Už kontrabandinių prekių įsigijimą grės administracinė atsakomybė
Sei­mas nu­sta­tė ad­mi­nis­tra­ci­nę at­sa­ko­my­bę už ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių, iš­sky­rus ener­gi­nius pro­duk­tus ir elek­tros ener­gi­ją, įsi­gi­ji­mą pa­žei­džiant nu­sta­ty­tą tvar­ką.

Bau­dos už tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka ne­pa­ženk­lin­tų al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ir ta­ba­ko ga­mi­nių įsi­gi­ji­mą bus di­fe­ren­ci­juo­ja­mos pa­gal įsi­gy­tų pre­kių ver­tę – nuo 28 iki 5 792 eu­rų. Pri­im­tais pa­kei­ti­mais sie­kia­ma su­ma­žin­ti kon­tra­ban­dos ir ne­le­ga­lių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų bei ta­ba­ko ga­mi­nių pre­ky­bos mas­tus.

Šiuo me­tu Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­se nu­sta­ty­ta ad­mi­nis­tra­ci­nė at­sa­ko­my­bė už ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių lai­ky­mą, ga­be­ni­mą, nau­do­ji­mą ar rea­li­za­vi­mą pa­žei­džiant nu­sta­ty­tą tvar­ką, pre­ky­bą to­kio­mis pre­kė­mis be ban­de­ro­lių ar ki­tų spe­cia­lių ženk­lų ar­ba su se­no pa­vyz­džio ban­de­ro­lė­mis, ta­čiau ne­bu­vo nu­ma­ty­ta at­sa­ko­my­bė už ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių įsi­gi­ji­mą pa­žei­džiant nu­sta­ty­tą tvar­ką. Už ne­le­ga­lių ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių įgi­ji­mą, kai jų ver­tė vir­ši­ja 250 MGL, yra tai­ko­ma bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė.