Už nuopelnus tarnaujant NATO misijoje Afganistane – apdovanotas Lietuvos karys
Len­ki­jos Pre­zi­den­to Andr­zej Du­da de­kre­tu me­da­liu „Af­ga­nis­ta­no žvaigž­dė“ ap­do­va­no­tas ma­jo­ras Man­gir­das Vaz­nys.

Šiuo me­tu ka­ri­nin­kas tar­nau­ja Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Jung­ti­nia­me šta­be. Ap­do­va­no­ji­mas ski­ria­mas už nuo­pel­nus tar­nau­jant 2016 m. NA­TO mi­si­jo­je Af­ga­nis­ta­ne „Tvir­ta par­ama“, pra­ne­ša Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Tai bu­vo an­tro­ji mjr. M. Vaz­nio mi­si­ja, 2009 m. jis da­ly­va­vo NA­TO mo­ky­mo mi­si­jo­je Ira­ke.

M. Vaz­nys 1997 m. įsto­jo į Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­ją, o ją bai­gęs ir įgi­jęs lei­te­nan­to laips­nį 2001 m. pra­dė­jo tar­ny­bą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je.

Len­ki­jos ap­do­va­no­ji­mas „Af­ga­nis­ta­no žvaigž­dė“ tei­kia­mas nuo 2007 m. ka­riams ir ci­vi­liams pa­si­žy­mė­ju­siems tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se.

Nuo 2015 me­tų pra­džios Af­ga­nis­ta­ne NA­TO vyk­do mi­si­ją „Tvir­ta par­ama“ (angl. „Re­so­lu­te Su­pport Mis­sion“). Šios mi­si­jos už­duo­tys skir­tos Af­ga­nis­ta­no na­cio­na­li­nėms sau­gu­mo pa­jė­goms reng­ti ir yra ne­ko­vi­nio po­bū­džio. Mi­si­jos pa­grin­di­nis tiks­las – mo­ky­ti, pa­tar­ti ir rem­ti ša­lies na­cio­na­li­nes sau­gu­mo pa­jė­gas, mi­nis­te­ri­jas ir ki­tas val­džios ins­ti­tu­ci­jas už­ti­kri­nant sta­bi­lu­mą ša­ly­je.

Šiuo me­tu Af­ga­nis­ta­ne mi­si­jos „Tvir­ta par­ama“ ope­ra­ci­niuo­se šta­buo­se Ka­bu­le ir He­ra­te tar­nau­ja dau­giau nei 20 Lie­tu­vos ka­rių.