URM rekomenduoja susilaikyti nuo nebūtinų kelionių į Ankarą ir Stambulą
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiams re­ko­men­duo­ja ar­ti­miau­siu me­tu su­si­lai­ky­ti nuo ne­bū­ti­nų ke­lio­nių į Tur­ki­jos mies­tus An­ka­rą ir Stam­bu­lą. Vyks­tan­tiems re­ko­men­duo­ja­me ati­džiai ste­bė­ti sau­gu­mo si­tua­ci­ją vie­to­je ir pa­lai­ky­ti ry­šį su sa­vo ke­lio­nių ope­ra­to­riu­mi ir­/ar avia­kom­pa­ni­ja. 

Šiuo me­tu Tur­ki­jo­je esan­čius Lie­tu­vos pi­lie­čius ra­gi­na­me veng­ti ma­si­nio su­si­bū­ri­mo vie­tų, ypač de­mons­tra­ci­jų, ir iš­lik­ti bud­rius. Taip pat re­ko­men­duo­ja­me va­do­vau­tis vie­tos val­džios ins­ti­tu­ci­jų, vieš­bu­čių ar ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių re­ko­men­da­ci­jo­mis, pra­ne­ša Už­sie­nio rei­ka­lų ministerioja

Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Tur­ki­jo­je duo­me­ni­mis, pa­dė­tis Tur­ki­jo­je sta­bi­li­za­vo­si, An­ka­ros ir Stam­bu­lo oro uos­tų dar­bas yra at­nau­jin­tas, ta­čiau da­lis skry­džių dar nė­ra vyk­do­mi. Ti­ki­ma­si, kad pa­grin­di­niai Tur­ki­jos oro uos­tai nuo pir­ma­die­nio dirbs pil­nu pa­jė­gu­mu.

Tur­ki­jo­je esan­tys LR pi­lie­čiai pa­gal­bos ga­li kreip­tis į LR Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją vi­są par­ą vei­kian­čiais te­le­fo­nais +370 706 5 2444, +37069983537.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja to­liau ati­džiai ste­bi si­tua­ci­ją ir yra pa­si­ren­gu­si tin­ka­mai rea­guo­ti. Re­ko­men­da­ci­jos tei­kia­mos, at­siž­vel­giant į Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Tur­ki­jo­je bei ki­tų šal­ti­nių tei­kia­mą in­for­ma­ci­ją, glau­džiai bend­ra­dar­biau­jant su kom­pe­ten­tin­go­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis bei ES par­tne­riais.

Pri­me­na­me, kad, ke­liau­jant į ki­tus Tur­ki­jos re­gio­nus, ga­lio­ja anks­tes­nės re­ko­men­da­ci­jos, ku­rias ga­li­ma ras­ti: http://ke­liauk.urm.lt/lo­ca­tion/­tur­key .

In­for­ma­ci­ja dėl įspė­ji­mo ly­gio bus at­nau­jin­ta lie­pos 18 d. 12 val.