UNESCO minimų sukakčių sąraše – A.J.Greimo šimtmetis
Į UNES­CO ir vals­ty­bių na­rių mi­ni­mų su­kak­čių są­ra­šą įtrauk­tos pa­sau­ly­je ži­no­mo kal­bi­nin­ko, se­mio­ti­ko, mi­to­lo­go Al­gir­do Ju­liaus Grei­mo 100-osios gi­mi­mo me­ti­nės.

2016–2017 me­tais mi­ni­mų su­kak­čių są­ra­šas pa­skelb­tas per lap­kri­tį Par­yžiu­je vy­ku­sią UNES­CO ge­ne­ra­li­nę kon­fe­ren­ci­ją. Iš vi­so šia­me są­ra­še – dau­giau kaip 40 pa­sau­lio kul­tū­rai, švie­ti­mui, moks­lui, is­to­ri­nei at­min­čiai svar­bių da­tų.

A.J.Grei­mo ju­bi­lie­jaus mi­nė­ji­mą įtrauk­ti į šį są­ra­šą pa­siū­lė Lie­tu­va, o par­ėmė Pra­ncū­zi­ja, Es­ti­ja, Mek­si­ka bei Bra­zi­li­jos ir Ita­li­jos se­mio­ti­kos cen­trai, pra­ne­šė Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė UNES­CO ko­mi­si­ja.

„A.J.Grei­mo teo­ri­niai moks­li­niai ty­ri­mai pa­dė­jo pa­grin­dus se­mio­ti­kai kaip kal­bi­nių ir ne­kal­bi­nių ženk­lų sis­te­mų pra­smės moks­lui. A.J.Grei­mas su­kū­rė teo­ri­ją, ap­ra­šan­čią ženk­lų sis­te­mų su­si­da­ry­mo ir jų funk­cio­na­vi­mo uni­ver­sa­lius pri­nci­pus, ry­šius ir są­vei­ką. A.J.Grei­mas se­mio­ti­ką pra­tur­ti­no ori­gi­na­lio­mis se­mio­ti­nės struk­tū­ros, dis­kur­so, pra­smės izo­to­pi­jos, na­ra­ty­vi­nės gra­ma­ti­kos, se­mio­ti­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos, mo­da­lu­mo, kom­pe­ten­ci­jos ir ki­to­mis są­vo­ko­mis. Sa­vo dar­buo­se se­mio­ti­nius me­to­dus jis pri­tai­kė kal­bos ir is­to­ri­jos, mi­to, pa­sa­kos, li­te­ra­tū­ros kū­ri­nio ana­li­zei“, – tei­gia­ma ko­mi­si­jos pra­ne­ši­me.

Į UNES­CO su­kak­čių są­ra­šą taip pat įtrauk­tos dai­li­nin­ko Iva­no Ai­va­zovs­kio 200-osios gi­mi­mo me­ti­nės (Ru­si­ja, Ar­mė­ni­ja), Leo­no Baks­to 150-osios gi­mi­mo me­ti­nės (Bal­ta­ru­si­ja), Ja­nio Ro­zen­ta­lio (Lat­vi­ja), Va­si­li­jaus Kan­dins­kio 150-osios gi­mi­mo me­ti­nės (Ru­si­ja), ra­šy­to­jo Mi­gue­lio de Cer­van­te­so (Mi­ge­lio de Ser­van­te­so) 400-osios mir­ties me­ti­nės (Is­pa­ni­ja), fi­lo­so­fo ir ty­ri­nė­to­jo Aris­to­te­lio 2400-osios gi­mi­mo me­ti­nės, 1794 me­tų su­ki­li­mo va­do ir po­li­ti­ko Ta­deu­šo Kos­ciuš­kos 200-osios mir­ties me­ti­nės (Len­ki­ja, re­miant Lie­tu­vai ir kt.), 500-osios bal­ta­ru­siš­kos spau­dos me­ti­nės, kt.

195 UNES­CO vals­ty­bės na­rės ir de­vy­nios aso­ci­juo­tos vals­ty­bės na­rės į UNES­CO su­kak­čių są­ra­šą kas dve­jus me­tus ga­li pa­teik­ti pa­sau­lio kul­tū­rai, švie­ti­mui ir moks­lui nu­si­pel­niu­sių žmo­nių bei įvy­kių ju­bi­lie­ji­nių da­tų kan­di­da­tū­ras.

Lie­tu­vos su­kak­tys į mi­nė­tą są­ra­šą bu­vo įtrauk­tos jau aš­tuo­nis kar­tus: Mar­ty­no Maž­vy­do ka­te­kiz­mo iš­lei­di­mo 450– to­sios me­ti­nės (1996–1997 m.), Ado­mo Mic­ke­vi­čiaus 200-to­sios gi­mi­mo me­ti­nės (1998–1999 m.), Ig­no­to Do­mei­kos 200-to­sios gi­mi­mo me­ti­nės (2002–2003 m.), lie­tu­viš­kos spau­dos lo­ty­niš­kais raš­me­ni­mis at­ga­vi­mo 100-osios me­ti­nės (2004–2005 m.), Mi­ka­lo­jaus Kons­tan­ti­no Čiur­lio­nio 100-osios mir­ties me­ti­nės (2010–2011 m.), Mei­lės Luk­šie­nės 100-osios gi­mi­mo me­ti­nės (2012–2013 m), Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio 300-osios gi­mi­mo me­ti­nės (2014–2015), My­ko­lo Kleo­po Ogins­kio250-osios gi­mi­mo me­ti­nės (2014–2015 m.).