Urėdijų reforma slysta „valstiečiams“ iš rankų
Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tui (AAK) ne­pri­ta­rus Vy­riau­sy­bės siū­lo­mam miš­kų urė­di­jų re­for­mos sce­na­ri­jui, ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Na­vic­kas par­eiš­kė, jog pert­var­kos prieš­inin­kai ir to­liau sie­kia, kad jos ne­bū­tų. Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis iro­ni­za­vo, jog stip­riau­sios Lie­tu­vo­je yra dvi par­ti­jos – me­džio­to­jų ir urė­dų.

Va­kar Sei­mo AAK pri­ta­rė opo­zi­ci­jos at­sto­vų – li­be­ra­lo Si­mo­no Gent­vi­lo ir kon­ser­va­to­riaus Pa­uliaus Sau­dar­go – pa­siū­ly­mui urė­di­jų re­for­mą įgy­ven­din­ti dviem eta­pais. Pa­tai­sa nu­ma­to, kad iki 2019 me­tų pa­bai­gos urė­di­jos tu­rė­tų bū­ti su­stam­bin­tos su­ma­ži­nant jų skai­čių nuo 42 iki 15–25, o jų plo­tas tu­rė­tų bū­ti nuo 30 tūkst. iki 70 tūkst. hek­ta­rų (da­bar vi­du­ti­nis urė­di­jų plo­tas yra 25,2 tūkst. hek­ta­rų), nuo 2020-ųjų urė­di­jų plo­tą nu­sta­ty­tų Vy­riau­sy­bė. Tais me­tais vyks nau­ji Sei­mo rin­ki­mai, to­dėl me­tų pa­bai­go­je jau dirbs nau­ja Vy­riau­sy­bė.

„Vals­tie­tis“ nustebino

Už S. Gent­vi­lo ir P. Sau­dar­go pa­siū­ly­mą bal­sa­vo 6 ko­mi­te­to na­riai – „vals­tie­tis“ Kęs­tu­tis Bac­vin­ka ir po vie­ną so­cial­de­mo­kra­tą, li­be­ra­lą, „tvar­kie­tį“, kon­ser­va­to­rių ir Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­rį, o prieš – 4: trys „vals­tie­čiai“ ir kon­ser­va­to­rė Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė.

AAK iš vi­so dir­ba 4 „vals­tie­čiai“, ir jei­gu K. Bac­vin­ka sa­vo bal­są bū­tų ati­da­vęs už Vy­riau­sy­bės siū­lo­mą re­for­mą, ko­mi­te­to spren­di­mas bū­tų bu­vęs ki­toks – bal­sai bū­tų pa­sis­kirs­tę po ly­giai. Tuo­met opo­zi­ci­jos at­sto­vų pa­tai­sų li­ki­mą bū­tų lė­męs ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko „vals­tie­čio“ Kęs­tu­čio Ma­žei­kos bal­sas – jis bal­sa­vo prieš opo­zi­ci­jos pa­siū­ly­mą.

Kęs­tu­tis Bac­vin­ka: „Ma­nau, kad pa­siel­giau pa­gal są­ži­nę. Gal­būt ką nors nau­ja su­ži­no­jau.“

Dėl AAK iš­va­dos par­la­men­ta­rai ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je bal­suos at­ei­nan­tį an­tra­die­nį. Ga­li­mi du ke­liai: vie­nas – Sei­mas šio ko­mi­te­to spren­di­mui pri­ta­ria ir to­liau svars­to re­for­mos dviem eta­pais va­rian­tą, ki­tas – ne­pri­ta­ria ir spren­džia, ar AAK iš nau­jo pa­ves­ti aps­vars­ty­ti vi­sus pro­jek­tus dėl urė­di­jų re­for­mos, ar įpa­rei­go­ti tai pa­da­ry­ti ki­tą ko­mi­te­tą. To­kiu at­ve­ju grei­čiau­siai bū­tų pa­si­rink­tas ki­tas ko­mi­te­tas, pa­vyz­džiui, Kai­mo rei­ka­lų, ku­ria­me „vals­tie­čiai“ tu­ri ryš­kią dau­gu­mą ir jau yra pri­ta­rę Vy­riau­sy­bės miš­kų pert­var­kos pla­nui.

Pa­gal Vy­riau­sy­bės siū­lo­mą mo­de­lį vi­sus vals­ty­bi­nius miš­kus val­dy­tų vals­ty­bės įmo­nė „Lie­tu­vos vals­ty­bi­niai miš­kai“, ku­ri bū­tų įsteig­ta su­jun­gus da­bar­ti­nes 42 miš­kų urė­di­jas, Vals­ty­bi­nį miš­kot­var­kos ins­ti­tu­tą ir Ge­ne­ra­li­nę miš­kų urė­di­ją.

Įžvel­gė in­te­re­sų konfliktą

Ap­lin­kos mi­nis­tras K. Na­vic­kas, va­kar ko­men­tuo­da­mas Sei­mo AAK spren­di­mą, aiš­ki­no, kad re­for­mos prieš­inin­kai sie­kia „pra­lauk­ti ši­tą ka­den­ci­ją“. „Da­bar aki­vaiz­džiai ir ter­mi­nas nu­ma­ty­tas (2020 me­tai – red.)“, – sa­kė jis. Vis dėl­to K. Na­vic­kas vy­lė­si, kad urė­di­jų re­for­ma vyks dar dir­bant šios ka­den­ci­jos Sei­mui.

