Unikalų archyvą valdžia paliks ramybėje
Ak­ty­vūs kul­tū­ros ir me­no bend­ruo­me­nės pro­tes­tai dėl Lie­tu­vos li­te­ra­tū­ros ir me­no ar­chy­vo (LLMA) reor­ga­ni­za­vi­mo bu­vo re­zul­ta­ty­vūs. Vy­riau­sy­bė ke­ti­na at­si­sa­ky­ti biu­ro­kra­ti­niais ar­gu­men­tais grįs­tos įstai­gos pert­var­kos.

Juo­das aud­ros de­be­sis, nors ir ne pir­mas, virš LLMA pa­ki­bo per­nai va­sa­rą, Vy­riau­sy­bei pri­ta­rus vals­ty­bės ar­chy­vų reor­ga­ni­za­ci­jai. Bu­vo nu­ma­ty­ta LLMA, uni­ka­lų na­cio­na­li­nio pa­vel­do sau­go­to­ją, pri­jung­ti prie ne­di­de­lio su biu­ro­kra­ti­nių įstai­gų ir ban­kų do­ku­men­tais dir­ban­čio, są­ly­čio taš­kų su kul­tū­ra ne­tu­rin­čio Lie­tu­vos vals­ty­bės nau­jo­jo ar­chy­vo. Pa­na­ši lem­tis LLMA bu­vo nu­ma­ty­ta dar prieš aš­tuo­ne­rius me­tus. Tuo­met ar­chy­vas iš sos­ti­nės cen­tro bu­vo iš­kel­tas į pa­kraš­tį. Da­bar, kaip ir anuo­met, re­for­ma bu­vo ar­gu­men­tuo­ja­ma kil­niais sie­kiais to­bu­lin­ti vals­ty­bės val­dy­mą. Pra­kti­ko­je tai reiš­kė ty­lų ar­chy­vo nu­ma­ri­ni­mą.

Per­nai lie­pą vos pa­skli­dus ži­niai apie LLMA iš­ki­lu­sį pa­vo­jų, Sei­mą, pre­zi­den­tū­rą, Vy­riau­sy­bę, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ją užp­lū­do kul­tū­ros ir me­no or­ga­ni­za­ci­jų, pa­vie­nių me­no žmo­nių ra­gi­ni­mai ne­ar­dy­ti šio ar­chy­vo. Vy­riau­sy­bė su­rea­ga­vo po de­vy­nių mė­ne­sių. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja par­en­gė nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, ku­riuo siū­lo at­si­sa­ky­ti to­les­nio LLMA reor­ga­ni­za­vi­mo.

Taš­ko ne­de­da

Il­ga­me­tė LLMA di­rek­to­rė Vi­da Ši­mė­nai­tė įsi­ti­ki­nu­si, kad tik ak­ty­vus vi­suo­me­nės spau­di­mas ir pa­gal­ba pa­dė­jo su­stab­dy­ti nu­ma­ty­tus re­for­mos pla­nus. “Šį­kart mi­nis­te­ri­ja į tai rea­ga­vo”, - LŽ sa­kė ar­chy­vo va­do­vė. Kar­tu ji ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad at­ei­ty­je ga­li kil­ti nau­jų re­for­ma­to­riš­kų ini­cia­ty­vų. “Iš­gy­ve­no­me iki ki­to kar­to, “juo­da­sis są­ra­šas” ga­lio­ja. Ma­tyt, mū­sų ne­pa­mirš”, - op­ti­miz­mu ne­tryš­ko V. Ši­mė­nai­tė. Kaip ži­no­ma, Vy­riau­sy­bė yra nu­ma­čiu­si ma­žin­ti iki 20 dar­buo­to­jų tu­rin­čių įstai­gų skai­čių. To­kių esa­ma 78, iš jų – 10 ar­chy­vų. LLMA šiuo me­tu plu­ša 19 spe­cia­lis­tų. “Jei vi­suo­me­nė ski­ria mums dė­me­sio, gi­na, va­di­na­si, esa­me rei­ka­lin­gi. Kar­tu jau­čia­mės ir la­bai įsi­pa­rei­goę”, - tvir­ti­no V. Ši­mė­nai­tė.

Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ar­chy­va­ras Ra­mo­jus Krau­je­lis si­tua­ci­ją ti­ki­no ver­ti­nąs at­sar­giai, nes “tai su­si­ję su tam ti­krais po­li­ti­niais asisp­ren­di­mais”. “Kar­tais tie­siog rei­kia ieš­ko­ti ga­li­mo komp­ro­mi­so. Tai da­bar­ti­nis komp­ro­mi­sas ir yra – iš­im­tis LLMA”, - LŽ sa­kė pa­šne­ko­vas. Jis su­ti­ko, kad po­ky­čiams iš da­lies tu­rė­jo įta­kos ir vi­suo­me­nės spau­di­mas. “Vi­suo­me­nė iš­sa­kė tai, kas jai ak­tua­lu. Bet jei jau ieš­ko­tu­me ra­cio­na­liau­sių spren­di­mų ar­chy­vų sri­ty­je, rei­kė­tų kal­bė­ti ne tik apie vie­ną LLMA, o apie vi­są ar­chy­vų sis­te­mą”, - tei­gė R. Krau­je­lis. Pa­sak jo, šiuo me­tu ren­gia­mas do­ku­men­tų ir ar­chy­vų plė­tros prog­ra­mos pro­jek­tas, ja­me tu­rė­tų bū­ti pa­pil­do­mai pa­sa­ky­ta, kaip to­liau tu­rė­tų at­ro­dy­ti šiuo­lai­ki­nė ar­chy­vų sis­te­ma. Pa­klaus­tas, ar LLMA at­ei­ty­je ne­beg­rės re­for­mos, R. Krau­je­lis sa­kė ne­no­rįs bū­ti blo­gas pra­na­šas. Ta­čiau ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad tai - dar ne is­to­ri­jos pa­bai­ga.

