Už maisto produktų klastojimą grėstų belangė
Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba (VMVT) siū­lys tei­sės ak­tų pa­tai­sas, ku­rias pri­ėmus bū­tų kri­mi­na­li­zuo­ta mais­to klas­to­čių ga­my­ba ir pre­ky­ba – už tai grės­tų bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė.

Taip pat nu­ma­to­ma siū­ly­ti su­griež­tin­ti tur­ga­vie­čių sa­vi­nin­kų at­sa­ko­my­bę. Už­ti­krin­ti, kad ne­bū­tų pre­kiau­ja­ma mais­to klas­to­tė­mis, tu­rė­tų jie, o ne kiek­vie­nas pre­kiau­to­jas at­ski­rai, kaip yra da­bar.

Ta­čiau po­li­ti­kai ir vers­li­nin­kai abe­jo­ja, ar toks su­griež­ti­ni­mas iš tie­sų duo­tų rea­lios nau­dos.

Sie­kia sugriežtinimo

VMVT di­rek­to­rius Jo­nas Mi­lius tei­gė, kad ko­vo­ti su mais­to pro­duk­tų klas­to­tė­mis ki­to­se ša­ly­se ku­ria­mi spe­cia­li­zuo­ti po­li­ci­jos pa­da­li­niai, nes no­rint efek­ty­vių re­zul­ta­tų bū­ti­na griež­tin­ti sank­ci­jas pa­žei­dė­jams. Esą taip pat rei­kė­tų elg­tis ir mū­sų ša­ly­je, nes kol kas to­kiems pa­žei­dė­jams Lie­tu­vo­je nu­ma­ty­ta tik ad­mi­nis­tra­ci­nė at­sa­ko­my­bė. Bau­dos už že­mės ūkio pro­duk­tų ga­my­bos, per­dir­bi­mo ir tie­ki­mo rin­kai pa­žei­di­mus sie­kia iki 3475 eu­rų.

Jonas Milius: „Nesąžiningi verslininkai pelnosi parduodami prastos kokybės maistą didžiausia kaina, ir dar mūsų visų sveikatos sąskaita." /LŽ archyvo nuotrauka

VMVT va­do­vo įsi­ti­ki­ni­mu, griež­tes­nė at­sa­ko­my­bė už mais­to klas­to­tes ir ne­le­ga­lią pre­ky­bą pa­dė­tų su­ma­žin­ti pa­dirb­tų pro­duk­tų kie­kį, o vals­ty­bės biu­dže­tas bū­tų pa­pil­do­mas su­mo­kė­tais mo­kes­čiais.

„Ne­są­ži­nin­gi vers­li­nin­kai pel­no­si par­duo­da­mi pra­stos ko­ky­bės mais­tą di­džiau­sia kai­na, ir dar mū­sų vi­sų svei­ka­tos sąs­kai­ta. Sten­gia­mės už­kirs­ti ke­lią ne­le­ga­liai pre­ky­bai ir pro­duk­tų klas­to­tėms, ta­čiau ne vi­suo­met mū­sų tu­ri­mos prie­mo­nės at­gra­so nuo to­kios veik­los at­ei­ty­je. Gau­na­mas pel­nas daž­nai bū­na kur kas di­des­nis nei ne­di­de­lės ad­mi­nis­tra­ci­nės bau­dos bei ati­ma­mo kro­vi­nio ver­tė“, – aiš­ki­no J. Mi­lius.

Anot jo, dėl mi­nė­tos veik­los tu­rė­tų bū­ti ke­lia­mos bau­džia­mo­sios by­los, mat par­duo­dant ne­aiš­kios kil­mės pro­duk­tus ne tik ri­zi­kuo­ja­ma žmo­nių svei­ka­ta, bet ir vals­ty­bė pa­ti­ria fi­nan­si­nių nuo­sto­lių. Mais­to pro­duk­tų klas­to­ji­mas pri­pa­žįs­ta­mas kri­mi­na­li­niu nu­si­kal­ti­mu Ita­li­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, ki­to­se ša­ly­se.

