Už įžeidimą nebegrės baudžiamoji atsakomybė
Sei­mas iš Bau­džia­mo­jo ko­dek­so iš­brau­kė straips­nį dėl žmo­gaus įžei­di­mo.

Pa­tai­sos pri­im­tos už bal­sa­vus 71 ir su­si­lai­kius trims par­la­men­ta­rams.

At­sa­ko­my­bė už vals­ty­bės tar­nau­to­jų įžei­di­mą nu­kel­ta į Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­są (ATPK), o pri­va­tūs as­me­nys dėl įžei­di­mų ga­lės aiš­kin­sis teis­muo­se pri­va­taus kal­ti­ni­mo tvar­ka, pa­žy­mi Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to (TTK) pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas.

Pa­tai­sas ini­ci­ja­vu­si Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė siū­lė iš Bau­džia­mo­jo ko­dek­so brauk­ti ir straips­nį dėl šmeiž­to, ta­čiau ko­mi­te­tas jį nu­spren­dė pa­lik­ti.

„Šmei­ži­mo ne­išb­rau­kė­me, nes svars­tant ko­mi­te­te ap­si­žiū­rė­jo­me, kad pa­čio­je Kons­ti­tu­ci­joj įra­šy­ta, jog šmei­ži­mas - nu­si­kal­ti­mo vei­ka, to­dėl no­rint brauk­ti šmei­ži­mą iš Bau­džia­mo­jo ko­dek­so, rei­kė­tų keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją“, - sa­kė TTK va­do­vas.

„Į­žei­di­mą iš­brau­kė­me, ne­li­ko Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se, ta­čiau bu­vo pa­pil­dy­tas ATPK, ten pe­rei­na to­kie pa­žei­di­mai kaip tar­nau­to­jų, par­ei­gū­nų įžei­di­mas, o as­me­nys tar­pu­sa­vy­je įžei­di­mų san­ty­kius tu­rės įro­di­nė­ti per ci­vi­li­nę tei­sę, teik­da­mi ieš­ki­nius dėl gar­bės ir oru­mo įžei­di­mo“, - apie pa­kei­ti­mus BNS sa­kė J.Sa­ba­taus­kas.

Brauk­ti įžei­di­mą iš Bau­džia­mo­jo ko­dek­so par­la­men­to va­do­vė pa­siū­lė po kon­sul­ta­ci­jų su Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­ga, joms par­amą yra dek­la­ra­vu­si už ži­niask­lai­dą at­sa­kin­ga Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vė.

Iki šiol už įžei­di­mą, pa­gal Bau­džia­mą­jį ko­dek­są, gre­sia bau­da, ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mas, ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki vie­ne­rių me­tų.