Ukrainos lietuvių integracijai skirta 80 tūkst. eurų
Į Lie­tu­vą nuo ka­ro bė­gan­tiems lie­tu­vių kil­mės Ukrai­nos gy­ven­to­jams ap­gy­ven­din­ti ir in­teg­ruo­ti iš Vy­riau­sy­bės re­zer­vo pa­pil­do­mai skir­ta 78 tūkst. eu­rų.

To­kiam Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mui pir­ma­die­nį pri­ta­rė Vy­riau­sy­bė.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai skir­ta 50,5 tūkst. eu­rų per­kel­ti­nų as­me­nų in­teg­ra­ci­jai, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai – be­veik 12,5 tūkst. eu­rų at­vy­ku­sių ukrai­nie­čių do­ku­men­tų tvar­ky­mui ir lai­ki­nam ap­gy­ven­di­ni­mui Drus­ki­nin­kuo­se, Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tar­nau­to­jų mo­ky­mo cen­tre „Dai­na­va“, taip pat šei­mų gy­ve­ni­mo iš­lai­doms pa­deng­ti. In­for­muo­ja­ma, kad ukrai­nie­čiai Drus­ki­nin­kuo­se gy­vens dar bent iki gruo­džio pra­džios. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai skir­ta 15 tūkst. eu­rų ukrai­nie­čių ke­lio­nės ir svei­ka­tos drau­di­mo iš­lai­doms pa­deng­ti.

Spren­di­me taip pat nu­ro­do­ma, kad Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM) pra­šė skir­ti lė­šų 15-ai vai­kų ir šei­mų iš Do­nec­ko ir Lu­hans­ko hu­ma­ni­ta­ri­nei pa­gal­bai, ta­čiau ne­ži­nant, ka­da tiks­liai jie at­vyks į Lie­tu­vą, siū­lo­ma bū­si­mas iš­lai­das leis­ti ap­mo­kė­ti pa­čiai ŠMM iš jai skir­tų asig­na­vi­mų.

Vy­riau­sy­bė ap­gy­ven­din­ti Lie­tu­vo­je nuo ka­ro ken­čian­čius lie­tu­vių kil­mės ukrai­nie­čius iš Do­nec­ko ir Lu­hans­ko sri­čių bei Ru­si­jos anek­suo­to Kry­mo nu­spren­dė lie­pos pa­bai­go­je.

Iš vi­so Ukrai­no­je yra apie 10 tūkst. lie­tu­vių kil­mės as­me­nų. Ofi­cia­liai re­gis­truo­tų Lie­tu­vos pi­lie­čių yra apie pu­san­tro tūks­tan­čio.