UNESCO giria talentų pritraukimo programą „Kurk Lietuvai“
UNES­CO ty­ri­me „Dias­po­ros jau­ni­mo įsi­trau­ki­mo ska­ti­ni­mas“ už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų plė­tros agen­tū­ros „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ ir Ūkio mi­nis­te­ri­jos ini­ci­juo­ta Jau­nų­jų pro­fe­sio­na­lų prog­ra­ma (JPP) „Kurk Lie­tu­vai“ iš­ski­ria­ma kaip sek­ti­nas pa­vyz­dys ki­toms ša­lims, sie­kian­čioms įtrauk­ti dias­po­ros jau­ni­mą į vals­ty­bės gy­ve­ni­mą.

„Tai yra pui­kus pa­vyz­dys, kaip įgy­ven­di­nant vie­šo­jo sek­to­riaus or­ga­ni­zuo­ja­mą prog­ra­mą dias­po­ros jau­ni­mui su­tei­kia­ma ga­li­my­bė pri­si­dė­ti prie sa­vo ša­lies žmo­giš­ko­jo ir so­cia­li­nio ka­pi­ta­lo rai­dos. Be to, fak­tas, kad prog­ra­mos truk­mė yra vie­ne­ri me­tai, o ne ke­lios die­nos ar sa­vai­tės, są­ly­go­ja di­des­nes ak­ty­ves­nio jau­ni­mo įsi­trau­ki­mo į vals­ty­bės gy­ve­ni­mą ga­li­my­bes“, - tei­gia­ma UNES­CO at­as­kai­to­je.

UNES­CO eks­per­tai taip pat at­krei­pia dė­me­sį į tai, kad prog­ra­mos da­ly­vių įsi­trau­ki­mas į ša­lies gy­ve­ni­mą, net ir po prog­ra­mos, yra ge­ro­kai di­des­nis nei pa­na­šio­se ki­tų ša­lių ini­cia­ty­vo­se. Apie 80 proc. tarp­tau­ti­nės dar­bo ar stu­di­jų pa­tir­ties tu­rin­čių JPP „Kurk Lie­tu­vai“ da­ly­vių pa­si­bai­gus prog­ra­mai lie­ka Lie­tu­vo­je ir to­liau dir­ba vie­ša­ja­me ar­ba pri­va­čia­me sek­to­riu­je.

UNES­CO pa­žy­mi­mi, kad „ša­lims, sie­kian­čioms pa­siek­ti dias­po­ros jau­ni­mą yra svar­bu pir­miau­siai nu­sta­ty­ti, kas mo­ty­vuo­tų juos įsi­trauk­ti ir ak­ty­viai da­ly­vau­ti vals­ty­bės gy­ve­ni­me“.

„Pag­rin­di­nė jau tre­čius me­tus vyk­do­mos prog­ra­mos sėk­mės for­mu­lė, pa­de­dan­ti pri­trauk­ti ga­biau­sius, tarp­tau­ti­nę pa­tir­tį tu­rin­čius pro­fe­sio­na­lus į vie­šą­jį sek­to­rių yra ga­li­my­bė įgy­ven­din­ti sa­vo siū­lo­mas ir ge­rą­ja už­sie­nio ša­lių pra­kti­ką par­em­tas idė­jas Lie­tu­vos vie­ša­ja­me sek­to­riu­je, at­sa­ko­my­bė už pro­jek­to me­tu pa­sie­kia­mus re­zul­ta­tus, dar­bas skir­tin­go­se ins­ti­tu­ci­jo­se ir bend­ra­dar­bia­vi­mas su ki­tais prog­ra­mos da­ly­viais“, – tei­gia JPP „Kurk Lie­tu­vai“ va­do­vė Agi­la Barz­die­nė.

JPP „Kurk Lie­tu­vai“ alum­ni Man­tas Alek­sie­je­vas, šiuo me­tu dir­ban­tis „Goog­le“ at­sto­vy­bė­je Ai­ri­jo­je stra­te­gi­nių klien­tų va­dy­bi­nin­ku, tei­gia, kad prog­ra­ma pa­ska­ti­no di­džiuo­tis sa­vo lie­tu­viš­ka kil­me: „Po da­ly­va­vi­mo prog­ra­mo­je mes vi­si la­biau di­džiuo­ja­mės sa­vo kil­me ir ne­pai­sant to, kur mes esa­me ar ką mes da­ro­me, vi­si sklei­džia­me ži­nią (apie Lie­tu­vą) ir ro­do­me pa­vyz­dį. Kiek­vie­nai ša­liai rei­kia stip­rios ir sa­vo kil­me be­si­di­džiuo­jan­čios dias­po­ros taip pat, kaip ir rei­kia nuo­la­ti­nių gy­ven­to­jų. Aš di­džiuo­juo­si bū­da­mas lie­tu­viu, da­li­nuo­si tuo su ki­tais ir ti­kiu, kad, nors šiuo me­tu ne­gy­ve­nu sa­vo ša­ly­je, aš ga­liu da­ry­ti įta­ką jos au­gi­mui ir vys­ty­mui­si.“

UNES­CO ty­ri­me iš­skir­tos JPP „Kurk Lie­tu­vai“ tiks­las – pa­ska­tin­ti tarp­tau­ti­nę pa­tir­tį tu­rin­čius jau­nus pro­fe­sio­na­lus už­sie­ny­je įgy­tas ži­nias ir pa­tir­ti par­vež­ti na­mo ir grįž­ti dirb­ti į Lie­tu­vos vie­šą­jį sek­to­rių. Kas­met iš ke­lių šim­tų kan­di­da­tų at­ren­ka­mi 20 da­ly­vių, o nuo 2014 m. pra­plė­tus prog­ra­mos veik­las į Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bes – 36 da­ly­viai dir­ba skir­tin­go­se Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jo­se vie­ne­rius me­tus įgy­ven­din­da­mi kon­kre­čius pro­jek­tus.

FAK­TAI:

- Nuo 2012 m. prog­ra­mo­je jau da­ly­va­vo 76 jau­nie­ji pro­fe­sio­na­lai.

- Įgy­ven­di­nant pro­jek­tus bu­vo pa­teik­ta per 300 pa­siū­ly­mų. Dau­gu­ma jų bu­vo sėk­min­gai įgy­ven­din­ta pa­čių JPP „Kurk Lie­tu­vai“ da­ly­vių.

- Įgy­ven­di­nus E. de­mo­kra­ti­jos pro­jek­tą, Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės e. de­mo­kra­ti­jos sis­te­mos tei­kia­ma nau­da sa­vi­val­dy­bei ir gy­ven­to­jams ver­ti­na­ma 44 836 eu­rų per me­tus, o pa­ge­ri­nus e. de­mo­kra­ti­jos sis­te­mų ko­ky­bę ki­to­se Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se kas­me­ti­nė bend­ro­ji pro­jek­to nau­da ša­ly­je ver­ti­na­ma 2 017 620 eu­rų.

- Prog­no­zuo­ja­ma, kad JPP „Kurk Lie­tu­vai“ da­ly­vių su­kur­tos Kau­no me­di­ci­nos įstai­gų duo­me­nų ba­zės dė­ka ar­ti­mo­je at­ei­ty­je 10 proc. vi­sų į Kau­ną at­vyks­tan­čių tu­ris­tų su­da­rys me­di­ci­nos tu­ris­tai. Dėl to­kio me­di­ci­nos tu­ris­tų prie­au­gio, mies­tas iš ne­se­zo­ni­nių me­di­ci­nos tu­ris­tų pa­ja­mas pa­di­dins 5 kar­tus (6,5 mln. eu­rų kas­met).