Po­zi­ci­ja aiški

Pa­sak Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to (ŠMKK) na­rio Va­len­ti­no Stun­džio, ar­chy­vų sis­te­mos pert­var­kos klau­si­mus svars­tė tiek pra­ėju­sios, tiek šios ka­den­ci­jos par­la­men­ta­rai. “Dėl LLMA ko­mi­te­tas par­eiš­kė la­bai aiš­kią po­zi­ci­ją – ar­chy­vas tu­ri iš­sau­go­ti sa­va­ran­kiš­ką sta­tu­są”, - LŽ sa­kė Sei­mo na­rys. Jo tei­gi­mu, ana­lo­giš­kas ŠMKK po­žiū­ris ir dėl ki­tų ar­chy­vų – “ne­rei­kė­tų nai­kin­ti ju­ri­di­nių as­me­nų sta­tu­so, ne­va op­ti­mi­zuo­jant pa­čią sis­te­mą”. “Pa­ga­liau, bū­ti­na su­vok­ti, kad ar­chy­vai - vie­na iš la­bai svar­bių at­min­ties ins­ti­tu­ci­jų. Dėl to tu­ri bū­ti už­ti­krin­tas tas jų ne­prik­lau­so­mu­mas ir sa­va­ran­kiš­ku­mas. Man re­gis, Vy­riau­sy­bė rea­ga­vo į to­kią ko­mi­te­to po­zi­ci­ją”, - tei­gė V. Stun­dys. ŠMKK na­rys įsi­ti­ki­nęs, kad for­ma­liai, ne­at­siž­vel­giant į pri­gim­tį bei sa­vi­tu­mą, im­ti ir su­jung­ti ne­di­de­les įstai­gas – pra­sta min­tis. Po­li­ti­kas ma­no, kad at­si­sa­ky­mas re­for­muo­ti LLMA – tei­sin­gas žings­nis.

Gau­sūs fondai

LLMA kau­pia, tvar­ko ir sau­go ra­šy­to­jų, tea­tra­lų, mu­zi­kų, dai­li­nin­kų ir ki­tų kū­rė­jų bei me­no­ty­ri­nin­kų, tea­tro­lo­gų, mu­zi­ko­lo­gų, taip pat vals­ty­bi­nių kul­tū­ros ir me­no įstai­gų, kū­ry­bi­nių są­jun­gų, drau­gi­jų, vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų do­ku­men­tus. Di­džią­ją da­lį ar­chy­ve sau­go­mų do­ku­men­tų su­da­ro XX am­žiaus me­no ir kul­tū­ros įstai­gų fon­dai bei as­me­nų - li­te­ra­tų, dai­li­nin­kų, tea­tra­lų, mu­zi­kų, kul­tū­ros dar­buo­to­jų - ar­chy­vai. Taip pat sau­go­mi net XV am­žiaus pa­vie­niai do­ku­men­tai (pvz., Kond­ra­to­vi­čių gi­mi­nės fon­das), be to, ar­chy­vas nuo­lat pa­pil­do­mas jau XXI am­žiaus su­kur­tais da­bar vei­kian­čių įstai­gų ir ku­rian­čių as­me­nų do­ku­men­tais.

LLMA sau­go­mi to­kių ži­no­mų me­ni­nin­kų ir kul­tū­ros vei­kė­jų kaip Do­na­tas Ba­nio­nis, Ka­zys Bo­ru­ta, Juo­zas Bud­rai­tis, Vla­das Drė­ma, Ba­lys Dva­rio­nas, Bea­tri­čė Grin­ce­vi­čiū­tė, Vy­tau­tas Lands­ber­gis-Žem­kal­nis, Mar­ce­li­jus Mar­ti­nai­tis, Ka­zi­mie­ra Ky­man­tai­tė, Jus­ti­nas Mar­cin­ke­vi­čius, Sta­sys Kra­saus­kas, Vy­tau­tas Lands­ber­gis, Ic­cho­kas Me­ras, Mo­ni­ka Mi­ro­nai­tė, An­ta­nas Miš­ki­nis, Lai­mo­nas No­rei­ka, Gab­rie­lė Pet­ke­vi­čai­tė-Bi­tė, Alio­di­ja Ruz­gai­tė, Rū­ta Sta­li­liū­nai­tė, Al­gi­man­tas Švėgž­da, Tė­vas Sta­nis­lo­vas (My­ko­las Dob­ro­vols­kis), Juo­zas Tu­mas-Vaiž­gan­tas, Ju­di­ta Vai­čiū­nai­tė, Ka­zi­mie­ras Va­si­liaus­kas ir dar dau­ge­lio ki­tų as­me­ni­niai ar­chy­vai.

LLMA sau­go­mi 772 fon­dai uži­ma 2390 me­trų len­ty­nų.