Ukrainos medikai prašosi į Lietuvą
Ka­ro siau­bia­ma­me Ry­tų Ukrai­nos mies­te Do­nec­ke nor­ma­lių dar­bo są­ly­gų ne­te­kę sep­ty­ni me­di­kai par­eiš­kė no­rą gy­dy­ti Ak­me­nės ra­jo­no žmo­nes. Vie­tos val­džia jau da­bar yra pa­si­ren­gu­si pri­im­ti šiuos gy­dy­to­jus iš­skės­to­mis ran­ko­mis. Ta­čiau svei­ka­tos ap­sau­gos val­di­nin­kai ir po­li­ti­kai įsi­ti­ki­nę, kad jei pa­da­ry­tų to­kią iš­im­tį ukrai­nie­čiams, su­kur­tų pre­ce­den­tą iš­skir­ti­nė­mis są­ly­go­mis įsi­dar­bin­ti dau­gy­bei ki­tų ša­lių pi­lie­čių.

At­okia­me Ak­me­nės ra­jo­ne trūks­ta ko­ne vi­sų spe­cia­li­za­ci­jų gy­dy­to­jų, tad šios sa­vi­val­dy­bės va­do­vai pa­si­ry­žę ukrai­nie­čių me­di­kams ne tik par­ūpin­ti dar­bą ra­jo­no gy­dy­mo įstai­go­se, bet ir su­teik­ti būs­tą. “Mes, lie­tu­viai, iki šiol Ukrai­ną rė­mė­me tik žo­džiais, dra­bu­žiais ir kon­ser­vais. Da­bar at­si­ra­do ga­li­my­bė pa­dė­ti šios ša­lies gy­dy­to­jams iš­trūk­ti iš ka­ro zo­nos ir, įdar­bi­nus juos Lie­tu­vo­je, leis­ti pa­dė­ti mums“, - LŽ tvir­ti­no Ak­me­nės me­ras Vi­ta­li­jus Mi­tro­fa­no­vas.

Į jį ir ki­tus ra­jo­no ta­ry­bos na­rius krei­pė­si sep­ty­ni Do­nec­ko gy­dy­to­jai. Pra­dė­jęs aiš­kin­tis jų įdar­bi­ni­mo ga­li­my­bes, V. Mi­tro­fa­no­vas iš­gir­do, kad gy­dy­ti Ak­me­nės ra­jo­no gy­ven­to­jus ukrai­nie­čiai ga­lė­tų ne anks­čiau kaip po me­tų dve­jų. Ta­čiau, me­ro nuo­mo­ne, jei ti­krai esa­me pa­si­ry­žę pa­dė­ti ka­ro siau­bia­mai drau­giš­kai ša­liai, į biu­ro­kra­ti­nius da­ly­kus tu­rė­tu­me žvelg­ti pa­pras­čiau, o į pa­gal­bos ieš­kan­čius žmo­nes - su­pra­tin­giau.

Bū­tų išsigelbėjimas

V. Mi­tro­fa­no­vas LŽ pa­sa­ko­jo, kad Do­nec­ko gy­dy­to­jai į Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ti­kus krei­pė­si par­agin­ti vie­no ukrai­nie­čio vers­li­nin­ko, pa­lai­kan­čio glau­džius ry­šius su šia Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­be. Jie at­siun­tė gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­mus, tu­ri­mų dip­lo­mų ko­pi­jas ir da­bar lau­kia at­sa­ky­mo dėl ga­li­my­bes įsi­dar­bin­ti.

„Mū­sų ra­jo­ne dir­ban­čių gy­dy­to­jų am­žiaus vi­dur­kis - 60 me­tų. Ka­dan­gi jau­nes­ni spe­cia­lis­tai tie­siog ne­beat­vyks­ta, po me­tų ki­tų ti­krai ne­be­bus kam mū­sų gy­dy­ti“, - pa­brė­žė me­ras. Jis tei­gė, jog esant to­kiai si­tua­ci­jai jau­nų (nuo 30 iki 40 me­tų) Ukrai­nos gy­dy­to­jų įdar­bi­ni­mas ga­lė­tų tap­ti iš­si­gel­bė­ji­mu ra­jo­no žmo­nėms. Ta­čiau šis no­ras su­nkiai įgy­ven­di­na­mas - kad pra­dė­tų dirb­ti Lie­tu­vo­je, spe­cia­lis­tai tu­rė­tų įveik­ti di­džiu­les kliū­tis, o pir­miau­sia - ge­rai iš­mok­ti lie­tu­vių kal­bą.

„Vis dėl­to, ma­nau, siek­da­mi pa­gel­bė­ti nuo ka­ro veiks­mų ken­čian­tiems me­di­kams ne­tu­rė­tu­me vers­ti jų mo­ky­tis kal­bos“, - sa­kė V. Mi­tro­fa­no­vas. Anot ra­jo­no va­do­vo, drau­ge su gy­dy­to­jais iš pra­džių dirb­tų ir pa­dė­tų jiems su­si­kal­bė­ti su pa­cien­tais me­di­ci­nos sri­ties tal­ki­nin­kai. „Be to, Nau­jo­ji Ak­me­nė yra dau­gia­tau­tis ir dau­gia­kul­tū­ris mies­tas, tad ru­sų kal­bos čia ne­mo­ka ne­bent vai­kai. Ki­ta ver­tus, Ukrai­nos pe­dia­trai ir ne­si­siū­lo at­vyk­ti į mū­sų ra­jo­ną“, - ar­gu­men­ta­vo me­ras.

