Už himno giedojimą gali likti be partijos
Dviem Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) ve­te­ra­na­mas gre­sia rim­ti par­ti­niai ne­ma­lo­nu­mai dėl frak­ci­jos va­lios ig­no­ra­vi­mo.

Di­džiau­sios opo­zi­ci­nės par­ti­jos – TS-LKD – prie­žiū­ros ko­mi­te­tas at­ei­nan­čią sa­vai­tę ke­ti­na svars­ty­ti Sei­mo na­rių Vi­dos Ma­ri­jos Čig­rie­jie­nės ir Ari­man­to Dum­čiaus el­ge­sį. Už tai, kad pra­ėju­sią sa­vai­tę per ne­ei­li­nę Sei­mo se­si­ją, ki­taip nei bu­vo nu­ta­ru­si TS-LKD frak­ci­ja, li­ko sa­lė­je ir drau­ge su val­dan­čiai­siais gie­do­jo him­ną, ga­li bū­ti skir­ta skau­di baus­mė – na­rys­tės su­stab­dy­mas ar­ba pa­ša­li­ni­mas iš par­ti­jos.

V. M. Čig­rie­jie­nė ir A. Dum­čius ti­ki­no ne­abe­jo­jan­tys sa­vo tei­su­mu ir jo­kių sank­ci­jų ne­si­bai­mi­nan­tys. Tai bū­tų an­tra šiais me­tais jiems skir­ta par­ti­nė baus­mė. Už pri­ta­ri­mą val­dan­čių­jų par­eng­tam biu­dže­tui TS-LKD eti­kos sar­gai abiem par­eiš­kė po įspė­ji­mą. Kar­tu bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys, kad, ne­pak­lu­sus par­ti­jos spren­di­mui dėl vien­man­da­čių apy­gar­dų, gre­sia pa­ša­li­ni­mas iš TS-LKD. Par­ti­jos va­lia abu ve­te­ra­nai ne­te­ko nuo­la­ti­nių vien­man­da­čių apy­gar­dų Kau­ne, ku­rios bu­vo skir­tos jau­nes­niems par­ti­jos ko­le­goms. V. M. Čig­rie­jie­nė ir A. Dum­čius už­si­mi­nė rin­ki­muo­se da­ly­vau­sią sa­va­ran­kiš­kai.

Aps­kun­dė R. Juk­ne­vi­čie­nė

TS-LKD prie­žiū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Val­do Ben­kuns­ko tei­gi­mu, „him­no gie­do­ji­mo“ klau­si­mas bus svars­to­mas ar­ti­miau­sia­me po­sė­dy­je, ku­ris nu­ma­ty­tas ki­tą sa­vai­tę. Pa­aiš­kin­ti ap­lin­ky­bių bus kvie­čia­mas TS-LKD frak­ci­jos se­niū­nas, opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius. „Vi­są lai­ką kvie­čia­me ir tuos, ku­riuos svars­to­me, bet jie pa­pras­tai nie­ka­da ne­at­vyks­ta“, – LŽ sa­kė V. Ben­kuns­kas. Ka­dan­gi mi­nė­ti po­li­ti­kai jau tu­ri po vie­ną nuo­bau­dą, pa­gal TS-LKD įsta­tus jiems, pa­sak pir­mi­nin­ko, ga­lė­tų grės­ti na­rys­tės su­spen­da­vi­mas ar­ba ša­li­ni­mas iš par­ti­jos.

Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį už­baig­ti ne­ei­li­nės se­si­jos su­si­rin­kęs Sei­mas val­dan­čių­jų bal­sais per de­šimt mi­nu­čių at­me­tė TS-LKD ini­cia­ty­va par­eng­tą dar­bų prog­ra­mą ir pa­skel­bė se­si­jos fi­na­lą. Įsi­žei­dę kon­ser­va­to­riai, ig­no­ruo­da­mi him­no gie­do­ji­mą, vo­re­le pa­li­ko po­sė­džių sa­lę. Li­ko tik du frak­ci­jos ve­te­ra­nai. Ne­tru­kus vie­na ak­ty­viau­sių TS-LKD frak­ci­jos na­rių Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ sa­vo pa­sky­ro­je pa­si­pik­ti­no to­kiu ko­le­gų el­ge­siu. „Frak­ci­jo­je prieš ne­ei­li­nį Sei­mo po­sė­dį su­ta­rė­me, kad ne­da­ly­vau­si­me pa­ty­čio­se prieš Lie­tu­vos him­ną, jei val­dan­tie­ji Ta­ry­bų Lie­tu­vos sti­liu­mi to­liau ma­ni­pu­liuos Sta­tu­tu ir ne­leis svars­ty­ti svar­bių su val­dan­čių­jų ko­rup­ci­ja su­si­ju­sių klau­si­mų. Dau­gu­ma taip ir pa­da­rė­me. Iš­sky­rus V. M. Čig­rie­jie­nę ir A. Dum­čių. Lai­ky­ki­te tai ma­no krei­pi­mu­si į prie­žiū­ros ko­mi­te­tą“, – skel­bė R. Juk­ne­vi­čie­nė.

