URM išreiškė „susirūpinimą“ dėl rinkimų Rusijoje
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pa­brė­žia sa­vo stip­rų su­si­rū­pi­ni­mą dėl pa­žei­di­mų, fik­suo­tų pa­si­ren­gi­mo jiems ir jų me­tu, ir ra­gi­na Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos cen­tri­nę rin­ki­mų ko­mi­si­ją kiek ga­li­ma grei­čiau juos iš­nag­ri­nė­ti, tei­gia­ma URM iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me.

Anot pra­ne­ši­mo, mi­nis­te­ri­ja pri­nci­pin­gai pa­brė­žia, kad rin­ki­mų į Ru­si­jos Vals­ty­bės Dū­mą or­ga­ni­za­vi­mą 2014 m. pa­va­sa­rį oku­puo­ta­me ir ne­le­ga­liai anek­suo­ta­me Kry­me lai­ko ne­tei­sė­tu ir šių re­zul­ta­tų ne­pri­pa­žįs­ta.

URM griež­tai smer­kia šį ir ki­tus Ru­si­jos vyk­do­mus Ukrai­nos te­ri­to­ri­nio vien­ti­su­mo ir su­ve­re­ni­te­to pa­žei­di­mus, už ką Eu­ro­pos Są­jun­ga ir jos tarp­tau­ti­niai par­tne­riai yra įve­dę ati­tin­ka­mas ri­bo­ja­mą­sias prie­mo­nes Ru­si­jai ir in­di­vi­dua­liems as­me­nims.