Ukrainos karo zonos lietuviams bus suteikta galimybė įsikurti Lietuvoje
Šian­dien Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas po­sė­dy­je pri­ta­rė Mi­nis­tro Pir­mi­nin­ko Al­gir­do But­ke­vi­čiaus siū­ly­mui su­teik­ti par­amą Lie­tu­vos pi­lie­čiams, lie­tu­vių kil­mės as­me­nims ir jų šei­mų na­riams, iš­reiš­ku­siems pa­gei­da­vi­mą iš ka­ro nio­ko­ja­mų Ukrai­nos re­gio­nų per­si­kel­ti į Lie­tu­vą ir čia in­teg­ruo­tis. 

Toks spren­di­mas pri­im­tas at­siž­vel­giant į su­dė­tin­gą sau­gu­mo ir hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­dė­tį Ukrai­nos Kry­mo pu­sia­sa­ly­je, Se­vas­to­po­lio mies­te, Do­nec­ko ir Lu­hans­ko sri­ty­se. Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Ukrai­no­je duo­me­ni­mis, nuo konf­lik­to pra­džios su­lauk­ta apie tris­de­šim­ties as­me­nų pra­šy­mų per­kel­ti juos į Lie­tu­vą. Iš vi­so Ukrai­no­je yra apie 10 tūks­tan­čių lie­tu­vių kil­mės as­me­nų, ofi­cia­liai re­gis­truo­tų Lie­tu­vos pi­lie­čių yra apie 1,5 tūks­tan­čio.

Prem­je­ro A. But­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, Lie­tu­vos pi­lie­čiams ir lie­tu­vių kil­mės ukrai­nie­čiams bei jų šei­mos na­riams ga­lės bū­ti už­ti­krin­ta vals­ty­bės par­ama in­teg­ra­ci­jai į ša­lies gy­ve­ni­mą – su­teik­tas lai­ki­nas būs­tas, mo­ka­mos so­cia­li­nės pa­šal­pos, už­ti­krin­ti lie­tu­vių kal­bos, pro­fe­si­niai mo­ky­mai.

Iš­lai­dos, bū­ti­nos as­me­nų per­kė­li­mui ir jų in­teg­ra­ci­jai, įskai­tant rink­lia­vų už at­vy­ki­mo do­ku­men­tų ir tei­si­nį sta­tu­są Lie­tu­vo­je pa­tvir­ti­nan­čių do­ku­men­tų tvar­ky­mą ir iš­da­vi­mą, bus ap­mo­ka­mos iš ati­tin­ka­mų mi­nis­te­ri­jų asig­na­vi­mų lė­šų, pri­rei­kus tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka – iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės re­zer­vo.

Per­kel­ti­nų as­me­nų są­ra­šas bus su­da­ro­mas iki šių me­tų gruo­džio 31 die­nos.