Pa­si­ge­do pa­gar­bos himnui

V. M. Čig­rie­jie­nė tei­gė, kad frak­ci­jos na­riai iš sa­lės pa­ju­dė­jo jau pra­dė­jus gie­do­ti him­ną. „Aš ki­taip bu­vau auk­lė­ta. Ma­ma vi­sa­da mo­kė my­lė­ti „Tau­tiš­ką gies­mę“, vė­lia­vą, Vy­tį. To­dėl nie­ka­da ne­at­suk­siu nu­ga­ros, kai gie­da­mas him­nas, ir nie­kur ne­isiu“, – LŽ sa­kė par­la­men­ta­rė. Jei him­nas ne­bū­tų bu­vęs pra­dė­tas gie­do­ti, Sei­mo na­rė ti­ki­no, kad drau­ge su ki­tais bū­tų iš­ėju­si iš sa­lės. „Ne­rei­kia pa­inio­ti Vy­tau­to Gap­šio ap­kal­tos ir „Tau­tiš­kos gies­mės“, tai – skir­tin­gi da­ly­kai“, – tei­gė Sei­mo na­rė. Pa­ša­li­ni­mo iš par­ti­jos ji ti­ki­no ne­bi­jan­ti. „Bū­tų „fai­na“, jei iš­mes­tų už him­no gie­do­ji­mą“, – šmaikš­ta­vo V. M. Čig­rie­jie­nė.

A. Dum­čius taip pat aiš­ki­no, kad frak­ci­jos va­lios jis ne­vyk­dė tik dėl tei­si­nių mo­ty­vų. „Bu­vo bal­suo­ta, kad se­si­ja bai­gė­si. O pa­gal Sei­mo sta­tu­tą tai reiš­kia, kad tu­ri bū­ti gie­da­mas him­nas“, – LŽ tei­gė kon­ser­va­to­rius. Jis sa­kė ne­ga­lįs at­sa­ky­ti, ko­dėl iš sa­lės iš­ėjo ki­ti frak­ci­jos ko­le­gos. „Aš at­sa­kau tik už sa­ve. Ma­ma mo­kė, kad ne­ga­li­ma him­no gie­do­ti at­grę­žus nu­ga­rą, rei­kia pa­gar­biai at­sis­to­ti. Him­ną mes gie­do­jo­me trem­ty­je, tai da­ro­me ir da­bar. Nu­si­suk­ti ir iš­ei­ti iš sa­lės aš net ne­ke­ti­nau“, – sa­kė A. Dum­čius. Il­ga­me­tę po­li­ti­ko pa­tir­tį tu­rin­tis kon­ser­va­to­rius ne­slė­pė, kad pa­ša­li­ni­mas iš TS-LKD jam bū­tų skau­dus smū­gis.

TS-LKD Sei­mo rin­ki­muo­se Kal­nie­čių vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je vie­toj sėk­min­gai čia pa­si­ro­džiu­sio A. Dum­čiaus ke­lia bu­vu­sio Kau­no me­ro And­riaus Kup­čins­ko kan­di­da­tū­rą, o V. M. Čig­rie­jie­nę Pa­ne­mu­nė­je, kur ji į Sei­mą iš­rink­ta ne vie­ną kar­tą, pa­kei­tė Ta­das Lan­gai­tis.

Trūks­ta tolerancijos

Pa­sak Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Al­gio Kru­pa­vi­čiaus, ket­vir­tį am­žiaus gy­ve­na­me ne­prik­lau­so­mo­je ir „be­veik de­mo­kra­tiš­ko­je ša­ly­je“, ir par­ti­jos tu­ri to­le­ruo­ti tam ti­krus nuo­mo­nių ne­su­ta­pi­mus bei skir­tu­mus. Jo tei­gi­mu, Va­ka­rų Eu­ro­pos par­ti­jo­se at­si­ran­da iš­ti­sos frak­ci­jos, ku­rių nuo­mo­nė ge­ro­kai ski­ria­si nuo bend­ros par­ti­nės. Ir nie­kas ne­bi­jo jos skelb­ti vie­šai, tai ne­ver­ti­na­ma kaip nu­si­žen­gi­mo.

„Nei V. M. Čig­rie­jie­nė, nei A. Dum­čius ti­krai nė­ra tie po­li­ti­kai, ku­rie iš es­mės prieš­in­tų­si kon­ser­va­to­rių po­li­ti­kai“, – LŽ sa­kė po­li­to­lo­gas. Anot jo, nau­jo­ji TS-LKD ly­de­rių kar­ta ieš­ko vie­tos po sau­le, ta­čiau po­li­ti­ko­je sie­kia iš­lik­ti ir par­ti­jos ve­te­ra­nai, tai liu­di­ja vien­man­da­čių apy­gar­dų da­li­ji­ma­sis Kau­ne. „Nors vi­sa po­li­ti­nė abie­jų par­la­men­ta­rų kar­je­ra su­si­ju­si su TS-LKD, ieš­ko­ma bū­dų, kaip pa­kenk­ti ve­te­ra­nų re­pu­ta­ci­jai. Toks el­ge­sys nė­ra eu­ro­pie­tiš­kas, ci­vi­li­zuo­tos po­li­ti­kos lau­ke taip ne­siel­gia­ma“, – sa­kė A. Kru­pa­vi­čius.

Pa­sak jo, bet ku­ris Sei­mo na­rio spren­di­mas pir­miau­sia pri­klau­so nuo jo pa­ties va­lios, o tik pa­skui nuo par­ti­jos ar frak­ci­jos. „Par­ti­ja tu­ri steng­tis, kad frak­ci­jos na­riai bal­suo­tų ir įgy­ven­din­tų jos po­li­ti­ką. Bet vie­nin­te­lis ke­lias – įti­ki­nė­ji­mas, kad ta po­li­ti­ka ar spren­di­mas yra ge­ri. Tuo­met su­si­tar­ti pa­pras­tai pa­vyks­ta“, – tei­gė po­li­to­lo­gas.