų skai­čių li­ku­sią Dar­bo par­ti­ją taip pa­lai­kė vos 923 pi­lie­čiai.