Unikalios mokyklos auklėtiniai prisiekė ištikimybę Tėvynei
Vie­nin­te­lio Bal­ti­jos ša­ly­se Ge­ne­ro­lo Po­vi­lo Ple­cha­vi­čiaus ka­de­tų li­cė­jaus nau­jo­kai, ste­bint Lie­tu­vos pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei, ki­tiems vals­ty­bėms va­do­vams, pe­da­go­gams, kla­sio­kams ir ar­ti­mie­siems, pri­sie­kė gerb­ti, my­lė­ti bei gin­ti gim­tą­jį kraš­tą. 

Kau­no Ka­ro mu­zie­jaus so­de­ly­je nu­skam­bė­jus lem­tin­giems žo­džiams spe­cia­li­zuo­tos ug­dy­mo įstai­gos auk­lė­ti­niams įteik­ti pir­mie­ji jų ant­pe­čiai.

Šį­met prie­sai­ką iš­ta­rė 129 ka­de­tų li­cė­jaus penk­tų – dvy­lik­tų kla­sių mo­ki­niai.

„Gy­ve­ni­me vi­sies bū­na svar­bių prie­sai­kų, svar­bių da­tų. Jums vi­sa­da bus svar­bi ši die­na, nes įsi­pa­rei­go­jo­te vals­ty­bei“, – sa­kė Jos Eks­ce­len­ci­ja D. Gry­baus­kai­tė.

Ge­ne­ro­lo Po­vi­lo Ple­cha­vi­čiaus li­cė­jaus moks­lei­vių prie­sai­kos liu­di­nin­ke ji ta­po ket­vir­tą kar­tą.

„Tai – uni­ka­li mo­kyk­la, ku­rio­je be vi­du­ri­nio iš­si­la­vi­ni­mo įgy­ja­mas ir pla­tes­nis, skir­tas pa­žin­ti ša­liai. Jo­je iš­sa­miai mo­ko­ma is­to­ri­jos, pa­trio­tiš­ku­mo“, – pa­ste­bė­jo pre­zi­den­tė.

Be to, ka­de­tai pri­va­lo lan­ky­ti tei­sės ir ka­ry­bos pa­mo­kas.

Ge­ne­ro­lo Po­vi­lo Ple­cha­vi­čiaus ka­de­tų li­cė­jaus di­rek­to­rius Vik­to­ras Dau­nys pa­brė­žė, kad iš ga­vu­sių­jų pir­muo­sius ant­pe­čius, ku­riuos rei­kės ne­šio­ti tiek prie mo­kyk­li­nės, tiek prie lau­ko uni­for­mos, ti­ki­ma­si, kad jie bus są­ži­nin­gi, tvar­kin­gi, at­sa­kin­gi.

Ru­de­nį pra­dė­ju­sie­ji mo­ky­tis li­cė­ju­je Tė­vy­nei pri­sie­kia pa­va­sa­rį – iki to lai­ko jie su­si­pa­žįs­ta su ug­dy­mo įstai­gos veik­la ir ga­li nu­spręs­ti, ar lai­ky­sis duo­to žo­džio.

Šiuo me­tu Ge­ne­ro­lo Po­vi­lo Ple­cha­vi­čiaus ka­de­tų li­cė­ju­je mo­ko­si 403 moks­lei­viai.