Ukrainos separatistui atimtas leidimas laikinai gyventi Lietuvoje
Ru­si­jos re­mia­mų se­pa­ra­tis­tų gre­to­se Ukrai­no­je ko­vo­ju­siam Ukrai­nos pi­lie­čiui Eduar­dui Ako­po­vui lap­kri­čio mė­ne­sį pa­nai­kin­tas lei­di­mas lai­ki­nai gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, BNS pra­ne­šė Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD).

„Jis, Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to nuo­mo­ne, yra ke­lian­tis grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. To­dėl vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas jį pa­skel­bė ne­pa­gei­dau­ti­nu as­me­niu Lie­tu­vo­je (...) ir krei­pė­si į Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tą, kad jam bū­tų ati­mtas lei­di­mas lai­ki­nai gy­ven­ti Lie­tu­vo­je“, – BNS sa­kė VSD at­sto­vas spau­dai Vy­tau­tas Ma­kaus­kas.

Jis pa­tvir­ti­no, kad Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas yra pri­ėmęs spren­di­mą ati­mti E.Ako­po­vui lei­di­mą. Mi­nė­tas as­muo yra Ukrai­nos pi­lie­tis. V.Ma­kaus­kas sa­kė ne­tu­rin­tis duo­me­nų, ka­da tiks­liai E.Ako­po­vui Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas su­tei­kė lai­ki­ną lei­di­mą gy­ven­ti Lie­tu­vo­je. Ta­čiau VSD at­sto­vas nu­ro­dė, kad lei­di­mą jis ga­vo jau po da­ly­va­vi­mo ka­re Ry­tų Ukrai­no­je.

VSD duo­me­ni­mis, ins­truk­tuo­da­mas se­pa­ra­tis­tus per­nai jis or­ga­ni­za­vo ne­tei­sė­tą ka­ri­nį pa­da­li­nį Do­nec­ko sri­ty­je, be to, pats da­ly­va­vo uži­mant ad­mi­nis­tra­ci­nius pa­sta­tus.

Konf­lik­tas tarp Ukrai­nos vy­riau­sy­bi­nių pa­jė­gų ir Ru­si­jos re­mia­mų se­pa­ra­tis­tų vyks­ta nuo per­nai ba­lan­džio.