Ko­mi­te­to va­do­vas „vals­tie­tis“ K. Ma­žei­ka ap­gai­les­ta­vo, kad Vy­riau­sy­bės pro­jek­tui ne­pri­tar­ta, nors bu­vo pa­siū­ly­ta daug komp­ro­mi­sų, su­dė­ti sau­gik­liai miš­ki­nin­kams.“Tu­ri­me sig­na­lą, kad urė­dų par­ti­ja vis dar vei­kia“, – tei­gė jis.

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ir­gi aiš­ki­no, kad Sei­mo AAK spren­di­mą pri­tar­ti opo­zi­ci­jos siū­lo­mam urė­di­jų re­for­mos va­rian­tui lė­mė me­džio­to­jų bei urė­dų įta­ka. „Šis bal­sa­vi­mas dar kar­tą par­odė, kad stip­riau­sios Lie­tu­vo­je yra dvi par­ti­jos: me­džio­to­jų ir urė­dų“, – tei­gė Vy­riau­sy­bės va­do­vas per sa­vo at­sto­vą spau­dai To­mą Ber­žins­ką.

Tuo me­tu „vals­tie­čių“ ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis ti­ki­no, kad Sei­mo AAK na­riai, bal­suo­da­mi dėl opo­zi­ci­jos pa­siū­ly­to urė­di­jų re­for­mos va­rian­to, ne­iš­ven­gė in­te­re­sų konf­lik­to, to­dėl bus sie­kia­ma pa­kar­to­ti­nio bal­sa­vi­mo ko­mi­te­te. Jo nuo­mo­ne, nu­si­ša­lin­ti nuo spren­di­mo tu­rė­jo ir vie­nin­te­lis opo­zi­ci­jos pa­siū­ly­mą ko­mi­te­te pa­lai­kęs „vals­tie­tis“, bu­vęs gi­ri­nin­kas K. Bac­vin­ka. „Bet ku­riuo at­ve­ju Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja tai nag­ri­nės, pa­skui ir mes par­ti­jo­je nag­ri­nė­si­me“, – sa­kė R. Kar­baus­kis.

Anot jo, su K. Bac­vin­ka ban­dė su­si­siek­ti ir Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis, ir prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, bet ko­mi­te­to na­rys į skam­bu­čius nuo va­kar ne­at­si­lie­pė. R. Kar­baus­kis pri­dū­rė, kad dėl ga­li­mo in­te­re­sų konf­lik­to ne­ga­lė­jo bal­suo­ti ir ki­ti ko­mi­te­to na­riai, o ku­rie – ne­įvar­di­jo.

Pats K. Bac­vin­ka tei­gė pa­siel­gęs „pa­gal są­ži­nę“ ir ža­dė­jo taip pat bal­suo­ti per re­for­mos svars­ty­mus Sei­me. „Ma­nau, kad pa­siel­giau pa­gal są­ži­nę. Gal­būt ką nors nau­ja su­ži­no­jau. Ke­lis fak­tus, su­si­ju­sius su re­for­ma, iš pa­ti­ki­mų (šal­ti­nių – red.), ku­rie ir nu­lė­mė ma­no spren­di­mą. Jie nė­ra es­mi­niai“, – kal­bė­jo par­la­men­ta­ras. Jis sa­kė abe­jo­jan­tis, ar pa­vie­šins su re­for­ma su­si­ju­sius fak­tus. K. Bac­vin­ka pri­pa­ži­no, kad ap­ta­rė si­tua­ci­ją su frak­ci­jos va­do­vy­be, bet ne­atsk­lei­dė, koks pri­im­tas spren­di­mas, ir ar jam bu­vo siū­lo­ma „pa­gal­vo­ti apie at­ei­tį“. K. Bac­vin­ka tei­gė pats iš frak­ci­jos trauk­tis ne­ke­ti­nan­tis, ta­čiau pa­si­trauk­sian­tis, jei to bus par­ei­ka­lau­ta.

Nei lai­mė­jo, nei pralaimėjo

Lie­tu­vos miš­ko ir miš­ko pra­mo­nės dar­buo­to­jų pro­fe­si­nių są­jun­gų fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kė In­ga Ru­gi­nie­nė tvir­ti­no, kad miš­ki­nin­kai ne­si­jau­čia „nei lai­mė­ję, nei pra­lai­mė­ję“. „Tai yra vis­ko ati­da­vi­mas į Vy­riau­sy­bės ran­kas – pa­ga­liau su­tei­kia­mas šan­sas par­ody­ti, kaip vyk­do­mas so­cia­li­nis dia­lo­gas, nes tai, kas vy­ko per šį pus­me­tį, bu­vo siau­bas. Dar­buo­to­jai bu­vo pri­vers­ti ei­ti į gat­ves ir strei­kuo­ti“, – kal­bė­jo ji.