Už mėsos reklamą skirta 1000 litų bauda
Šiau­lių ra­jo­ne esan­čios in­di­vi­dua­lios įmo­nės sa­vi­nin­kui mė­sos rek­la­ma at­siė­jo 1000 li­tų. To­kio dy­džio bau­dą sky­rė rek­la­mą įver­ti­nu­si ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė – ji pri­pa­ži­no, kad bu­vo pa­žeis­tas Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mas.

Rek­la­mo­je vaiz­duo­ja­ma mau­dy­mo­si kos­tiu­mu vil­kin­ti mo­te­ris, ku­ri ant pe­čių lai­ko mė­sos ga­ba­lą.

Apie šią rek­la­mą rug­sė­jo mė­ne­sį ra­šė „Lie­tu­vos žinios“.

Nu­sta­čius Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mo pa­žei­di­mą, bu­vo pra­dė­ta ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų by­la dėl ga­li­mo Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so (ATPK) 41(6) straips­nio pa­žei­di­mo (ly­gių ga­li­my­bių pa­žei­di­mas), už­trau­kian­čio bau­dą par­ei­gū­nams, darb­da­viams ar jų įga­lio­tiems as­me­nims nuo 100 iki 2000 li­tų.

Vers­li­nin­kas Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bai (LGKT) aiš­ki­no, jog ši rek­la­ma pa­si­rink­ta dėl gro­žio, ji esą už­tam­si­na pa­tal­pą ir sau­go nuo tie­sio­gi­nių sau­lės spin­du­lių pro­duk­ci­ją. Jis ne­su­ti­ko su LGKT iš­va­da ir ma­no, jog rek­la­ma ne­žei­džia ir ne­že­mi­na mo­ters.

Tre­čia­die­nį iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me LGKT ci­tuo­ja Eu­ro­pos Ta­ry­bos ir vals­ty­bių na­rių vy­riau­sy­bių at­sto­vų, 1995 me­tų re­zo­liu­ci­ją „Dėl mo­te­rų ir vy­rų įvaiz­džio rek­la­mo­je ir ži­niask­lai­do­je“, ku­rio­je tei­gia­ma, kad ly­čių ste­reo­ti­pai rek­la­mo­je ir ži­niask­lai­do­je yra vie­nas iš ne­ly­gy­bės veiks­nių, da­ran­čių įta­ką po­žiū­riui į mo­te­rų ir vy­rų ly­gy­bę ir kad tai pa­brė­žia ly­gy­bės vi­so­se vi­suo­me­ni­nio gy­ve­ni­mo sri­ty­se ska­ti­ni­mo svar­bą. Re­zo­liu­ci­jo­je taip pat nu­ro­do­ma, kad rek­la­ma ir ži­niask­lai­da ne­tu­ri men­kin­ti pa­gar­bos žmo­gaus oru­mui, jo­se ne­tu­ri bū­ti „dis­kri­mi­na­ci­jos dėl ly­ties“.

Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mas drau­džia in­for­ma­ci­jo­je apie pre­kes ir pa­slau­gas bei rek­la­mo­je iš­reikš­ti pa­že­mi­ni­mą, pa­nie­ki­ni­mą dėl ly­ties ir ki­tų pa­grin­dų bei for­muo­ti vi­suo­me­nės nuo­sta­tas, kad dėl šių po­žy­mių as­muo yra pra­na­šes­nis ar men­kes­nis už ki­tą.

Įmo­nės mė­sos rek­la­mą Vil­niaus uni­ver­si­te­to bei Šiau­lių uni­ver­si­te­to Ly­čių stu­di­jų cen­trų eks­per­tai įver­ti­no kaip že­mi­nan­čią.