Universitetų pertvarka – pagal „valstiečius“
Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas (ŠMK) tre­čia­die­nį nu­spren­dė, kad uni­ver­si­te­tų pert­var­kos pla­nas vyks „vals­tie­čių“ ly­de­rių re­gis­truo­to siū­ly­mo pa­grin­du, ja­me ne­be­li­ko Vy­riau­sy­bės dar­bo gru­pės pla­no, ku­rie kon­kre­čiai uni­ver­si­te­tai tu­rė­tų su­si­jung­ti.

Jis nu­ma­to, kad Vil­niu­je veik­tų kla­si­ki­nis uni­ver­si­te­tas bei tech­no­lo­gi­nis uni­ver­si­te­tas, Kau­ne – kla­si­ki­nis uni­ver­si­te­tas, taip pat čia ga­lė­tų veik­ti tech­no­lo­gi­nis bei svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tai. Šiau­lių ir Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tai tap­tų pa­da­li­niais.

Už prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio, Sei­mo pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Pra­nckie­čio, „vals­tie­čių“ ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio bei Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Eu­ge­ni­jaus Jo­vai­šos pa­siū­ly­mą bal­sa­vo aš­tuo­ni ko­mi­te­to na­riai, vie­nas bu­vo prieš ir vie­nas su­si­lai­kė.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė tvir­ti­no, kad šis siū­ly­mas ne­prieš­ta­rau­ja Vy­riau­sy­bės anks­čiau teik­tam pro­jek­tui, ta­čiau ji kar­tu pri­pa­ži­no, kad „spren­di­mai Kau­ne rea­liai iki ga­lo nė­ra ras­ti“. Mi­nis­trė tei­gė, kad „vals­tie­čių“ siū­ly­mas, ne­įvar­di­jan­tis, ku­rie uni­ver­si­te­tai jun­gia­si, „neuž­da­ro ga­li­my­bės įgy­ven­din­ti ir Vy­riau­sy­bės pa­teik­tą pla­ną“.

„Vals­tie­čių“ siū­ly­mas iš es­mės ati­tin­ka Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) pro­pa­guo­ja­mą pla­ną, pa­gal ku­rį VDU iš­lai­ko sa­va­ran­kiš­ką sta­tu­są ir var­dą, jung­da­ma­sis su Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos bei Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tais, taip pat Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­tu. Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas šia­me jun­gi­mo­si pla­ne ne­fi­gū­ruo­ja, nors Vy­riau­sy­bės anks­čiau pa­teik­ta­me nu­ta­ri­mo pro­jek­te bu­vo nu­ma­ty­ta vi­sus Kau­no uni­ver­si­te­tus jung­ti į vie­ną – Kau­no uni­ver­si­te­tą, taip pat tu­rė­jo lik­ti vie­nas pro­fi­li­nis uni­ver­si­te­tas – Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų.

Vy­riau­sy­bės anks­čiau pa­teik­ta­me pla­ne bu­vo kon­kre­čiai nu­ro­do­ma, kaip uni­ver­si­te­tai tu­rė­tų jung­tis. Pa­gal šį pla­ną, sos­ti­nė­je tu­rė­jo veik­ti kla­si­ki­nis Vil­niaus uni­ver­si­te­tas ir pro­fi­li­nis Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tas, o Kau­ne – Kau­no uni­ver­si­te­tas, su­jun­giant šia­me mies­te esan­čius Alek­sand­ro Stul­gins­kio, Kau­no tech­no­lo­gi­jos, Lie­tu­vos spor­to ir Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tus, prie jo tu­rė­tų bū­ti pri­jung­tas ir Vil­niu­je vei­kian­tis Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas.

Vė­liau žur­na­lis­tams ko­mi­te­to spren­di­mą ko­men­tuo­da­ma J.Pe­traus­kie­nė tvir­ti­no, kad es­mi­nė Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­tos re­for­mos kryp­tis iš­lai­ky­ta.

„Y­ra la­bai aiš­ki kryp­tis, kas ati­tin­ka Vy­riau­sy­bės pa­teik­tą siū­ly­mą ir eks­per­tų gru­pės siū­ly­mą. Yra tiek la­bai aiš­kus rė­mas dėl Vil­niaus, yra at­ver­tas su­si­ta­ri­mas Kau­nui, ku­rį tu­ri­me su­for­muo­ti iki gruo­džio pir­mos die­nos. Taip pat pa­si­sa­ky­ta dėl Šiau­lių ir Klai­pė­dos, to­dėl ma­nau, nė­ra jo­kių ar­gu­men­tų pa­sa­ky­ti, kad tai ne­ati­tin­ka Vy­riau­sy­bės pa­teik­to pla­no“, – sa­kė J.Pe­traus­kie­nė.

