URM rekomendacijos dėl kelionės į Turkiją, ypač Ankarą ir Stambulą, nesikeičia
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiams lai­ki­nai re­ko­men­duo­ja ar­ti­miau­siu me­tu su­si­lai­ky­ti nuo ne­bū­ti­nų ke­lio­nių į Tur­ki­ją, ypač į An­ka­rą ir Stam­bu­lą. 

Jei vis tiek pla­nuo­ja­te skris­ti, ati­džiai ste­bė­ki­te sau­gu­mo si­tua­ci­ją vie­to­je ir pa­lai­ky­ki­te ry­šį su sa­vo ke­lio­nių ope­ra­to­riu­mi ir­/ar avia­kom­pa­ni­ja. Šiuo me­tu Tur­ki­jo­je esan­čius Lie­tu­vos pi­lie­čius ra­gi­na­me pa­si­rink­ti sau­gią bu­vi­mo vie­tą, veng­ti vie­šų erd­vių, ypač de­mons­tra­ci­jų, ir iš­lik­ti bud­rius. Taip pat re­ko­men­duo­ja­me ati­džiai sek­ti ir va­do­vau­tis vie­tos val­džios ins­ti­tu­ci­jų re­ko­men­da­ci­jo­mis ir nu­ro­dy­mais, ra­šo­ma Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

Tur­ki­jo­je esan­tys LR pi­lie­čiai pa­gal­bos ga­li kreip­tis į LR Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją vi­są par­ą vei­kian­čiais te­le­fo­nais te­le­fo­nu +370 706 5 2444, +37069983537.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja to­liau ati­džiai ste­bi si­tua­ci­ją ir yra pa­si­ren­gu­si tin­ka­mai rea­guo­ti.

In­for­ma­ci­ja dėl įspė­ji­mo ly­gio bus at­nau­jin­ta ry­toj, lie­pos 17 die­ną, 12 val., pra­ne­ša Už­zie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

At­siž­vel­giant į pa­di­dė­ju­sį te­ro­ro ak­tų pa­vo­jų, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai, vie­šin­tys ar gy­ve­nan­tys di­džiuo­siuo­se Tur­ki­jos mies­tuo­se, ra­gi­na­mi im­tis ypa­tin­gų at­sar­gu­mo prie­mo­nių, veng­ti ma­si­nio su­si­bū­ri­mo, pro­tes­tų vie­tų, itin ap­dai­riai elg­tis di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se: pre­ky­bos cen­truo­se, vie­ša­ja­me trans­por­te. Ne­sant bū­ti­ny­bės taip pat pa­ta­ria­ma veng­ti tu­ris­ti­nės trau­kos ob­jek­tų, įvai­rių re­li­gi­jų mal­dos na­mų, gam­tos ir is­to­ri­jos pa­mink­lų lan­ky­mo. Tu­ris­ti­nė­se vie­to­vė­se pa­ta­ria­ma va­do­vau­tis vieš­bu­čio ar tu­riz­mo agen­tū­ros re­ko­men­da­ci­jo­mis, lai­ky­tis vie­ti­nių sau­gu­mą už­ti­kri­nan­čių tar­ny­bų nu­ro­dy­mų.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiams re­ko­men­duo­ja­me ne­del­siant iš­vyk­ti iš Tur­ki­jos re­gio­nų, be­si­ri­bo­jan­čių su Si­ri­ja.

Dėl su­dė­tin­gos si­tua­ci­jos pa­sie­ny­je su Si­ri­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiams re­ko­men­duo­ja­ma ne­vyk­ti į Tur­ki­jos Res­pub­li­kos Ha­tay, Ki­lis, Ga­zian­tep, Šan­liur­fa (Ur­fa), Mar­din ir Šir­nak pro­vin­ci­jas. Šio­se pro­vin­ci­jo­se yra pa­di­dė­jęs te­ro­ro ak­tų pa­vo­jus. Jei, ne­pai­sant šios re­ko­men­da­ci­jos, nu­ta­ria­te vyk­ti į mi­nė­tas pro­vin­ci­jas, įsi­ti­kin­ki­te, ar tu­ri­te ga­lio­jan­čius ke­lio­nės do­ku­men­tus. Taip pat pa­ta­ria­me ne­siar­tin­ti prie Tur­ki­jos – Si­ri­jos pa­sie­nio zo­nos ar­čiau kaip 10 ki­lo­me­trų at­stu­mu.

Re­ko­men­duo­ja­me ne­vyk­ti į Diyar­ba­kir pro­vin­ci­ją dėl jo­je be­si­tę­sian­čių su­si­rė­mi­mų tarp Tur­ki­jos ka­ri­nių pa­jė­gų bei PKK te­ro­ris­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos gru­puo­čių.

Re­ko­men­duo­ja­ma su­si­lai­ky­ti nuo ne­bū­ti­nų ke­lio­nių į Hak­ka­ri pro­vin­ci­ją, be­si­ri­bo­jan­čią su Ira­ku.

Tur­ki­ja per sa­vo te­ri­to­ri­ją užd­rau­dė nau­do­tų trans­por­to prie­mo­nių tran­zi­tą į Si­ri­ją bei Ira­ką.

Vi­sus mi­nė­to­se Tur­ki­jos pro­vin­ci­jo­se esan­čius Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čius kvie­čia­me elg­tis itin at­sar­giai ir dar ne­už­si­re­gis­tra­vu­sius – sku­biai už­si­re­gis­truo­ti Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je (el. pa­štas pi­lie­ciai­@urm.lt, tel. +370 (5) 236 2444) ar­ba Lie­tu­vos Res­pub­li­kos am­ba­sa­do­je Tur­ki­jo­je (tel. +903124470766; el. pa­štas amb.tr@mfa.lt).