Ar­ti­miau­siu me­tu VMVT teiks tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mo pro­jek­tus, ku­riuos pri­ėmus bū­tų nu­ma­ty­ta bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė už mais­to klas­to­tes ir ne­le­ga­lią pre­ky­bą. Be to, jau par­eng­tos pa­tai­sos, kad už tvar­ką tur­ga­vie­tė­se bū­tų at­sa­kin­gi jų sa­vi­nin­kai.

Idė­ja ke­lia abejonių

Ta­čiau VMVT su­ma­ny­mui ne vi­si pri­ta­ria. Anot aso­cia­ci­jos „Lie­tu­vos pre­ky­vie­tės ir tur­ga­vie­tės“ pre­zi­den­tės Al­do­nos Alek­sand­ros Ja­na­vi­čie­nės, tur­ga­vie­čių sa­vi­nin­kai vei­kia pa­gal pre­ky­bos cen­trų pri­nci­pą – iš­nuo­mo­ja pre­ky­bos vie­tas. „Ga­li­me pa­ti­krin­ti, kiek ir ko­kių pre­kių pre­kiau­to­jas at­si­ve­žė, ar tu­ri vi­sus rei­kia­mus do­ku­men­tus. Ta­čiau pa­ti­krin­ti, ar tos pre­kės ti­krai to­kios, ko­kios tu­ri bū­ti, var­gu ar ga­lė­tu­me“, – sa­kė ji.

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Sta­sys Šed­ba­ras taip pat ne­slė­pė abe­jo­nių, ar iš tie­sų rei­kė­tų kri­mi­na­li­zuo­ti mais­to pro­duk­tų klas­to­ji­mą ir pre­ky­bą jais. „Bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė – kraš­tu­ti­nė prie­mo­nė, kai ki­tos ne­veiks­min­gos. Var­gu ar už pre­ky­bą mais­to klas­to­tė­mis rei­kė­tų so­din­ti į Lu­kiš­kių ka­lė­ji­mą“, – svars­tė jis.

Po­li­ti­ko ti­ki­ni­mu, ne­le­ga­li pre­ky­ba, mais­to klas­to­ji­mas tė­ra ne­tvar­kin­gas vers­las, to­dėl juo už­sii­man­tys vei­kė­jai la­biau­siai tu­rė­tų nu­ken­tė­ti eko­no­miš­kai. Tad ski­riant bau­dą, ar ji bū­tų kaip bau­džia­mo­ji sank­ci­ja, ar ad­mi­nis­tra­ci­nė prie­mo­nė, vis vien bū­tų pa­sie­kia­mas tas pats tiks­las. Tik ad­mi­nis­tra­ci­ne tvar­ka bau­da ski­ria­ma kur kas grei­čiau ir šis pro­ce­sas pi­ges­nis.

Kasmet aptinkami nemenki kiekiai falsifikuotų maisto produktų./VMVT nuotrauka

„Tad jei ga­li­ma pa­siek­ti tiks­lą ne­kri­mi­na­li­zuo­jant tam ti­krų veiks­mų, gal ir rei­kė­tų to lai­ky­tis. Jei­gu nu­ma­ty­tos sank­ci­jos per ma­žos, ga­li­ma dis­ku­tuo­ti ir jas di­din­ti“, – kal­bė­jo S. Šed­ba­ras.

Ne pa­vie­niai atvejai

Apie mais­to klas­to­ji­mą ir var­to­to­jų ap­gau­di­nė­ji­mą gar­siau­siai im­ta kal­bė­ti po dau­ge­lį Eu­ro­pos ša­lių su­krė­tu­sio ty­ri­mo, kai bu­vo nu­sta­ty­ta, kad įvai­riuo­se mė­sos ga­mi­niuo­se jau­tie­na bu­vo pa­keis­ta ge­ro­kai pi­ges­ne, gal­būt net ne­le­ga­liai pa­ga­min­ta ark­lie­na. Mė­sos kon­ser­vų su ark­lie­na bu­vo ap­tik­ta ir Lie­tu­vo­je. Ta­čiau tai ne­ta­po pa­mo­ka mais­to pro­duk­tų fal­si­fi­ka­to­riams, nors pa­sta­rai­siais me­tais tai­ko­mos vis griež­tes­nės prie­mo­nės, tu­rin­čios už­kirs­ti ke­lią to­kiems at­ve­jams.

