Už kraujomaišą siūlo bausti nelaisve
Sei­mo na­rės so­cial­de­mo­kra­tės Bi­ru­tė Vė­sai­tė ir Orin­ta Lei­pu­tė siū­lo kri­mi­na­li­zuo­ti krau­jo­mai­šą.

Bau­džia­mą­jį ko­dek­są par­la­men­ta­rės siū­lo pa­pil­dy­ti straips­niu, kad sa­va­no­riš­kai ly­tiš­kai san­ty­kia­vę as­me­nys, sie­ja­mi ar­ti­mais krau­jo ry­šiais – tė­vai su vai­kais, se­ne­liai su vai­kai­čiais, bro­liai su se­se­ri­mis – bau­džia­mi lais­vės at­ėmi­mu iki dve­jų me­tų.

Už in­ces­tą as­muo ne­at­sa­ky­tų tuo at­ve­ju, jei prieš jį bu­vo pa­nau­do­ta sek­sua­li­nė prie­var­ta. Siū­lo­ma, kad pa­tai­sa įsi­ga­lio­tų nuo 2016 me­tų bir­že­lio.

Par­la­men­ta­rės sa­ko pa­tai­są tei­kian­čios, kad bū­tų ap­gin­ta silp­nes­nio­jo par­tne­rio sek­sua­li­nio ap­sisp­ren­di­mo lais­vė, taip pat su­ma­žin­ta ge­ne­ti­nių de­fek­tų ri­zi­ka, ap­sau­go­ta vi­suo­me­nės ge­ro­vė ir svei­ka­ta.

Jos pa­žy­mi, kad šiuo me­tu at­sa­ko­my­bė už sa­va­no­riš­kus ly­ti­nius san­ty­kius tarp krau­jo ry­šiais ar­ti­mai su­si­ju­sių pil­na­me­čių as­me­nų ne­nus­ta­ty­ta.

„Šie san­ty­kiai su­ke­lia su­ke­lia di­de­lę re­ce­sy­vi­nių ap­si­gi­mi­mų ri­zi­ką bei ne­igia­mas pa­sek­mes vi­suo­me­nė­je, žei­džia as­me­nų oru­mą, daž­nai tu­ri pri­vers­ti­nio san­ty­kia­vi­mo ele­men­tų, pa­žei­džian­čių as­mens sek­sua­li­nio ap­sisp­ren­di­mo lais­vę“, – ra­šo­ma pa­tai­sos aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te.

Pa­sak raš­to, bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė už in­ces­to san­ty­kius šiuo me­tu nu­ma­ty­ta 17-oje iš 28 Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių.