URM: sankcijos turi veikti, kol Rusija nepasitrauks iš Krymo
Lie­tu­va sieks iš­lai­ky­ti tarp­tau­ti­nės bend­ruo­me­nės sank­ci­jas Ru­si­jai tol, kol ši ne­pa­si­trauks iš ne­tei­sė­tai užg­rob­tos Ukrai­nos te­ri­to­ri­jos Kry­mo pu­sia­sa­ly­je, pa­žy­mi Lie­tu­vos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM).

„Nie­ka­da ne­pri­pa­žin­si­me prieš dve­jus me­tus pra­si­dė­ju­sios ne­tei­sė­tos Kry­mo oku­pa­ci­jos ir anek­si­jos. Siek­si­me, kad Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jai tai­ko­mos ES ir tarp­tau­ti­nės sank­ci­jos dėl pu­sia­sa­lio užė­mi­mo tęs­tų­si tol, kol Ru­si­ja ne­pa­si­trauks iš ne­tei­sė­tai užg­rob­tos te­ri­to­ri­jos“, – mi­nint an­trą­sias Kry­mo oku­pa­ci­jos me­ti­nes iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me pa­žy­mi Lie­tu­vos URM.

Lie­tu­va nu­ro­do smer­kian­ti Ukrai­nos da­lies oku­pa­ci­ją, tvir­tai re­mian­ti Ukrai­nos su­ve­re­ni­te­tą, ne­prik­lau­so­my­bę bei te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą. Taip pat iš­reiš­kia­mas su­si­rū­pi­ni­mas dėl be­si­tę­sian­čių ir gau­sė­jan­čių sis­te­min­gų žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mų ir su­si­do­ro­ji­mo su ži­niask­lai­da at­ve­jų Ukrai­nos Kry­mo au­to­no­mi­nė­je res­pub­li­ko­je ir Se­vas­to­po­lio mies­te po šios te­ri­to­ri­jos anek­si­jos.

„Ne­ri­mą ke­lią rep­re­si­jos prieš Kry­mo to­to­rių tau­ti­nę ma­žu­mą, žo­džio ir su­si­rin­ki­mų lais­vės ri­bo­ji­mai. Ap­gai­les­tau­ja­me, kad anks­čiau pa­gar­ba įvai­rių tau­tų kul­tū­rai ir į UNES­CO glo­bo­ja­mo pa­vel­do są­ra­šą įtrauk­tais kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tais gar­sė­jęs Kry­mas po anek­si­jos ta­po Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos mi­li­ta­riz­mo sim­bo­liu. Ypač ne­ra­mi­na pu­sia­sa­lio pa­ver­ti­mas mil­ži­niš­ka ka­ri­ne ba­ze, nes jė­ga užim­tas Kry­mas tam­pa to­les­nio Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos eks­pan­sio­niz­mo plac­dar­mu ir ne­sta­bi­lu­mą re­gio­ne ke­lian­čiu ži­di­niu“, – ra­šo mi­nis­te­ri­ja.

Tarp­tau­ti­nė bend­ruo­me­nė ne­pri­pa­žįs­ta Ru­si­jos įvyk­dy­tos Kry­mo anek­si­jos, smer­kia Ru­si­jos re­mia­mą ka­ri­nę ag­re­si­ją Ukrai­nos ry­tuo­se, Jung­ti­nės Tau­tos pa­smer­kė gau­sius žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mus prieš Kry­mo to­to­rių bend­ruo­me­nę.