Už naujagimius – ir pinigai, ir antklodės
2017-ai­siais vai­kų su­si­lauk­sian­tys aly­tiš­kiai gaus po antk­lo­dę kū­di­kiams, Ša­kių ra­jo­no gy­ven­to­jai – pi­ni­gi­nę pre­mi­ją.

No­rė­da­mos pra­džiu­gin­ti sa­vo gy­ven­to­jus, ku­riuos ki­tą­met ap­lan­kys gand­rai, Aly­taus mies­to ir Ša­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės nu­ma­tė jiems ma­lo­nią staig­me­ną. Kiek­vie­nai to­kiai šei­mai iš Ša­kių ra­jo­no biu­dže­to ke­ti­na­ma skir­ti vien­kar­ti­nę 200 eu­rų pre­mi­ją. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės var­du nau­ja­gi­mių tė­vams bus įtei­kia­mos antk­lo­dės ma­žy­liams.

Ki­tų „Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­tų sa­vi­val­dy­bių va­do­vai pa­brė­žė, kad pa­si­rū­pin­ti ma­žai­siais pi­lie­čiais – pir­miau­sia vals­ty­bės už­da­vi­nys.

Pa­brė­žia iš­lie­ka­mą­ją vertę

Aly­taus mies­to me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius tei­gė, jog lig šiol sa­vi­val­dy­bė tik sim­bo­liš­kai ap­do­va­no­da­vo nau­ja­gi­mių su­si­lauk­da­vu­sias šei­mas, bet nuo 2017-ųjų pra­dės teik­ti sva­res­nes, iš­lie­ka­mą­ją ver­tę tu­rin­čias do­va­nas. Tai – Aly­tu­je sto­vin­čios skulp­to­riaus Ša­rū­no Ši­mu­ly­no skulp­tū­ros „Jau­nys­tė“ vaiz­du ir žo­džiais „Aš gi­miau aly­tiš­kiu“ iš­siu­vi­nė­ta vai­kiš­ka antk­lo­dė bei va­di­na­ma­sis nau­ja­gi­mio al­bu­mas, ku­ria­me ma­mos pa­pras­tai fik­suo­ja fak­tus, reikš­min­gus vai­ku­čio ir drau­ge vi­sos šei­mos gy­ve­ni­mui.

„Sie­kį pra­ktiš­ko­mis, o svar­biau­sia – iš­lie­ka­mą­ją ver­tę tu­rin­čio­mis do­va­no­mis pa­gerb­ti kū­di­kių su­si­lau­ku­sias šei­mas iš­kė­lė vi­ce­me­rė Va­lė Gi­bie­nė. Ne­ma­žai svars­ty­ta, kaip tai pa­da­ry­ti, bet ga­lu­ti­nį žo­dį dėl kon­kre­čių do­va­nų ta­rė sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo V. Gri­ga­ra­vi­čius.

Me­ras pa­žy­mė­jo, kad do­va­nas gaus tik tos šei­mos, ku­rios gy­ve­na Aly­tu­je. „Svars­tė­me, jog gal­būt de­ra ap­do­va­no­ti ir tas vai­kų su­si­lau­ku­sias šei­mas, ku­rių abu ar vie­nas tė­vų gi­mė ir gy­ve­no Aly­tu­je, o da­bar yra iš­vy­kę ki­tur. Vis dėl­to ga­liau­siai nu­ta­rė­me ma­žy­liams skir­tas do­va­nas įteik­ti iš­skir­ti­nai Aly­tu­je gy­ve­nan­tiems jų tė­vams“, – kal­bė­jo mies­to va­do­vas.

Do­va­ną, ku­rios ver­tė – be­veik 50 eu­rų, aly­tiš­kiai ga­lės pa­siim­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riu­je.

Pi­ni­gų suras

Ša­kių ra­jo­no vi­ce­me­ras Ed­ga­ras Pi­ly­pai­tis „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no, kad šios sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba dar va­sa­rą pa­tvir­ti­no tvar­ką, pa­gal ku­rią kū­di­kio su­si­lau­ku­siems ša­kiš­kiams nuo 2017-ųjų bus ski­ria­ma vien­kar­ti­nė 200 eu­rų pre­mi­ja.

