Ukrainos ministras A. Abromavičius liks Lietuvos piliečiu
Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas nu­spren­dė, kad Ukrai­nos eko­no­mi­kos mi­nis­tras Ai­va­ras Ab­ro­ma­vi­čius ga­li lik­ti Lie­tu­vos pi­lie­čiu, nors ir ga­vo Ukrai­nos pa­są.

Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas pir­ma­die­nį pri­ėmė spren­di­mą ne­nai­kin­ti pi­lie­ty­bės Ukrai­nos po­li­ti­kui, BNS sa­kė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro at­sto­vas spau­dai To­mas Ber­žins­kas.

A.Ab­ro­ma­vi­čiui pri­tai­ky­ta įsta­ty­mo nuo­sta­ta, kad dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę ga­li iš­sau­go­ti as­me­nys, ku­rie iš­vy­ko iš Lie­tu­vos iki ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ir jų pa­li­kuo­nys.

De­par­ta­men­to ver­ti­ni­mu, A.Ab­ro­ma­vi­čius šias są­ly­gas ati­tin­ka, nes XX am­žiaus tre­čia­ja­me de­šimt­me­ty­je iš Lie­tu­vos iš­vy­ko A.Ab­ro­ma­vi­čiaus pro­se­ne­lis. Jis tar­pu­ka­riu emig­ra­vo į Bra­zi­li­ją, tu­rė­da­mas Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę.

Ukrai­nos pi­lie­ty­bę A.Ab­ro­ma­vi­čius ga­vo per­nai gruo­dį, prieš tap­da­mas ša­lies eko­no­mi­kos mi­nis­tru.

Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mas taip pat nu­ma­to, kad Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės as­muo ne­ten­ka, jei­gu tar­nau­ja ki­tos vals­ty­bės tar­ny­bo­je ne­tu­rė­da­mas Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės lei­di­mo.

T.Ber­žins­ko tei­gi­mu, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja A.Ab­ro­ma­vi­čiaus pra­šy­mo tar­nau­ti ki­tos vals­ty­bės tar­ny­bo­je dar nė­ra ga­vu­si.

„Kol kas šiai die­nai mi­nis­te­ri­ja to­kio pra­šy­mo nė­ra ga­vu­si, bet, ma­no ži­nio­mis, tiek Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to dar­buo­to­jai, tiek Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Ki­je­ve dar­buo­to­jai kon­tak­tuo­ja su A.Ab­ro­ma­vi­čiu­mi ir in­for­muos jį“, - tei­gė mi­nis­tro at­sto­vas spau­dai.

Pa­sak jo, įsta­ty­me nė­ra nu­ma­ty­ta, per kiek lai­ko as­muo tu­ri gau­ti to­kį lei­di­mą, to­dėl Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas pra­šy­mo lauks „pro­tin­gą lai­ko ter­mi­ną“.

„Va­do­vau­si­mės pro­tin­gu­mo, tei­sin­gu­mo ter­mi­nais“, - sa­kė T.Ber­žins­kas.

A.Ab­ro­ma­vi­čius iki pa­sky­ri­mo mi­nis­tru bu­vo in­ves­ti­ci­jų val­dy­mo bend­ro­vės „East Ca­pi­tal“, ku­ri di­džiau­sią dė­me­sį ski­ria in­ves­ti­ci­joms Bal­ti­jos ša­ly­se ir bu­vu­sio­se So­vie­tų Są­jun­gos ša­ly­se, par­tne­ris.

Nuo 2002 me­tų bend­ro­vė­je dir­bęs A.Ab­ro­ma­vi­čius va­do­va­vo jos pa­da­li­niui Ki­je­ve.

Lie­tu­vo­je jau ne vie­nus me­tus svars­to­ma, ar su­švel­nin­ti są­ly­gas dvi­gu­bai pi­lie­ty­bei. Li­be­ra­lai siū­lo ki­tą­met spa­lį kar­tu su Sei­mo rin­ki­mais dėl to reng­ti re­fe­ren­du­mą.