Jis pa­si­ren­gęs kreip­tis į Sei­mo na­rius ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją (SAM), kad Ukrai­nos gy­dy­to­jams bū­tų leis­ta su­pap­ras­tin­ta tvar­ka įsi­dar­bin­ti Ak­me­nės ra­jo­ne.

Li­go­ni­nės di­rek­to­rius pritaria

LŽ kal­bin­tas Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nės di­rek­to­rius To­mas Sku­čas sa­kė, kad ne­ma­to jo­kių kliū­čių, iš­sky­rus biu­ro­kra­ti­nes, Ukrai­nos me­di­kams pra­dė­ti gy­dy­ti ra­jo­no žmo­nes. „Prieš pu­san­trų me­tų įdar­bi­no­me gy­dy­to­jų iš Bal­ta­ru­si­jos šei­mą. Ir li­go­ni­nės va­do­vy­bė, ir pa­cien­tai ne­at­si­džiau­gia šiais spe­cia­lis­tais. Taip pat pro­fe­sio­na­liai lin­kė­čiau dirb­ti ir lie­tu­viams“, - pa­žy­mė­jo jis.

Pa­sak T. Sku­čo, bal­ta­ru­siams me­di­kams įsi­dar­bin­ti Lie­tu­vo­je pri­rei­kė dau­giau kaip po­ros me­tų - tiek tru­ko jų įgy­to iš­si­la­vi­ni­mo pa­tvir­ti­ni­mas ir kal­bos mo­ky­ma­sis. „Ta­čiau šiems gy­dy­to­jams ne­rei­kė­jo bėg­ti iš ka­ro zo­nos. Jie ga­lė­jo ra­miai mo­ky­tis ir lauk­ti, kol bus įdar­bin­ti, o ukrai­nie­čiams tu­rė­tu­me pa­dė­ti sku­biai“, - įsi­ti­ki­nęs li­go­ni­nės va­do­vas.

Svar­biau­sia - reikalavimai

SAM Svei­ka­tos prie­žiū­ros iš­tek­lių val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas Jo­nas Bart­lin­gas LŽ aiš­ki­no, kad ga­li­my­bė Lie­tu­vo­je įdar­bin­ti gy­dy­to­jus iš Ukrai­nos pir­miau­sia su­si­ju­si su jų pro­fe­si­nės kva­li­fi­ka­ci­jos pri­pa­ži­ni­mo pro­ce­dū­ra. At­vyks­tan­tys me­di­kai taip pat pri­va­lo gau­ti li­cen­ci­ją, lei­džian­čią mū­sų ša­ly­je gy­dy­ti žmo­nes.

Im­an­tis gy­dy­to­jo dar­bo ne ma­žiau svar­bu yra mo­kė­ti lie­tu­vių kal­bą. „Jei iš me­di­kų ne­rei­ka­lau­tu­me mo­kė­ti lie­tu­vių kal­bos, pa­žeis­tu­me Lie­tu­vos pi­lie­čių tei­ses“, - pri­mi­nė J. Bart­lin­gas. SAM at­sto­vas pa­sa­ko­jo, kad jau ge­rą de­šimt­me­tį su­lau­kia­ma Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos ir Ukrai­nos gy­dy­to­jų pra­šy­mų leis­ti įsi­dar­bin­ti Lie­tu­vo­je. To­kia tei­sė jiems su­tei­kia­ma tik įvyk­džius ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus. Ukrai­no­je vyks­tan­tis ka­ras Lie­tu­vo­je pa­gei­dau­jan­čių dirb­ti me­di­kų pra­šy­mų, anot J. Bart­lin­go, ne­pa­gau­si­no.

Jo­kių iš­im­čių!

Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Ma­tu­las ma­no, kad net Ukrai­no­je vyks­tan­tis ka­ras ne­lei­džia mums da­ry­ti iš­im­čių ir įdar­bin­ti šios ša­lies gy­dy­to­jų, ne­mo­kan­čių lie­tu­vių kal­bos. „Priė­mę į dar­bą gy­dy­to­jus, su ku­riais ne­su­siš­ne­ka­ma, su­da­ry­tu­me dis­kri­mi­na­ci­nes są­ly­gas sa­vo vals­ty­bės me­di­kams. Jie ir taip jau­čia­si de­ra­mai ne­įver­tin­ti, to­dėl ieš­ko dar­bo už­sie­ny­je“, - pa­žy­mė­jo par­la­men­ta­ras.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad kai kur Lie­tu­vo­je trūks­ta ne tik gy­dy­to­jų, bet ir ki­tų sri­čių spe­cia­lis­tų. Su­da­rę iš­im­ti­nes są­ly­gas me­di­kams, su­kur­tu­me pre­ce­den­tą įsi­leis­ti į Lie­tu­vą ir iš­skir­ti­nė­mis są­ly­go­mis įdar­bin­ti dau­gy­bę lie­tu­vių kal­bos ne­mo­kan­čių ki­tų ša­lių pi­lie­čių, o taip pa­kenk­tu­me sa­vo vals­ty­bin­gu­mui.

„Be to, tu­ri­me pri­pa­žin­ti, jog aps­kri­tai gy­dy­to­jų Lie­tu­vo­je ne­trūks­ta, tik bė­da, kad jie su­si­tel­kę di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se. To­dėl ra­jo­nų po­li­ti­kai tu­rė­tų svars­ty­ti, kaip sa­vo vals­ty­bės gy­dy­to­jams už­ti­krin­ti ge­ras są­ly­gas, kad jie no­rė­tų dirb­ti, o ne iš­skir­ti­nė­mis są­ly­go­mis įdar­bin­ti ki­tų ša­lių me­di­kus“, - par­eiš­kė A. Ma­tu­las.