Už Darbo partijos vairo laikinai stoja Šarūnas Birutis
Pa­si­kei­ti­mai Dar­bo par­ti­jo­je: už Dar­bo par­ti­jos vai­ro sto­ja bu­vęs Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis.

An­tra­die­nį, lie­pos 25 d., Šir­vin­to­se vy­ku­sia­me ne­ei­li­nia­me Dar­bo par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je par­eiš­ki­mą at­sis­ta­ty­din­ti iš par­ti­jos pir­mi­nin­ko par­ei­gų pa­tei­kė pir­mi­nin­kė Ži­vi­lė Pins­ku­vie­nė, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Lai­ki­nai par­ti­jos pir­mi­nin­ko par­ei­gas, iki kol įvyks tie­sio­gi­niai pir­mi­nin­ko rin­ki­mai, eis bu­vęs Eu­ro­par­la­men­ta­ras, Sei­mo na­rys, Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis.

Ne­ei­li­nia­me po­sė­dy­je Dar­bo par­ti­jos ta­ry­ba nu­spren­dė, jog nau­ji rin­ki­mai vyks 2018 va­sa­rio 3–4 die­no­mis.