Už nuopelnus Lietuvai – valstybės apdovanojimai
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė Va­sa­rio 16-osios – Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pro­ga už nuo­pel­nus Lie­tu­vai ir mū­sų ša­lies var­do gar­si­ni­mą pa­sau­ly­je vals­ty­bi­niais ap­do­va­no­ji­mais ap­do­va­no­jo 38 Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir už­sie­nio vals­ty­bių pi­lie­čius.

„Sa­vo dar­bais jūs šlo­vi­na­te vals­ty­bę, ku­ri jums yra bran­gi, ku­ri yra tiks­las ir ver­ty­bė. Jums Lie­tu­va vi­sa­da iš­liks Tė­vy­nė, vals­ty­bė, ku­ri pa­de­da, ku­ri gelbs­ti, ku­ria ga­li­ma di­džiuo­tis“, – sa­kė Pre­zi­den­tė.

Pa­sak vals­ty­bės va­do­vės, ar­tė­ja­me prie mū­sų vals­ty­bės šimt­me­čio, iš ku­rio be­veik 50 me­tų bu­vo­me ne­lais­vi. Šian­dien ir vėl ap­link gir­di­me įvai­rių grės­mių. Tarp mū­sų yra ne­ma­žai žmo­nių, ku­rie prieš 25 me­tus ma­tė, ką reiš­kia ag­re­so­riaus gra­si­ni­mai. To­dėl mums vi­siems – ir vy­res­niems, ir jau­nes­niems – svar­biau­sia yra Lie­tu­vos lais­vė, ra­šo­ma Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Di­džiuo­ju kry­žiu­mi ap­do­va­no­tas bu­vęs Iz­rae­lio Pre­zi­den­tas, ak­ty­vus Lie­tu­vos ir Iz­rae­lio par­tne­rys­tės puo­se­lė­to­jas No­be­lio tai­kos pre­mi­jos lau­rea­tas Shi­mo­nas Pe­re­sas.

Or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Ko­man­do­ro kry­žiu­mi ap­do­va­no­ti NA­TO Są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gų ir JAV pa­jė­gų Eu­ro­po­je vy­riau­sia­sis va­das, ge­ne­ro­las Phi­li­pas Mar­kas Breed­lo­ve, JAV Sau­su­mos pa­jė­gų Eu­ro­po­je va­das, ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Fre­de­ric­kas Ben­ja­mi­nas Hod­ge­sas III ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ne­pap­ras­to­ji ir įga­lio­to­ji am­ba­sa­do­rė Jung­ti­nė­se Tau­to­se, ak­ty­vi tarp­tau­ti­nės tai­kos ir sau­gu­mo stip­rin­to­ja bei Lie­tu­vos na­cio­na­li­nių in­te­re­sų puo­se­lė­to­ja Rai­mon­da Mur­mo­kai­tė.

Or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Ka­ri­nin­ko kry­žiu­mi ap­do­va­no­ti NA­TO Jung­ti­nių pa­jė­gų va­da­vie­tės Briun­su­me va­das ge­ne­ro­las Han­sas-Lot­ha­ris Dom­ro­se ir Lie­tu­vos ta­py­to­jas, Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­tas Ša­rū­nas Sau­ka.

Pre­zi­den­tė pa­brė­žė, kad mū­sų ša­ly­je įvai­rio­se sri­ty­se dar­buo­ja­si daug pui­kių žmo­nių, ku­rių dė­ka Lie­tu­vos var­das gir­di­mas ir ger­bia­mas vi­sa­me pa­sau­ly­je.

Ša­lies va­do­vė Vy­čio Kry­žiaus or­di­no Ri­te­rio kry­žių įtei­kė ne­gink­luo­to an­ti­so­vie­ti­nio pa­sip­rie­ši­ni­mo da­ly­viams – pog­rin­di­nio lei­di­nio „Lie­tu­vos ka­ta­li­kų baž­ny­čios kro­ni­kos“ bend­ra­dar­bei ir pla­tin­to­jai Onai Šar­kaus­kai­tei bei po­li­ti­niam ka­li­niui Ro­mui Že­mai­čiui.

Na­cio­na­li­nio vė­žio ins­ti­tu­to On­ko­chi­rur­gi­jos cen­tro Krū­ties li­gų chi­rur­gi­jos ir on­ko­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­jas pro­fe­so­rius Va­le­ri­jus Os­ta­pen­ko bei Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­riš­kių kli­ni­kų He­ma­to­lo­gi­jos, on­ko­lo­gi­jos ir trans­fu­zio­lo­gi­jos cen­tro Kau­lų čiul­pų transp­lan­ta­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Igo­ris Tro­ciu­kas ap­do­va­no­ti Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no or­di­no Ri­te­rio kry­žiu­mi.

Or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Ri­te­rio kry­žiu­mi ap­do­va­no­ti žy­mūs ša­lies ir už­sie­nio me­ni­nin­kai, moks­li­nin­kai bei vers­li­nin­kai: Lie­tu­vos mu­zi­kos ir tea­tro aka­de­mi­jos pro­fe­so­rė Gra­ži­na Dau­no­ra­vi­čie­nė, ra­šy­to­jas Her­kus Kun­čius, Da­ni­jos ki­no pro­diu­se­ris, Lie­tu­vos do­ku­men­ti­nio ki­no sklei­dė­jas Eu­ro­po­je Tue Stee­nas Mul­le­ris, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės fil­har­mo­ni­jos ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Rū­ta Prū­se­vi­čie­nė, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to pro­fe­so­rė Ai­nė Ra­mo­nai­tė, dai­li­nin­kas Rai­mon­das Sa­vic­kas, is­to­ri­kė Al­do­na Vla­dis­la­va Va­si­liaus­kie­nė, bend­ro­vės „Ther­mo Fis­her Scien­ti­fic Bal­tics“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Mar­kaus­kas.

Ša­lies va­do­vė Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no or­di­no me­da­liu ap­do­va­no­jo il­ga­me­tę Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos nau­jie­nų žur­na­lis­tę ir ša­lies ne­prik­lau­so­my­bės puo­se­lė­to­ją Eg­lę Bu­če­ly­tę, Or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liu – Ra­są Dič­pe­trie­nę, vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Gel­bė­kit vai­kus“ va­do­vę, „Vai­kų li­ni­jos“ ir „Jau­ni­mo li­ni­jos“ va­do­vus Ro­ber­tą Po­vi­lai­tį ir Pa­ulių Skrui­bį, žur­na­lis­tą ir lai­dos „Ru­sų gat­vė“ au­to­rių Ole­gą Kur­diu­ko­vą.

Už drą­są, su­ma­nu­mą ir pa­siau­ko­ji­mą gel­bė­jant žū­van­čius žmo­nes Žū­van­čių­jų gel­bė­ji­mo kry­žiu­mi ap­do­va­no­ti Prie­nų ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to par­ei­gū­nas Vai­das Mi­liaus­kas bei Pa­gė­gių sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai Da­rius Vy­ker­tas ir Ha­rol­das Žy­man­tas.