Vien šie­met VMVT spe­cia­lis­tai nu­sta­tė ne vie­ną at­ve­jį, kai pri­va­taus na­mo ga­ra­že ar­ba so­dų bend­ri­jo­je ne­le­ga­liai tvar­ko­mos ne­aiš­kios kil­mės šal­dy­tos ir sū­dy­tos žu­vys, ikrai, ga­mi­na­mi mė­sos ga­mi­niai. Vie­nas di­džiau­sių ra­di­nių ap­tik­tas ko­vo pa­bai­go­je Vil­niu­je. Kir­ti­mų gat­vė­je esan­čia­me san­dė­ly­je ras­ta per 120 to­nų ne­aiš­kios kil­mės kiau­lie­nos la­ši­nių ir gal­vi­jų ke­pe­nų. Par­ei­gū­nams įta­ri­mų pir­miau­sia su­kė­lė įmo­nės te­ri­to­ri­jo­je iš­mes­tos tuš­čios dė­žės su įtar­ti­na ženk­li­ni­mo in­for­ma­ci­ja.

Pa­ti­kri­ni­me da­ly­va­vu­siems Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bos bei Mui­ti­nės de­par­ta­men­to par­ei­gū­nams ne­pa­vy­ko nei nu­sta­ty­ti tiks­lios to­kios pro­duk­ci­jos kil­mės ša­lies, nei gau­ti ko­kių nors sau­gą ir ko­ky­bę pa­tvir­ti­nan­čių do­ku­men­tų. Ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad vė­liau vi­są šią pro­duk­ci­ją be aps­kai­tos do­ku­men­tų, su­klas­to­jus ženk­li­ni­mo in­for­ma­ci­ją, pla­nuo­ta iš­vež­ti į ki­tas ša­lis ar­ba par­duo­ti Lie­tu­vos tur­ga­vie­tė­se.

Šie­met taip pat iš­aiš­kin­tas ga­li­mas kiau­ši­nių klas­to­ji­mo at­ve­jis. Dau­giau kaip 40 tūkst. vie­ne­tų kiau­ši­nių bu­vo at­ga­ben­ta į Lie­tu­vą be pri­va­lo­mos ženk­li­ni­mo in­for­ma­ci­jos.

Eu­ro­po­las ir In­ter­po­las kas­met ini­ci­juo­ja ope­ra­ci­jas „Op­son“, per ku­rias dau­giau kaip 50 vals­ty­bių mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bų, po­li­ci­jos ir mui­ti­nės par­ei­gū­nai ti­kri­na oro ir jū­rų uos­tus, tur­ga­vie­tes, par­duo­tu­ves, pa­sie­nio san­dė­lius. Šių me­tų pra­džio­je Lie­tu­vo­je per to­kią ope­ra­ci­ją VMVT ins­pek­to­riai su­lai­kė 63 to­nas ne­sau­gių ar ne­tin­ka­mai pa­ženk­lin­tų mais­to pro­duk­tų. Ne­leis­ta rea­li­zuo­ti 41 to­nos vai­sių, nes vir­šy­ta leis­ti­na pes­ti­ci­dų kon­cen­tra­ci­ja, 7 to­nų su­pe­li­ju­sių ci­na­mo­nų, 4 to­nų mė­sos be sau­gą ir ko­ky­bę pa­tvir­ti­nan­čių do­ku­men­tų, 3 to­nų šal­dy­tų žu­vų, 1,8 to­nos įvai­rių vai­sių ir dar­žo­vių, 380 ki­log­ra­mų vy­nuo­gių kau­liu­kų alie­jaus (nu­sta­ty­tas che­mi­nis už­terš­tu­mas), 190 ki­log­ra­mų grai­ki­nių rie­šu­tų alie­jaus dėl juo­se ras­to ben­zo­pi­re­no ir 7 ki­log­ra­mų gy­vū­nų mais­to (ja­me ap­tik­ta gyv­si­dab­rio).

Mui­ti­nės de­par­ta­men­to par­ei­gū­nai at­sklei­dė sal­du­my­nų klas­to­tes iš Ki­ni­jos, to­dėl į mū­sų ša­lies rin­ką ne­pa­te­ko 57 tūkst. vie­ne­tų sal­dai­nių bei 229 tūkst. vie­ne­tų kram­to­mo­sios gu­mos.