Ukrainos lietuvių integracijai siūloma skirti 85 tūkst. eurų
Vy­riau­sy­bė ke­ti­na skir­ti be­veik 85 tūkst. eu­rų iš Ukrai­nos į Lie­tu­vą par­si­vež­tų Lie­tu­vos pi­lie­čių, lie­tu­vių kil­mės as­me­nų ir jų šei­mų in­teg­ra­ci­jai, ke­lio­nės iš­lai­doms į Lie­tu­vą ap­mo­kė­ti, do­ku­men­tų tvar­ky­mui.

Nu­ta­ri­mo pro­jek­tu per­kel­ti­nų as­me­nų in­teg­ra­ci­jai siū­lo­ma skir­ti 65,7 tūkst. eu­rų – jie bū­tų per­ves­ti So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai ke­ti­na­ma skir­ti 15 tūkst. eu­rų per­kel­ti­nų as­me­nų ke­lio­nės iš­lai­doms ir svei­ka­tos drau­di­mui pa­deng­ti, o Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai – 4,5 tūkst. eu­rų vals­ty­bės rink­lia­voms už at­vy­ki­mo do­ku­men­tų ir tei­si­nį sta­tu­są Lie­tu­vo­je pa­tvir­ti­nan­čių do­ku­men­tų tvar­ky­mą bei iš­da­vi­mą.

Dar tūks­tan­tį eu­rų siū­lo­ma skir­ti Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tar­nau­to­jų mo­ky­mo cen­trui „Dai­na­va“, įsi­kū­ru­siam Drus­ki­nin­kuo­se.

Vi­sos lė­šos bū­tų ski­ria­mos iš Vy­riau­sy­bės re­zer­vo fon­do.

Vy­riau­sy­bė ap­gy­ven­din­ti Lie­tu­vo­je nuo ka­ro ken­čian­čius lie­tu­vių kil­mės ukrai­nie­čius iš Do­nec­ko ir Lu­hans­ko sri­čių bei Ru­si­jos anek­suo­to Kry­mo nu­spren­dė lie­pos pa­bai­go­je.

Šiuo me­tu apie no­rą bū­ti par­vež­tais į Lie­tu­vą yra par­eiš­kę 58 as­me­nys, 11 jų – jau at­vež­ti į Lie­tu­vą.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, nuo konf­lik­to Ukrai­no­je pra­džios į Lie­tu­vą sa­va­ran­kiš­kai per­si­kė­lė maž­daug 150 žmo­nių.

Iš vi­so Ukrai­no­je yra apie 10 tūkst. lie­tu­vių kil­mės as­me­nų. Ofi­cia­liai re­gis­truo­tų Lie­tu­vos pi­lie­čių yra apie 1,5 tūks­tan­čio.

Iki šių me­tų pa­bai­gos į Lie­tu­vą tu­rė­tų at­vyk­ti 15 vai­kų iš šei­mų, nu­ken­tė­ju­sių nuo ka­ro Ukrai­nos Lu­hans­ko ir Do­nec­ko sri­ty­se, BNS an­tra­die­nį pa­tvir­ti­no Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja.

Vai­kai ir juos ly­din­tis mo­ky­to­jas tu­rė­tų ap­si­gy­ven­ti ir mo­ky­tis Vil­niaus lie­tu­vių na­muo­se.

Vy­riau­sy­bė šių vai­kų ug­dy­mui ir gy­ve­ni­mui Lie­tu­vo­je ke­ti­na skir­ti 25 tūkst. 300 eu­rų.

Vil­niaus lie­tu­vių na­muo­se šiuo me­tu gy­ve­na 22 vai­kai, ku­rių šei­mos nu­ken­tė­jo per pu­san­trų me­tų trun­kan­tį ka­rą Ry­tų Ukrai­no­je.