Urėdijų reformą Seime kol kas palaiko tik konservatoriai
Opo­zi­ci­nė kon­ser­va­to­rių frak­ci­ja Sei­me tu­rė­tų pa­lai­ky­ti Vy­riau­sy­bės pa­tvir­ti­ną urė­di­jų re­for­mą, kai vie­to­je 42 urė­di­jų bū­tų stei­gia­ma vie­ną vals­ty­bės įmo­nė.

So­cial­de­mo­kra­tai, li­be­ra­lai ir „tvar­kie­čiai“ kri­ti­kuo­ja pert­var­ką ir ke­ti­na jos ne­pa­lai­ky­ti, jei ne­bus pri­im­ti jų pa­to­bu­li­ni­mai, o di­džiau­sią frak­ci­ją Sei­me tu­rin­tys „vals­tie­čiai“ kol kas ne­ap­sisp­ren­dę dėl re­for­mos pa­lai­ky­mo, sa­ko frak­ci­jų ir par­ti­jų ly­de­riai.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis tre­čia­die­nį BNS tei­gė, kad frak­ci­ja kol kas nė­ra pri­ėmu­si spren­di­mo, ar pa­lai­kys Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­tą urė­di­jų re­for­mą, nes dau­ge­lis da­ly­kų jo­je kol kas iš­lie­ka ne­aiš­kūs.

„Mes dar ne­ma­tė­me ga­lu­ti­nio re­for­mos pro­jek­to. Tar­pu­sa­vy­je dis­ku­tuo­ja­me, to­dėl tiks­liai at­sa­ky­ti, ar pa­lai­ky­si­me, ar ne, aš šiuo me­tu ne­ga­liu. Vie­nos įmo­nės idė­ja ke­lia ne­aiš­ku­mų ir įvai­rių klau­si­mų. Mes no­ri­me gau­ti vi­sus at­sa­ky­mus ir juos tu­rė­da­mi nu­sprę­si­me, ar pa­lai­ko­me. Bend­rai kal­bant, sa­vo Vy­riau­sy­bę mes pa­lai­ko­me, bet tu­ri­me gau­ti vi­sus at­sa­ky­mus“, – tvir­ti­no R.Kar­baus­kis.

Jis ne­ga­lė­jo de­ta­li­zuo­ti, ku­rios re­for­mos da­lys ke­lia dau­giau­siai ne­aiš­ku­mų ir klau­si­mų.

„Val­ties­čių“ frak­ci­ja Sei­me tu­ri 56 na­rius.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­nas Gab­rie­lius Lands­ber­gis BNS kal­bė­jo, kad frak­ci­ja iš es­mės tu­rė­tų pa­lai­ky­ti Vy­riau­sy­bės su­kur­tą urė­di­jų re­for­mą, nes ji bū­ti­na, no­rint di­din­ti miš­kų val­dy­mo sis­te­mos efek­ty­vu­mą bei no­rint su­ma­žin­ti sis­te­mo­je eg­zis­tuo­jan­čią ko­rup­ci­ją.

„Iš es­mės pri­tar­si­me re­for­mai. Ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad tai pa­da­ry­si­me vien­bal­siai. Ga­li bū­ti frak­ci­jo­je žmo­nių, ku­rie ne­pri­tars, bet jų ti­krai ne­tu­rė­tų bū­ti daug. Mes ma­to­me, kad re­for­ma yra svar­bi, jei­gu no­ri­me įsto­ti į Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ją. Taip pat, jei­gu no­ri­me pa­di­din­ti sis­te­mos efek­ty­vu­mą ir su­ma­žin­ti ko­rup­ci­jos ly­gį“, – sa­kė G.Lands­ber­gis.

Kon­ser­va­to­rių frak­ci­ja Sei­me tu­ri 31 na­rį.

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius BNS tvir­ti­no, kad so­cial­de­mo­kra­tai bal­suo­tų prieš vie­nos miš­ko val­dy­mo įmo­nės stei­gi­mą.

„Mes miš­kų sis­te­mos re­for­mai pri­ta­ria­me, bet pa­gal mū­sų ma­ty­mą ir pra­ėju­sios Vy­riau­sy­bės at­lik­ta stu­di­ją, me­die­nos par­da­vi­mas tu­rė­tų bū­ti cen­tra­li­zuo­tas, o sa­va­ran­kiš­kų urė­di­jų tu­rė­tų lik­ti 8 – 12. Mes teik­si­me to­kius sa­vo pa­siū­ly­mus Sei­me, bet jei­gu į juos ne­bus at­siž­velg­ta, tai bal­suo­si­me prieš“, – sa­kė A.But­ke­vi­čius.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­ja Sei­me tu­ri 19 na­rių.

