Universitetų pertvarka kol kas lieka Vyriausybėje
Vy­riau­sy­bė pa­si­ta­ri­me tre­čia­die­nį iš­klau­sė prem­je­ro su­da­ry­tos dar­bo gru­pės par­eng­to pla­nų dėl aukš­tų­jų mo­kyk­lų tink­lo pert­var­kos, bet spren­di­mas jį teik­ti Sei­mui kol kas ne­priim­tas – prieš tai nu­ma­to­ma su­reng­ti vie­šą pro­jek­to svars­ty­mą su uni­ver­si­te­tų bend­ruo­me­ne.

„Bu­vo pri­im­tas spren­di­mas ka­bi­ne­te, kad ar­ti­miau­siu lai­ku bū­tų suo­rga­ni­zuo­tas dar vie­šas to pro­jek­to svars­ty­mas su vi­sų uni­ver­si­te­tų se­na­tų na­riais ir su bend­ruo­me­ne, dar kar­tą pri­sta­ty­ti, gal­būt kaž­kas ko­re­guo­sis, bet aš ne­ma­tau ti­krai es­mi­nio ko­re­ga­vi­mo, ka­dan­gi pats nu­ta­ri­mas kal­ba apie pa­čius pri­nci­pus, ką mes ir kal­bė­jo­me pri­sta­tant, kad pir­mas da­ly­kas yra ko­ky­bė, ko­ky­bė ir dar kar­tą ko­ky­bė, ta­da ir iš to ei­nan­tys fi­nan­sa­vi­mo pa­kei­ti­mai ir ga­liau­siai kaip tink­las at­ro­dys yra ša­lu­ti­nė ar­ba iš­ves­ti­nė prie­mo­nė“, – tre­čia­die­nį žur­na­lis­tas sa­kė prem­je­ras.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę prem­je­ras bu­vo iš­sa­kęs lū­kes­tį, kad šį tre­čia­die­nį Vy­riau­sy­bė pri­tars pla­nui ir jis jau bus pa­teik­tas Sei­mui.

Anot prem­je­ro, pa­pil­do­mos dis­ku­si­jos vyks, nes no­ri­ma dar kar­tą pa­si­kal­bė­ti su uni­ver­si­te­tų bend­ruo­me­nė­mis.

„Mes klau­so­mės, ką bend­ruo­me­nė šne­ka (...). Jei­gu dar yra no­ras, ma­nau, kad rei­kia (pa­dis­ku­tuo­ti), nes taip pat la­bai svar­bios uni­ver­si­te­tų ta­ry­bos ir ypač se­na­tas, tuo la­biau kad kal­bant apie at­ei­tį mes vis tiek ma­to­me, kad uni­ver­si­te­tų bend­ruo­me­nė tu­rė­tų įgy­ti dau­giau tei­sių į pa­ties uni­ver­si­te­to val­dy­mą, tai mes tą žings­nį dar ženg­si­me“, – aiš­ki­no S.Skver­ne­lis.

Pa­sak S.Skver­ne­lio, dis­ku­si­ja su uni­ver­si­te­tais tu­rė­tų įvyk­ti iki ge­gu­žės vi­du­rio.

S.Skver­ne­lis taip pat tei­gė, kad pla­nas jau šiek tiek pa­ko­re­guo­tas. Pa­vyz­džiui, Kau­ne pla­nuo­ja­ma par­ei­gū­nų ren­gi­mo aka­de­mi­ja grei­čiau­siai bus siū­lo­ma ne kaip at­ski­ra aukš­to­ji mo­kyk­la, kaip nu­ro­dy­ta dar­bo gru­pės an­tra­die­nį pri­sta­ty­to­se skaid­rė­se, bet kaip pla­čios ap­rėp­ties Kau­no uni­ver­si­te­to da­lis.

„Nuo pre­zen­ta­ci­jos mo­men­to pa­si­kei­tė ir pa­va­di­ni­mai, ir de­fi­ni­ci­jos, ti­krai nė­ra kal­ba­ma apie Po­li­ci­jos aka­de­mi­ją. Mes kal­ba­me apie sta­tu­ti­nių par­ei­gū­nų ren­gi­mo ko­ky­bę, ku­ri da­bar, švel­niai ta­riant, ne­la­bai ką ten­ki­na, ir kal­ba­me ne tik apie vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos, bet ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai pa­val­džias sta­tu­ti­nes įstai­gas kaip Mui­ti­nę su Mui­ti­nės kri­mi­na­li­ne tar­ny­ba, Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tą, tai kon­so­li­duo­jant ši­tuos pa­jė­gu­mus, ke­liant ko­ky­bę kal­ba­me apie Vie­šo­jo sau­gu­mo aka­de­mi­ją kaip vie­no iš uni­ver­si­te­tų struk­tū­ri­nį pa­da­li­nį“, – sa­kė prem­je­ras.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė sa­vo ruo­žtu po Vy­riau­sy­bės po­sė­džio vy­lė­si, kad pla­nas Sei­mą pa­sieks pa­va­sa­rio se­si­jo­je.

„La­bai no­rė­čiau, kad tai įvyk­tų dar šios se­si­jos me­tu“, – žur­na­lis­tams tei­gė ji.

Prem­je­ro su­da­ry­ta dar­bo gru­pė pa­siū­lė, kad Vil­niu­je ir Kau­ne veik­tų po pla­čios ap­rėp­ties uni­ver­si­te­tą, du tech­no­lo­gi­jų uni­ver­si­te­tai bū­tų Vil­niu­je ir Klai­pė­do­je. Kaip spe­cia­li­zuo­tos aka­de­mi­jos ga­lė­tų veik­ti Kau­ne esan­tis Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tas, da­bar vei­kian­čių me­nų aka­de­mi­jų – Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos bei Lie­tu­vos mu­zi­kos ir tea­tro aka­de­mi­jos – jun­gi­nys, Po­li­ci­jos aka­de­mi­ja, siū­lė dar­bo gru­pė.

Sa­va­ran­kiš­ku­mo ne­tek­tų Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos, My­ko­lo Ro­me­rio ir Šiau­lių uni­ver­si­te­tai – juos siū­lo­ma jung­ti prie Vil­niaus uni­ver­si­te­to. Pla­nuo­ja­mą kur­ti Kau­no uni­ver­si­te­tą su­da­ry­tų šiuo me­tu vei­kian­tys Kau­no tech­no­lo­gi­jos, Vy­tau­to Di­džio­jo, Alek­sand­ro Stul­gins­kio bei Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­tas.