Jis ir­gi pri­mi­nė, jog pi­ni­gus gaus tik tos šei­mos, ku­rios rea­liai gy­ve­na ra­jo­ne. Tė­vai, Ša­kių ra­jo­ne dek­la­ra­vę gy­ve­na­mą­ją vie­tą, bet įsi­kū­rę ki­to­se Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se, pre­mi­jos ne­su­lauks.

Ka­dan­gi Ša­kiuo­se per me­tus gims­ta apie 250 vai­kų, sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui jų su­si­lau­ku­sioms šei­moms ski­ria­ma vien­kar­ti­nė par­ama at­sieis apie 50 tūkst. eu­rų. „Šiuo me­tu dar ne­sa­me pa­tvir­ti­nę 2017 me­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to, ta­čiau ne­abe­jo­ju, kad to­kią su­mą ra­si­me“, – sa­kė E. Pi­ly­pai­tis.

Pa­de­da kitaip

Kad sa­vi­val­dy­bių do­va­no­mis ar pre­mi­jo­mis bū­tų džiu­gi­na­mi ir ki­tų ša­lies mies­tų ar ra­jo­nų gy­ven­to­jai, su­si­lau­kę ma­žy­lių, Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja duo­me­nų ne­tu­ri, nes jų ne­ren­ka.

Įvai­rio­mis so­cia­li­nė­mis ak­ci­jo­mis gar­sė­jan­čio Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas „Lie­tu­vos ži­nioms“ pri­si­pa­ži­no ži­nan­tis apie ar­ti­miau­sios kai­my­nės – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės – pa­stan­gas ap­do­va­no­ti nau­ja­gi­mių šei­mas, ta­čiau pats to­kios ini­cia­ty­vos ne­pla­nuo­jan­tis im­tis.

„Pa­me­nu, sa­vi­val­dy­bės var­du esa­me tei­kę do­va­nas va­di­na­miems Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kams, gi­mu­siems 2009-ai­siais. O da­bar esa­me nu­si­tei­kę kiek įma­no­ma pa­dė­ti tiems kū­di­kiams, ku­rių šei­mos ne­la­bai lau­kia“, – tei­gė me­ras. A. Vrub­liaus­kas pa­brė­žė, kad už sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gus re­mon­tuo­ja­mi būs­tai, ku­riuo­se gy­ve­na tų ma­žy­lių tė­vai, iš sa­vi­val­dy­bė­je įkur­to lab­da­ros fon­do lė­šų šiems vai­kams per­ka­mi dra­bu­žė­liai.

Par­ama – ne atrakcija

Ute­nos ra­jo­no me­ras Al­vy­das Ka­ti­nas pri­si­mi­nė vi­sai ne­se­niai per te­le­vi­zi­ją ma­tęs re­por­ta­žą, kaip kaž­ko­kios pa­sau­lio ša­lies nau­ja­gi­miams bu­vo pa­do­va­no­ti rau­do­ni Ka­lė­dų Se­ne­lio kos­tiu­mai. Jais kū­di­kė­liai ir bu­vo ap­reng­ti.

„Vi­sa tai pui­ku, ta­čiau yra tik at­rak­ci­ja. Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, ma­žy­lių tė­vus rei­kė­tų džiu­gin­ti ne at­rak­ci­jo­mis, do­va­no­mis ar pre­mi­jo­mis, o to­kia šei­mos ge­ro­vės po­li­ti­ka, kad žmo­nės jaus­tų­si sau­gūs, už­ti­krin­ti ir no­rė­tų au­gin­ti vai­kus“, – dės­tė A. Ka­ti­nas.

Pa­sak jo, tai, kad kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės sa­vo biu­dže­to lė­šo­mis ap­do­va­no­ja nau­ja­gi­mius, reiš­kia, jog pi­ni­gų ne­gaus ar­ba ma­žiau gaus tie, ku­riems jų taip pat la­bai rei­kia. „Juk iš tie­sų ne sa­vi­val­dy­bės, o vals­ty­bė tu­ri už­ti­krin­ti fi­nan­si­nę par­amą vai­kų su­si­lau­kian­čioms šei­moms“, – pri­dū­rė me­ras.

Kiek­vie­nam gi­mu­siam kū­di­kiui vals­ty­bė ski­ria 418 eu­rų vien­kar­ti­nę iš­mo­ką.