Už karo kurstymą baus retransliuotojus
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį pri­ėmė pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ini­ci­juo­tas pa­tai­sas, pa­gal ku­rias už ka­ro pro­pa­gan­dą, ra­gi­ni­mus keis­ti kons­ti­tu­ci­nę sant­var­ką bū­tų bau­džia­mi ir re­trans­liuo­to­jai.

Ša­lies va­do­vė pa­tai­sas ar­gu­men­ta­vo bū­ti­ny­be ko­vo­ti su prieš­iš­ka pro­pa­gan­da.

Už Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai, ke­tu­ri bu­vo prieš, 27 par­la­men­ta­rai su­si­lai­kė.

Pa­tai­sos at­sa­ko­my­bę už tu­ri­nį nu­sta­to vi­siems re­trans­liuo­to­jams, ne­prik­lau­so­mai nuo re­gis­tra­ci­jos vie­tos. Nu­ma­ty­ta, kad pa­tai­sos įsi­ga­lios nuo spa­lio 1-osios.

Pa­gal pa­tai­sas, bau­da trans­liuo­to­jams ir re­trans­liuo­to­jams už ka­ro pro­pa­gan­dą, ra­gi­ni­mus keis­ti kons­ti­tu­ci­nę sant­var­ką ir kė­sin­tis į ša­lies su­ve­re­ni­te­tą sieks iki 3 proc. me­ti­nių pa­ja­mų.

Nau­jas prie­mo­nes ša­lies va­do­vė D.Gry­baus­kai­tė ar­gu­men­tuo­ja tuo, jog „Lie­tu­va šiuo me­tu gy­ve­na in­for­ma­ci­nio ka­ro są­ly­go­mis“.

„Sei­mas ga­na vie­nin­gai - 79 bal­sais - pri­ėmė ga­na svar­bų įsta­ty­mą - vi­si su­pran­ta­me da­bar­ti­nį spau­di­mą Lie­tu­vai ir ypač pro­pa­gan­dos, in­for­ma­ci­nio ka­ro po­žy­mius. Tai, kad Sei­mas pri­siė­mė at­sa­ko­my­bę ko­vo­ti su tuo ir ne­leis­ti šmeiž­ti ir nie­kin­ti Lie­tu­vos, ti­krai la­bai svei­ki­nu“, - žur­na­lis­tams ket­vir­ta­die­nį Vil­niu­je sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Už pa­tai­sas bal­suo­ti ra­gi­nę Sei­mo na­riai lai­kė­si po­zi­ci­jos, jog tai bū­tų tin­ka­mas at­sa­kas į Ru­si­jos pro­pa­gan­dą, o kri­ti­kai tvir­ti­no, kad tai - cen­zū­ros įve­di­mas.

„Mes vė­luo­ja­me su adek­va­čia reak­ci­ja į tai, kas vyks­ta iš Ru­si­jos pu­sės. Va­din­ti sa­vi­raiš­kos, nuo­mo­nės ir spau­dos lais­ve me­lą, de­zin­for­ma­ci­ją, bu­ką pro­pa­gan­dą yra ma­žų ma­žiau­siai pa­vir­šu­ti­niš­ka ir klai­din­ga. Kai no­ri­ma mus pa­vers­ti so­vie­ti­nio men­ta­li­te­to įkai­tais, tai nie­ko ne­tu­ri bend­ra su sa­vi­raiš­kos lais­ve, aš tai sa­kau kaip li­be­ra­las. Aš ma­nau, mū­sų reak­ci­ja tu­ri bū­ti adek­va­ti. Pa­si­rink­tas bū­das, ma­no su­pra­ti­mu, yra tin­ka­mas ta pra­sme, kad trans­liuo­to­jams ir re­trans­liuo­to­jams už­de­da­ma at­sa­ko­my­bė“, - sa­kė Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos at­sto­vas Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius.

Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės at­sto­vas, bu­vęs pre­zi­den­tės at­sto­vas spau­dai Li­nas Bal­sys tvir­ti­no, kad siū­lo­mos prie­mo­nės grą­ži­na į cen­zū­ros lai­kus, o hib­ri­di­nio ka­ro lai­mė­ti jos ne­pa­dės.

