Ukrainos kariuomenės vadas: pasirengėme ir masinių karinių veiksmų scenarijui
Ukrai­na yra pa­si­ren­gu­si ne tik ga­li­mam va­di­na­mo­jo Kry­mo ko­ri­do­riaus sce­na­ri­jui, bet ir ge­ro­kai pla­tes­niems Ru­si­jos re­mia­mų se­pa­ra­tis­tų veiks­mams ša­lies te­ri­to­ri­jo­je, sa­ko Ukrai­nos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las Vik­to­ras Mu­žen­ko.

In­ter­viu BNS Vil­niu­je vie­šin­tis Ukrai­nos ka­riuo­me­nės va­das sa­ko ne­ma­tan­tis ženk­lų, kad ka­ri­nio konf­lik­to ša­lies pie­try­čiuo­se es­ka­la­ci­ja ga­lė­tų bū­ti su­val­dy­ta, taip pat ne­tu­ri duo­me­nų, jog ka­ri­niai veiks­mai ga­lė­tų su­in­ten­sy­vė­ti ar­ti­miau­siu me­tu. V.Mu­žen­ko pa­brė­žia, kad Ukrai­na tūks­tan­čiais skai­čiuo­ja ka­ro au­kas, o konf­lik­tą Ru­si­ja nau­do­ja ir kaip psi­cho­lo­gi­nį spau­di­mą de­ran­tis su Va­ka­rais dėl Mins­ko su­si­ta­ri­mų įgy­ven­di­ni­mo.

Ka­riuo­me­nės ge­ne­ra­li­nio šta­bo vir­ši­nin­kas dė­ko­ja Lie­tu­vai už par­amą tie­kiant gink­luo­tę ir ka­ri­nes kon­sul­ta­ci­jas bei už­si­me­na apie ga­li­mus vy­riau­sy­bi­nius kon­trak­tus dėl Lie­tu­vos tu­ri­mos gink­luo­tės sis­te­mų re­mon­to Ukrai­no­je. Jis iš­lie­ka ra­mus ir dėl JAV to­li­mes­nės par­amos Ukrai­nai at­ėjus iš­rink­to­jo pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po (Do­nal­do Tram­po) ad­mi­nis­tra­ci­jai.

– Lie­tu­va bu­vo vie­na pir­mų­jų, ku­ri Ukrai­nai ėmė tiek­ti taip va­di­na­mą­ją mir­ti­ną gink­luo­tę. Kaip tai ver­ti­na­te ir ko­kios par­amos ti­ki­tės iš Lie­tu­vos at­ei­ty­je?

– Esa­me la­bai dė­kin­gi ir lie­tu­vių tau­tai, ir Vy­riau­sy­bei, ir gink­luo­to­sioms pa­jė­goms už tą pa­lai­ky­mą, ku­ris Ukrai­nai ro­do­mas jau ku­rį lai­ką vyks­tant Ru­si­jos ag­re­si­jai. Pro­vo­ka­ci­jos tę­sia­si ir pa­gal­ba mums yra itin rei­ka­lin­ga. Lie­tu­va yra vie­na tų ša­lių, ku­ri vyk­do Ukrai­nos pa­lai­ky­mo po­li­ti­ką ko­vo­je dėl ne­prik­lau­so­my­bės.

Kal­bant apie mir­ti­ną gink­luo­tę – taip, mes iš tie­sų ga­vo­me tam ti­krą kie­kį gink­luo­tės, ku­ri nau­do­ja­ma Ukrai­nos ka­riuo­me­nė­je. Ir už tai esa­me la­bai dė­kin­gi. Ti­ki­mės, kad bend­ra­dar­bia­vi­mas tiek šio­je, tiek ki­to­se sri­ty­se tę­sis. Juo­lab, kad be gink­luo­tės tie­ki­mo pa­gal­bą taip pat tei­kia lie­tu­vių ins­truk­to­riai, pa­ta­rė­jai tiek Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jo­je, tiek ge­ne­ra­li­nia­me šta­be, ypač kal­bant apie spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gas.

Tai yra nau­jo ti­po gink­luo­to­sios pa­jė­gos, ku­rios tik pra­de­da­mos kur­ti – gruo­dį kaip tik su­eis me­tai, kuo­met jos bu­vo įkur­tos. Šiuo me­tu kaip tik ruo­šia­mi ins­truk­to­riai ir nuo ki­tų me­tų jau vyk­dy­si­me jų ren­gi­mą nau­ja­ja­me mo­ky­mo cen­tre, ku­rį įkū­rė­me spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­goms. Bū­tent čia su­lau­kė­me di­džiau­sios par­amos iš Lie­tu­vos, iš tų ins­truk­to­rių, ku­rie ren­gė mū­sų ka­rius.

