Urėdijų reforma naudinga, bet gali pakenkti smulkiajam verslui
Sei­mui pa­teik­ta iš­va­da: urė­di­jų re­for­ma nau­din­ga, bet ga­li pa­kenk­ti smul­kia­jam vers­lui.

Sei­mui pa­teik­ta iš­va­da: urė­di­jų re­for­ma nau­din­ga, bet ga­li pa­kenk­ti smul­kia­jam verslui

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ini­ci­juo­ja­ma urė­di­jų re­for­ma su­da­rys prie­lai­das su­kur­ti tei­gia­mą po­vei­kį, bet ga­li ne­igia­mai pa­veik­ti smul­kio­jo vers­lo kon­ku­ren­cin­gu­mą, kons­ta­ta­vo vie­na kon­sul­ta­ci­jų bend­ro­vė „Ci­vit­ta“.

Šios bend­ro­vės tei­si­nin­kai lai­mė­jo Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos skelb­tą kon­kur­są tei­si­niu, va­dy­bi­niu bei vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo po­žiū­riais įver­tin­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos par­eng­tas Miš­kų įsta­ty­mo pa­tai­sas ir de­vy­nių Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mus dėl urė­di­jų re­for­mos.

Lie­tu­vos miš­ki­nin­kų są­jun­ga taip pat tu­rė­jo pa­teik­ti urė­di­jų re­for­mos eks­per­ti­nio ver­ti­ni­mo iš­va­dą, bet Sei­mas jos dar nė­ra ga­vęs. Ga­li bū­ti, kad jos iš­siųs­tos pa­štu. Są­jun­gos va­do­vas Ed­mun­das Bart­ke­vi­čius BNS tei­gė, kad at­sto­vau­jan­tis ad­vo­ka­tas iš­va­das tu­rė­jo pa­teik­ti.

Sei­mui ne­prik­lau­so­mų eks­per­tų iš­va­dos tei­kia­mos, nes to par­ei­ka­la­vo be­veik pen­kios de­šim­tys par­la­men­ta­rų. Miš­ki­nin­kai tei­gia, kad Sei­mas su jais re­for­mos ne­de­ri­no ir ne­ap­ta­rė, to­dėl jie ren­gė mi­tin­gus ir gra­si­na strei­kais. Dėl urė­di­jų re­for­mos Sei­mas pla­nuo­ja ap­sisp­ręs­ti iki at­os­to­gų.

„Ci­vit­ta“ Sei­mui re­ko­men­duo­ja pri­im­ti urė­di­jų re­for­mą nu­ma­tan­čias pa­tai­sas bei siū­lo „aiš­kiai at­skir­ti urė­di­jų ir ju­ri­di­nių as­me­nų skai­čiaus nu­sta­ty­mo klau­si­mus“.

Pa­sak eks­per­tų, da­ry­ti­na iš­va­da, kad pri­ėmus jų re­ko­men­da­ci­jas, „miš­kų sek­to­rius ga­lė­tų nuo­sek­liai ju­dė­ti link veiks­min­go iš­tek­lių pa­skirs­ty­mo aukš­tes­nių val­dy­mo efek­ty­vu­mo ir skaid­ru­mo stan­dar­tų“.

Svar­biau­siu ar­gu­men­tu, ko­dėl rei­kia sku­bė­ti pa­tvir­tin­ti re­for­mą, lai­ko­mas Lie­tu­vos sto­ji­mas į Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ją (EB­PO), ku­ri Lie­tu­vai yra nu­ro­džiu­si im­tis prie­mo­nių kon­so­li­duo­jant miš­kų ūkio sek­to­rių.

„Ci­vit­ta“ taip pat sa­ko, kad ti­ki­ma­si „ženk­liai tei­gia­mo“ re­for­mos po­vei­kio stra­te­gi­nių ini­cia­ty­vų įgy­ven­di­ni­mo efek­ty­vu­mu­mui bei in­ves­ti­ci­niams pa­jė­gu­mams, pa­tai­sos ati­tin­ka EB­PO re­ko­men­da­ci­jas.

Taip pat ak­cen­tuo­ja­ma, kad miš­kų urė­di­jų ap­jun­gi­mas pa­di­dins vie­šų­jų pir­ki­mų vyk­dy­mo efek­ty­vu­mą.