„Ti­kiu, kad dar gy­ve­na­me de­mo­kra­ti­nė­je vals­ty­bė­je, kur ga­li­ma pa­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę. Kad ir koks bū­tų su­nkus ir pa­vo­jin­gas hib­ri­di­nis ka­ras, ko­kia pro­pa­gan­dos at­aka plūs­tų, ma­nęs ne­ap­lei­džia jaus­mas, kad grįž­tu­me į cen­zū­ros lai­kus. (...) Kad ir kaip no­rė­tu­me už­da­ry­ti tuos ka­na­lus, jie vis tiek mus pa­sieks įvai­riais bū­dais, per in­ter­ne­tą, ku­rio ne­įma­no­ma su­kon­tro­liuo­ti, ir la­bai ky­la abe­jo­nių, ar šios prie­mo­nės pa­dės mus lai­mė­ti hib­ri­di­nį ka­rą“, - kal­bė­jo L.Bal­sys.

Da­lį re­trans­liuo­to­jų vie­ni­jan­čios Lie­tu­vos ka­be­li­nės te­le­vi­zi­jos aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Vai­va Žu­kie­nė tei­gia­mai įver­ti­no Sei­mo spren­di­mą, ku­ria­me, pa­sak jos, bu­vo at­siž­velg­ta ir į es­mi­nes re­trans­liuo­to­jų pa­sta­bas.

„Pir­miau­sia, sank­ci­jos tai­ko­mos ne už pa­čią ka­ro pro­pa­gan­dą, o už Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos spren­di­mų ne­vyk­dy­mą. Tai yra la­bai di­de­lis skir­tu­mas, nes pra­di­nis siū­ly­mas bu­vo ki­toks. Ga­lu­ti­nis spren­di­mas - yra ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri įver­ti­na, ar ta in­for­ma­ci­ja tin­ka­ma, ne­tin­ka­ma Lie­tu­vai. Jei ji įver­ti­na, kad ta pro­pa­gan­da yra, re­trans­liuo­to­jai pri­va­lo spren­di­mą vyk­dy­ti. Kas ne­vyk­do - mo­ka pi­ni­gus“, - kaip pra­ktiš­kai tu­rė­tų veik­ti pa­tai­sos, pa­aiš­ki­no V.Žu­kie­nė.

Anot jos, vie­nas svar­biau­sių pa­kei­ti­mų - kad įsta­ty­mas ga­lios ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir ki­to­se vals­ty­bė­se re­gis­truo­tiems ir Lie­tu­vo­je vei­kian­tiems re­trans­liuo­to­jams, pa­vyz­džiui, bend­ro­vei „Via­sat“.

„Mes vi­sa­da bu­vo­me ir bū­si­me už tai, kad tai­syk­lės ga­lio­tų vi­siems vie­no­dai“, - sa­kė ji.

Įsta­ty­mu taip pat drau­džia­ma vie­ne­rius me­tus teik­ti vals­ty­bės par­amą ka­ro pro­pa­gan­dą ar ra­gi­ni­mus keis­ti kons­ti­tu­ci­nę sant­var­ką pa­skel­bu­siai ži­niask­lai­dai, o Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja (LRTK) prieš to­kius trans­liuo­to­jus ar re­trans­liuo­to­jus ga­lės ope­ra­ty­viau im­tis prie­mo­nių.

Pre­zi­den­tū­ros tei­gi­mu, ru­siš­kas te­le­vi­zi­jos prog­ra­mas, per ku­rias ro­do­ma pro­pa­gan­da, nuo­lat ste­bi 15 proc., ar­ba 400 tūkst., Lie­tu­vos gy­ven­to­jų.

Lie­tu­va ne­se­niai pir­mo­ji Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) užd­rau­dė ru­siš­kos te­le­vi­zi­jos trans­lia­ci­ją, šis žings­nis su­lau­kė prieš­ta­rin­gų ver­ti­ni­mų.