Vi­sų pir­ma, mes ti­ki­mės nuo­la­ti­nio pa­lai­ky­mo, nes ši par­ama rei­ka­lin­ga Ukrai­nai, kad ji su­pras­tų (ir mes su­pran­ta­me), kad esa­me ne vie­ni šio­je ko­vo­je, šia­me pa­sip­rie­ši­ni­me. Ne­tgi va­kar ap­ta­rė­me to­li­mes­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą: pa­grin­di­nis da­ly­kas vėl bu­vo klau­si­mas dėl spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų, dėl ins­truk­to­rių, dėl pro­fe­sio­na­laus ser­žan­tų kor­pu­so par­en­gi­mo. Taip pat ap­tar­tos kai ku­rios po­zi­ci­jos dėl ma­te­ria­li­nių prie­mo­nių, įskai­tant ir gink­luo­tę.

Bend­ra­dar­bia­vi­mas bus abi­pu­sis, nes tu­ri­me inf­ras­truk­tū­ros ga­li­my­bes at­lik­ti Lie­tu­vių ka­riuo­me­nės gink­luo­tės sis­te­mų re­mon­tą. Tai yra vie­na iš pers­pek­ty­vių abiems pu­sėms nau­din­go bend­ra­dar­bia­vi­mo kryp­čių.

– Ko­kius gink­luo­tės ele­men­tus tu­ri­te ome­ny­je?

– Kol kas ne­no­riu kal­bė­ti – kai bus už­baig­ti kon­trak­tai, ta­da bus ži­no­ma. Aps­kri­tai, Ukrai­nos ir Lie­tu­vos ka­ri­nių pa­jė­gų bend­ra­dar­bia­vi­mas tu­ri gi­lias šak­nis: kar­tu vyk­dė­me už­duo­tis Ira­ke, vei­kė Ukrai­nos kon­tin­gen­tas, Ukrai­nos ka­riai vei­kė Lie­tu­vos kon­tin­gen­te Af­ga­nis­ta­ne.

– Ku­rios ES vals­ty­bės, jū­sų nuo­mo­ne, ga­lė­tų par­ody­ti dau­giau dė­me­sio pa­de­dant Ukrai­nai? Ko­kios pa­gal­bos ka­riuo­me­nei dar rei­kė­tų?

– Vyk­do­mos sank­ci­jos – tai jau rim­tas Ukrai­nos pa­lai­ky­mas jos ko­vo­je. Yra ir ma­te­ria­li­nės, fi­nan­si­nės pa­gal­bos prie­mo­nių. Ma­nau, kad tai šiuo me­tu dar yra de­ry­bų klau­si­mas, kai ku­rie pro­jek­tai jau vyk­do­mi. No­rė­tų­si, aiš­ku, dau­giau, bet tu­ri­me tai, ką tu­ri­me.

– Ko­kia aps­kri­tai si­tua­ci­ja fron­te pie­try­čių Ukrai­no­je? Ar ar­ti­miau­siu me­tu įžvel­gia­te ga­li­mą ak­ty­ves­nių ka­ri­nių veiks­mų ri­zi­ką?

– Ukrai­nos pie­try­čiuo­se sta­bi­lu­mo kol kas ne­ma­to­me, ir, kaip su­pran­tu, ar­ti­miau­siu me­tu jo ir ne­bus: nuo­lat vyk­do­mos pro­vo­ka­ci­jos, ap­šau­dy­mai. Jų daž­nu­mo ska­lė tai ky­la į vir­šų, tai lei­džia­si, ji tu­ri tam ti­krą ten­den­ci­ją: kai tik vyks­ta ko­kie nors tarp­tau­ti­niai su­si­ti­ki­mai, ar Nor­man­di­jos for­ma­te, ar eks­per­tų, ar už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trų, Vy­riau­sy­bių lyg­me­niu, krei­vė žai­biš­kai krin­ta že­myn. Kai tik su­si­ti­ki­mai bai­gia­si – vėl ky­la ir pi­kas įpras­tai bū­na tarp su­si­ti­ki­mų. Tai sa­vo­tiš­kos psi­cho­lo­gi­nio spau­di­mo ele­men­tas tiek Ukrai­nai, tiek vi­siems de­ry­bi­nio pro­ce­so da­ly­viams, kad bū­tų pri­im­ta Ru­si­jos po­zi­ci­ja. Tad kaž­ko­kių ypa­tin­gų, ma­si­nių veiks­mų ar­ti­miau­siu me­tu ne­nu­ma­to­me.

Yra ste­bi­mas pa­si­ruo­ši­mas – ap­šau­dy­mai, pro­vo­ka­ci­jos, Ukrai­nos pu­sė skai­čiuo­ja tiek su­žeis­tuo­sius, tiek žu­vu­siuo­sius. Jau yra apie 2,6 tūkst. žu­vu­sių­jų nuo 2014-ųjų me­tų iki da­bar, apie 10 tūkst. su­žeis­tų­jų. Tai yra di­de­li skai­čiai, di­de­li, rim­ti Ukrai­nos pra­ra­di­mai.

– Ar Ukrai­na aps­kri­tai svars­to ga­li­mą sce­na­ri­jų, kad se­pa­ra­tis­tai, pa­lai­ko­mi Ru­si­jos, ga­li su­kur­ti taip va­di­na­mą ko­ri­do­rių į Kry­mą? Ko­kie dar sce­na­ri­jai svars­to­mi ir ar jiems pa­si­reng­ta?