„Vie­na ver­tus, ap­jun­gus sa­va­ran­kiš­kai vei­kian­čias miš­kų urė­di­jas, ga­li­ma su­kur­ti cen­tra­li­zuo­tą vie­šų­jų pir­ki­mų cen­trą. An­tra ver­tus, vie­šų­jų pir­ki­mų cen­tra­li­za­vi­mas leis ženk­liai su­ma­žin­ti žmo­giš­kuo­sius iš­tek­lius, vie­šų­jų pir­ki­mų spe­cia­lis­tų dir­ba­mų va­lan­dų skai­čių“, – ra­šo­ma iš­va­do­se.

Anot „Ci­vit­tos“ tei­si­nin­kų, me­die­nos par­da­vi­mas iš vie­no tie­kė­jo – įmo­nės „Lie­tu­vos vals­ty­bi­niai miš­kai“ – su­pap­ras­tins me­die­nos įsi­gi­ji­mą – pir­ki­mai bus vyk­do­mi „vie­no lan­ge­lio“ pri­nci­pu, kai „Lie­tu­vos vals­ty­bi­niai miš­kai“ veiks kaip cen­tra­li­zuo­tas me­die­nos par­da­vi­mo cen­tras. Tai leis­tų su­ma­žin­ti par­da­vi­mų pro­ce­suo­se da­ly­vau­jan­čių dar­buo­to­jų kaš­tus, bū­tų pa­ti­ria­ma ma­žiau iš­lai­dų ad­mi­nis­truo­jant par­da­vi­mų pro­ce­są. Taip pat, kon­so­li­duo­tai vals­ty­bės įmo­nei at­si­ran­da ga­li­my­bė ten­kin­ti di­des­nio mas­to me­die­nos už­sa­ky­mus – su­si­da­ro prie­lai­dos vyk­dy­ti di­des­nio mas­to auk­cio­nus. „Dėl to ša­lis tam­pa pa­trauk­les­nė in­ves­tuo­to­jams“, –prog­no­zuo­ja­ma eks­per­tų iš­va­do­se.

„Ci­vit­tos“ tei­si­nin­kai taip pat pri­pa­žįs­ta, kad urė­di­jų ap­jun­gi­mas į vie­ną įmo­nę ga­li pa­kenk­ti smul­kiam vers­lui.

„Vis­gi, me­die­nos par­da­vi­mų cen­tra­li­za­vi­mas ga­li­mai di­di­na ri­zi­ką ne­igia­mai pa­veik­ti smul­kio­jo vers­lo kon­ku­ren­cin­gu­mą, nes jų įsi­gi­ja­mi me­die­nos kie­kiai bus ne­pa­kan­ka­mi da­ly­va­vi­mui mas­to auk­cio­nuo­se. At­siž­vel­giant į vi­sas iš­var­din­tas prie­žas­tis, ver­ti­na­me, kad, ne­pai­sant vi­sų tei­gia­mų as­pek­tų, dėl ri­zi­kos pa­kenk­ti smul­kia­jam vers­lui įsta­ty­mo pro­jek­tas ne­tu­rės jo­kio po­vei­kio me­die­nos par­da­vi­mams“, – tei­gia­ma eks­per­tų iš­va­do­se.

„Ci­vit­tos“ tei­si­nin­kai be ki­ta ko nu­ro­do, kad pro­jek­to „tu­ri­nys ne­api­ma eko­no­mi­nio vals­ty­bi­nio miš­kų ūkio re­gu­lia­vi­mo“. „A­ti­tin­ka­mai, ver­ti­na­me kad įsta­ty­mo pro­jek­tas ne­tu­ri po­vei­kio eko­no­mi­nio vals­ty­bi­nio miš­kų ūkio re­gu­lia­vi­mui. Vis­gi, at­krei­pia­me dė­me­sį, kad šis ne­apib­rėž­tu­mas ku­ria ri­zi­ką iš kon­tro­lės ir prie­žiū­ros pers­pek­ty­vos“.

Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių, Kai­mo rei­ka­lų ir Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tai penk­ta­die­nį svars­tys urė­di­jų re­for­mą ir eks­per­tų iš­va­das.