Opo­zi­ci­nė Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las BNS sa­kė, kad li­be­ra­lai iš es­mės ne­pri­ta­ria vie­nos įmo­nės stei­gi­mui, o no­rė­tų ma­ty­ti bent ke­lias re­gio­ni­niu pa­grin­du su­kur­tas miš­kų val­dy­mo įmo­nes. Dėl šios prie­žas­ties li­be­ra­lai tur­būt bal­suo­tų „prieš“ vie­nos įmo­nės stei­gi­mą.

„Da­bar yra bru­ka­ma idė­ja vie­nos įmo­nės, ir jei­gu taip bus iki pat ga­lo, tai mes tur­būt bal­suo­si­me „prieš“. No­rė­tu­me ma­ty­ti al­ter­na­ty­vius pa­siū­ly­mus. Mes ma­to­me, kad gal­būt bū­tų ga­li­ma steig­ti ke­lias val­dy­mo įmo­nes re­gio­ni­niu pa­grin­du ir žiū­rė­ti, kaip joms se­ka­si. Iš­kart ne­rti į mo­no­po­li­ją nė­ra la­bai ge­rai“, – kal­bė­jo E.Gent­vi­las.

Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jo­je yra 14 na­rių.

Taip pat opo­zi­ci­nės „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ frak­ci­jos se­niū­nas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis BNS tei­gė, jog par­ti­ja Vy­riau­sy­bės ke­ti­ni­mui pa­nai­kin­ti 42 urė­di­jas ne­pri­ta­ria, ta­čiau jis ne­no­rė­jo de­ta­li­zuo­ti, kaip par­ti­jos frak­ci­ja Sei­me ke­ti­na bal­suo­ti šiuo klau­si­mu.

„Mes esa­me prieš vie­ną įmo­nę. Mes esa­me už 15 – 30 sa­va­ran­kiš­kų. Ir da­bar vei­kian­čios (urė­di­jų sis­te­mos – BNS) ne­pa­lai­kom“, – kal­bė­jo R.Že­mai­tai­tis.

„Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­ja par­la­men­te tu­ri 8 na­rius.

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos (LLRA-KŠS) frak­ci­jos se­niū­nė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė BNS tei­gė, jog par­ti­jos na­riai dėl re­for­mos pa­lai­ky­mo ar­ba ne­pa­lai­ky­mo ap­sisp­ręs penk­ta­die­nį ren­gia­ma­me frak­ci­jos po­sė­dy­je.

LLRA-KŠS frak­ci­ja tu­ri 8 na­rius.

Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį ga­lu­ti­nai pri­ta­rė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mui vie­toj 42 urė­di­jų įsteig­ti vie­ną vals­ty­bės įmo­nę „Lie­tu­vos vals­ty­bi­niai miš­kai“.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pla­nuo­ja vi­sus vals­ty­bi­nius miš­kus pa­ves­ti val­dy­ti įmo­nei „Lie­tu­vos vals­ty­bi­niai miš­kai“, ku­ri bus įsteig­ta, su­jun­gus 42 urė­di­jas, Vals­ty­bi­nį miš­kot­var­kos ins­ti­tu­tą ir Ge­ne­ra­li­nę miš­kų urė­di­ją. Skai­čiuo­ja­ma, to­kiu bū­du kas­met bū­tų su­tau­py­ta 10 mln. eu­rų įmo­nių lė­šų ir iki 3 mln. eu­rų – vals­ty­bės biu­dže­to pi­ni­gų.

Da­bar vi­sus vals­ty­bi­nius miš­kus val­do Ge­ne­ra­li­nė miš­kų urė­di­ja ir 42 miš­kų urė­di­jos. 2018 me­tais Lie­tu­va sie­kia tap­ti Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos (EB­PO) na­te. Tam, pa­sak Vy­riau­sy­bės, bū­ti­na pert­var­ky­ti urė­di­jas.

Pra­ėju­si Vy­riau­sy­bė pla­na­vo su­stam­bin­ti urė­di­jas, ta­čiau tam pa­sip­rie­ši­no Sei­mas ir įsta­ty­me įra­šė, kad pri­va­lo bū­ti 42 urė­di­jos.