URM įspėja važiuojančiuosius į Ukrainą
Dėl va­kar, ko­vo 23 die­ną įvy­ku­sių spro­gi­mų ir be­si­tę­sian­čių gais­rų amu­ni­ci­jos sau­gyk­lo­se Ukrai­nos šiau­rės ry­ti­nė­je da­ly­je, ne­to­li Ba­lak­li­jos mies­to, yra eva­kuo­ta iki 20 tūkst. žmo­nių. Pra­ne­ši­mų apie nu­ken­tė­ju­sius ar­ba žu­vu­sius as­me­nis nė­ra pa­teik­ta.

Lie­tu­vos pi­lie­čius vyks­tan­čius į Ukrai­ną Lie­tu­vos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) ra­gi­na at­kreip­ti dė­me­sį, kad šio­je vie­to­vė­je pa­skelb­ta ne­pap­ras­to­ji si­tua­ci­ja.

Pir­mi­nė in­for­ma­ci­ja kon­su­li­nės pa­gal­bos klau­si­mais Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je vi­są par­ą tei­kia­ma te­le­fo­nu +370 5 236 2444 ar­ba el. pa­štu pi­lie­ciai­@urm.lt.

At­siž­velg­da­ma į su­dė­tin­gą sau­gu­mo si­tua­ci­ją ir ri­bo­tą su­si­sie­ki­mą, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja re­ko­men­duo­ja ne­vyk­ti į Kry­mą, Do­nec­ko ir Lu­hans­ko sri­tis. Ki­to­se Ukrai­nos da­ly­se esan­tiems pi­lie­čiams re­ko­men­duo­ja­ma im­tis pa­pil­do­mų at­sar­gu­mo prie­mo­nių, bū­ti at­sar­giais ma­si­nio su­si­bū­ri­mo vie­to­se, sek­ti vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nių pra­ne­ši­mus.

Už­sie­nio pi­lie­čiams drau­džia­ma įva­žiuo­ti į Ukrai­nos te­ri­to­ri­ją iš Kry­mo. Už­sie­nie­čiai ir as­me­nys be pi­lie­ty­bės į Kry­mo Au­to­no­mi­nę Res­pub­li­ką bei Se­vas­to­po­lio mies­tą Ukrai­no­je vyks­ta pa­gal Ukrai­no­je ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus bei Ukrai­nos tarp­tau­ti­nes su­tar­tis. Už­sie­nie­čiai bei as­me­nys be pi­lie­ty­bės, įva­žia­vi­mo bei ap­si­lan­ky­mo Kry­mo Au­to­no­mi­nė­je Res­pub­li­ko­je bei Se­vas­to­po­lio mies­te me­tu, ne­si­lai­kan­tys Ukrai­nos tei­sės ak­tų, bau­džia­mi pa­gal Ukrai­nos įsta­ty­mus.

Nuo 2014–05–09 įsi­ga­lio­jo Ukrai­nos įsta­ty­mas „Dėl tei­sių ir pi­lie­čių lais­vės bei tei­si­nio re­ži­mo ap­sau­gos lai­ki­nai oku­puo­to­je Ukrai­nos te­ri­to­ri­jo­je“, ku­riuo apib­rėž­ta as­me­nų įva­žia­vi­mo į lai­ki­nai oku­puo­tą te­ri­to­ri­ją ir iš­va­žia­vi­mo iš jos tvar­ka.

At­krei­pia­mas dė­me­sys, kad nuo 2014 m. lie­pos 15 d. dėl Kry­mo pu­sia­sa­lio oku­pa­ci­jos Ukrai­nos Kry­mo au­to­no­mi­nės res­pub­li­kos jū­rų uos­tai Eu­pa­to­ri­ja, Ker­čė, Se­vas­to­po­lis, Feo­do­si­ja ir Jal­ta yra už­da­ry­ti.

Dėl Ukrai­nos Už­kar­pa­tės sri­ty­je, be­si­ri­bo­jan­čio­je su Ru­mu­ni­ja, Veng­ri­ja, Slo­va­ki­ja ir Len­ki­ja, nu­sta­ty­tų su­sir­gi­mų po­lio­mie­li­tu at­ve­jų prieš ke­lio­nę į Ukrai­ną re­ko­men­duo­ja­ma kreip­tis į šei­mos gy­dy­to­ją, ku­ris įver­tins, ar rei­ka­lin­gi pa­pil­do­mi skie­pi­ji­mai nuo po­lio­mie­li­to bei pa­tars ki­tais skie­pi­ji­mo klau­si­mais.

Ukrai­no­je esan­tys Lie­tu­vos pi­lie­čiai ne­lai­mės at­ve­ju kon­su­li­niais klau­si­mais vi­są par­ą kon­sul­tuo­ja­mi te­le­fo­nu ar­ba elek­tro­ni­niu pa­štu. Pir­mi­nė in­for­ma­ci­nė kon­su­li­nė pa­gal­ba ne­lai­mės at­ve­ju vi­są par­ą tei­kia­ma el. pa­štu pi­lie­ciai­@urm.lt ar­ba te­le­fo­nu +370 706 52444.

LR am­ba­sa­do­je Ukrai­no­je in­for­ma­ci­ja tei­kia­ma dar­bo va­lan­do­mis tel.: +380 44 254 0920 ar­ba el. pa­štu amb.ua­@urm.lt.

Ke­lio­nėms tin­ka­mi dokumentai

Lie­tu­vos pi­lie­čio pasas

Įva­žia­vi­mo, bu­vi­mo ša­ly­je ir iš­vy­ki­mo są­ly­gos. Vi­zos.

Trum­pa­lai­kiam bu­vi­mui Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiams vi­zos ne­rei­kia.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai Ukrai­no­je be vi­zos ga­li bū­ti 90 die­nų per bet ku­rį 180 die­nų lai­ko­tar­pį.

Įva­žia­vi­mas į lai­ki­nai oku­puo­tą Ukrai­nos te­ri­to­ri­ją ir iš­va­žia­vi­mas iš jos už­sie­nie­čiams ir as­me­nims be pi­lie­ty­bės ga­li­mas tik per nu­sta­ty­tus kon­tro­lės punk­tus tu­rint pa­są bei spe­cia­lų­jį lei­di­mą, iš­duo­tą Ukrai­nos vals­ty­bi­nės mig­ra­ci­jos tar­ny­bos. Dau­giau in­for­ma­ci­jos ga­li­ma ras­ti Ukrai­nos am­ba­sa­dos Vil­niu­je in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.

In­for­ma­ci­ją apie at­vy­ki­mo ir iš­vy­ki­mo iš lai­ki­nai oku­puo­tos Ukrai­nos te­ri­to­ri­jos kon­tro­lės punk­tus ga­li­ma ras­ti Ukrai­nos pa­sie­nio tar­ny­bos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.