„Ma­nau, tai la­bai svar­bus žings­nis į prie­kį, aiš­ku, spren­di­mai bus pri­im­ti ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je, o su­ta­ri­mus, dia­lo­gą tarp vals­ty­bės in­te­re­so ir vi­suo­me­nės in­te­re­so, ku­ris šian­dien už­fik­suo­tas ko­mi­te­te kar­tu su aka­de­mi­nė­mis bend­ruo­me­nė­mis, tei­kiant siū­ly­mus dėl fi­nan­sa­vi­mo pert­var­kos, dėl ko­ky­bės už­ti­kri­ni­mo sis­te­mos pert­var­kos, la­bai svar­bu pri­im­ti iki gruo­džio pir­mos die­nos“, – pa­brė­žė mi­nis­trė.

Pa­lai­ky­mą šiai pert­var­kai iš­sa­kė ir anks­čiau ra­gi­nęs lai­ky­tis pir­mi­nio Vy­riau­sy­bės pla­no bu­vęs švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tras, Sei­mo na­rių Miš­rios gru­pės at­sto­vas Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius. Jis pa­brė­žė, kad įklim­pus į dis­ku­si­jas dėl uni­ver­si­te­tų pert­var­kos iš vi­so ne­bus pri­im­ta jo­kių spren­di­mų, o komp­ro­mi­si­nis va­rian­tas leis ei­ti į prie­kį, užuot li­kus stag­na­ci­jo­je.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja taip pat pa­skel­bė, kad par­amą re­for­mai su­si­ti­kę su švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tre iš­sa­kė bu­vę švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trai Al­gir­das Mon­ke­vi­čius, G.Ste­po­na­vi­čius, Ro­ma Ža­kai­tie­nė, Dai­nius Pa­val­kis, an­tra­die­nio va­ka­rą pa­si­ra­šę par­eiš­ki­mą dėl bū­ti­nų po­ky­čių Lie­tu­vos aukš­ta­ja­me moks­le.

Už „vals­tie­čių“ va­rian­tą ko­mi­te­to po­sė­dy­je pa­si­sa­kė ir Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (KTU) rek­to­rius Pe­tras Bar­šaus­kas, kal­bė­jęs Uni­ver­si­te­tų pa­žan­gos kon­fe­ren­ci­ją su­da­riu­sių Vil­niaus, Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos, KTU ir Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tų var­du. Anks­čiau šie uni­ver­si­te­tai pa­lai­kė pir­mi­nį Vy­riau­sy­bės pla­ną, ta­čiau „vals­tie­čių“ siū­ly­mą sa­ko esant rei­kia­mu komp­ro­mi­su.

„Jei bū­tu­me nuo­sek­lūs, gal rei­kė­tų lai­ky­tis Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo, bet tos pa­čios Vy­riau­sy­bės at­sto­vai su prem­je­ru prieš­aky­je šiek tiek ėjo į komp­ro­mi­sus. No­rint re­zul­ta­to kar­tais rei­kia gir­dė­ti vie­ni ki­tus, ir iš vi­sų blo­gų va­rian­tų ši­tas va­rian­tas bu­vo ge­riau­sias, komp­ro­mi­si­nis“, – BNS sa­kė P.Bar­šaus­kas.

„Es­mė, ko­mi­te­tas iš­gir­do ir lai­mi­na ko­ky­bės pri­nci­pus, kri­te­ri­jus, tai yra re­for­mos es­mė, ir jie su­gu­lė į siū­ly­mus. Jei jie bus pa­tvir­tin­ti Sei­me, tai bus di­de­lis žings­nis į prie­kį“, – pa­brė­žė rek­to­rius.

Da­liai kri­ti­kų nu­spren­dus par­em­ti komp­ro­mi­si­niu įvar­di­ja­mą „vals­tie­čių“ ly­de­rių pa­teik­tą siū­ly­mą, sa­vo po­zi­ci­jos ne­kei­tė ir prieš jį ko­mi­te­te pa­si­sa­kė kon­ser­va­to­rius Man­tas Ado­mė­nas.

„Iš Vy­riau­sy­bės at­ėju­sia­me re­for­mos pla­ne bent bu­vo aiš­ku, ką no­ri­ma pa­da­ry­ti. Da­bar­ti­nis pla­nas, ku­ris ap­si­ri­bo­ja įvar­di­ji­mu, kiek yra uni­ver­si­te­tų, jo­kių aiš­kių gai­rių, kaip rei­kia įgy­ven­din­ti, ne­pa­lie­ka. Sa­ko­ma, kad taip at­ve­ria­mos du­rys au­to­no­miš­koms ini­cia­ty­voms, bet kryp­tin­gas pla­ni­nis vei­ki­mas ir au­to­no­mi­nės ini­cia­ty­vos šiuo at­ve­ju ne­iš­ven­gia­mai yra konf­lik­te“, – ko­mi­te­to po­sė­dy­je sa­kė M.Ado­mė­nas.

Uni­ver­si­te­tų tink­lo pert­var­ka pra­dė­ta pa­gal Vy­riau­sy­bės su­da­ry­tos dar­bo gru­pės pla­ną. Ji siū­lė prie VU jung­ti ir Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tą, ta­čiau Vy­riau­sy­bei tei­kiant nu­ta­ri­mo pro­jek­tą jis jau bu­vo įra­šy­tas kaip jun­gia­mas prie Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Kau­ne.