URM: ES turi išlaikyti konstruktyvų dialogą su Turkija
Už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis lap­kri­čio 14 die­ną Briu­se­ly­je da­ly­va­vo Eu­ro­pos Są­jun­gos Už­sie­nio rei­ka­lų ta­ry­bos (URT) po­sė­dy­je, ku­ria­me ap­tar­ti Tur­ki­jos, Ry­tų par­tne­rys­tės, Pie­tų kai­my­nys­tės, o bend­ro­je se­si­jo­je su gy­ny­bos mi­nis­trais – ES glo­ba­lios už­sie­nio ir sau­gu­mo po­li­ti­kos stra­te­gi­jos įgy­ven­di­ni­mo klau­si­mai. 

At­siž­vel­giant į pa­sta­rų­jų ke­lių sa­vai­čių įvy­kius Tur­ki­jo­je, mi­nis­trai iš­sa­kė su­si­rū­pi­ni­mą de­mo­kra­ti­jos ir žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mais ša­ly­je, kar­tu pa­si­sa­ky­da­mi už dia­lo­go su An­ka­ra iš­lai­ky­mą, ra­šo­ma URM pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras R. Ka­rob­lis iš­sa­ky­da­mas Lie­tu­vos po­zi­ci­ją pa­ste­bė­jo, kad at­siž­vel­giant į Tur­ki­jos, kaip stra­te­gi­nės par­tne­rės, svar­bą, tu­ri­mą ES ša­lies kan­di­da­tės sta­tu­są, ES su­in­te­re­suo­ta iš­lai­ky­ti kons­truk­ty­vų dia­lo­gą su Tur­ki­ja, ypač to­kio­se svar­bio­se sri­ty­se kaip sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mas, ko­va su te­ro­riz­mu ir ne­le­ga­lia mig­ra­ci­ja.

Mi­nis­trai ap­ta­rė Ry­tų par­tne­rys­tės po­li­ti­ką, pa­si­ren­gi­mą ki­tais me­tais lap­kri­tį vyk­sian­čiam ES ir Ry­tų par­tne­rių vir­šū­nių su­si­ti­ki­mui, ra­gi­no pa­dė­ti par­tne­riams sau­gu­mo ir sta­bi­lu­mo sri­ty­je, stip­rin­ti jų at­spa­ru­mą iš­orės grės­mėms, de­zin­for­ma­ci­jai, ženg­ti pa­sku­ti­nius žings­nius ES su­tei­kiant be­vi­zį re­ži­mą Gru­zi­jos ir Ukrai­nos pi­lie­čiams. R. Ka­rob­lis pa­brė­žė, kad itin svar­bu už­ti­krin­ti nuo­sek­lią ES po­li­ti­nę ir fi­nan­si­nę par­amą Ry­tų par­tne­rys­tės po­li­ti­kai, siek­ti, kad ne­ati­dė­lio­jant bū­tų įvyk­dy­ti ES įsi­pa­rei­go­ji­mai Ry­tų par­tne­riams. Taip pat, vi­ce­mi­nis­tro nuo­mo­ne, svar­bu pra­dė­ti ruo­štis bū­si­mam Ry­tų par­tne­rys­tės vir­šū­nių su­si­ti­ki­mui, ta­čiau ne­rei­kia ap­si­ri­bo­ti pra­kti­niu bend­ra­dar­bia­vi­mu su par­tne­riais, ES tu­ri tu­rė­ti am­bi­cin­gą po­li­ti­nę vi­zi­ją dėl to­les­nės Ry­tų par­tne­rys­tės at­ei­ties taip už­ti­kri­nant sta­bi­lią, kles­tin­čią ir de­mo­kra­ti­nę ES kai­my­nys­tę.

Bend­ro­je ES už­sie­nio rei­ka­lų ir gy­ny­bos mi­nis­trų se­si­jo­je, ku­rio­je Lie­tu­vai at­sto­va­vo R. Ka­rob­lis ir kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras Ma­ri­jus Ve­lič­ka, ap­tar­tas ES Glo­ba­lios stra­te­gi­jos sau­gu­mo ir gy­ny­bos da­lies įgy­ven­di­ni­mo pla­nas, ku­ris gruo­džio mė­ne­sį bus tei­kia­mas Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos pri­ta­ri­mui. Lie­tu­vai svar­bu, kad įgy­ven­di­nant ES Glo­ba­lios stra­te­gi­jos sau­gu­mo ir gy­ny­bos da­lį iš­veng­tu­me NA­TO vaid­mens dub­lia­vi­mo, ES plė­to­tų am­bi­cin­ges­nes sau­gu­mo par­tne­rys­tes su ša­li­mis, ku­rios pri­si­de­da prie Bend­ros sau­gu­mo ir gy­ny­bos po­li­ti­kos veiks­mų ir puo­se­lė­ja ES ver­ty­bes, ES vals­ty­bės na­rės di­din­tų na­cio­na­li­nes iš­lai­das gy­ny­bai, nes ko­lek­ty­vi­nis ES įsi­pa­rei­go­ji­mas na­cio­na­li­nėms iš­lai­doms gy­ny­bai pa­de­mons­truo­tų rim­tą at­sa­ko­my­bės pa­si­da­li­ji­mą su NA­TO, tran­sat­lan­ti­niais par­tne­riais.