URM tikisi toliau bendradarbiauti su Austrija
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ti­ki­si, kad Aus­tri­jos spren­di­mas 2018 me­tų ru­de­nį už­da­ry­ti am­ba­sa­das Bal­ti­jos ša­ly­se ne­pa­kenks Lie­tu­vos ir Aus­tri­jos bend­ra­dar­bia­vi­mui.

„Tai Aus­tri­jos spren­di­mas. Ta­čiau ti­ki­mės, kad glau­dus bend­ra­dar­bia­vi­mas ‎tarp Lie­tu­vos ir Aus­tri­jos bus iš­lai­ky­tas ir to­liau - tiek dvi­ša­liu lyg­me­niu, tiek Eu­ro­pos Są­jun­gos bei ki­to­se tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se“, - BNS sa­kė už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro at­sto­vas spau­dai Kęs­tu­tis Vaš­ke­le­vi­čius.

Aus­tri­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Se­bas­tia­nas Kur­zas penk­ta­die­nį par­eiš­kė, jog op­ti­mi­zuo­da­ma at­sto­vy­bių tink­lą Aus­tri­ja 2018 me­tų ru­de­nį ke­ti­na už­da­ry­ti am­ba­sa­das Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je bei Mal­to­je. Aus­tri­jos nau­jie­nų agen­tū­ros APA tei­gi­mu, S.Kur­zas žur­na­lis­tams sa­kė, kad spren­di­mas už­da­ry­ti šias am­ba­sa­das pri­im­tas at­siž­vel­giant į tai, kad jos „ge­ro­kai at­si­lie­ka“ teik­da­mos kon­su­li­nes pa­slau­gas ir eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo sri­ty­je.

S.Kur­zas taip pat tvir­ti­no, spren­di­mas už­da­ry­ti am­ba­sa­das Bal­ti­jos ša­ly­se nė­ra su­si­jęs su da­bar­ti­ne po­li­ti­ne pa­dė­ti­mi ir Ru­si­jos ke­lia­ma grės­me.