– Mes per­žiū­ri­me ir šį, ir kur kas ma­sy­ves­nius sce­na­ri­jus. Kal­ba­te apie se­pa­ra­tis­tus, bet ar tai se­pa­ra­tis­tai – dar rei­kė­tų iš­siaiš­kin­ti. Tur­būt ži­no­te, kad vi­si nau­jie­nų ka­na­lai, agen­tū­ros, vi­sų pir­ma, Ru­si­jos, taip pat ir to­li­mes­nio už­sie­nio, skel­bė apie „Mo­to­ro­los“ (pro­ru­siš­kų se­pa­ra­tis­tų va­dei­va Ar­se­ni­jus Pa­vlo­vas – BNS) žū­tį. Jis – vie­nas šių ko­vo­to­jų ly­de­rių, gi­męs vi­sai ne Ukrai­no­je, ne Don­ba­se, o Ru­si­jo­je. Tai­gi kal­ba­ma apie kon­tin­gen­tą, ku­ris ten yra su­bur­tas šiuo me­tu, plius re­gu­lia­rios Ru­si­jos ka­riuo­me­nės da­li­nius.

Tai­gi, yra ir toks va­rian­tas, yra ir daug ki­tų va­rian­tų, kai si­tua­ci­ja ga­li iš­si­vys­ty­ti į ge­ro­kai ma­sy­ves­nius veiks­mus. Mes per­žiū­ri­me ga­li­mus sce­na­ri­jus nuo konf­lik­to es­ka­la­ci­jos Ukrai­nos pie­try­čiuo­se iki pla­čios ag­re­si­jos li­ku­sio­je Ukrai­nos te­ri­to­ri­jo­je. Pa­gal šį sce­na­ri­jų ren­gia­mos at­sa­ko­mo­sios prie­mo­nės. Ka­riai tam ren­gia­si, da­li­niai komp­lek­tuo­ja­mi, ir šiuo me­tu pa­jė­gūs pa­sip­rie­šin­ti Ru­si­jos fe­de­ra­ci­jai.

Ka­dan­gi mes tam ren­gia­mės, prog­no­zuo­ja­me tai, va­di­na­si, ma­no­me, kad šie sce­na­ri­jai ga­li bū­ti rea­lūs.

– JAV iki šiol pa­lai­ko Ukrai­ną ko­vo­je su se­pa­ra­tis­tais. Kaip ma­no­te, ar ga­li pa­si­keis­ti Ukrai­nos ir JAV ka­ri­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo kryp­tis at­ėjus į val­džią pre­zi­den­to D.Trum­po ad­mi­nis­tra­ci­jai? Ar esa­te pa­si­ruo­šę ga­li­moms per­mai­noms?

– Tai yra po­li­ti­ka, aš, kaip ka­riuo­me­nės at­sto­vas, ne­la­bai ga­liu to ko­men­tuo­ti. Iš to, ką ži­no­me bend­rau­da­mi su JAV ka­riuo­me­nės at­sto­vais, jo­kių per­mai­nų kol kas ne­tu­rė­tų bū­ti. T.y. tiek ir dėl par­amos, tiek ir dėl pa­ta­rė­jų ruo­šiant ins­truk­to­rius, dėl ma­te­ria­li­nės par­amos, dėl ku­rios jau spren­di­mai pri­im­ti. Jo­kių ki­tų sig­na­lų šiuo me­tų nė­ra. Gau­na­me įvai­rių kryp­čių pa­ti­kos fon­dų par­amą, ku­ri skir­ta gink­luo­tų­jų pa­jė­gų re­for­mai, NA­TO stan­dar­tų sie­ki­mui. Ji ver­ti­na­ma apie 500 mln. do­le­rių. Mes esa­me tuo la­bai pa­ten­kin­ti, esa­me dė­kin­gi už pa­gal­bą ir bū­tent už tai, kaip JAV pa­de­da.

– Vis dar pa­si­girs­ta ne­ma­žai kri­ti­kos, kad Ukrai­na su­si­du­ria su su­nku­mais ko­vo­je prieš ko­rup­ci­ją. Kiek ji pa­pli­tu­si tarp ka­riš­kių, skir­tin­guo­se ka­riuo­me­nės lyg­me­ny­se, kiek ma­siš­kas yra šis reiš­ki­nys ir kaip jums se­ka­si su kuo ko­vo­ti?

– Yra tam su­kur­ta struk­tū­ra – ka­ro po­li­ci­ja. Ne­ga­lė­čiau kal­bė­ti apie ma­si­nius ko­rup­ci­jos pro­ce­sus gink­luo­to­se pa­jė­go­se, šiuo me­tu to­kių prie­kaiš­tų ne­su­lau­kia­me. Ži­no­ma, at­ski­rų at­ve­jų yra, tai api­ma ir ka­ri­nių ko­mi­sa­ria­tų veik­lą, ir tam ti­kri „per­len­ki­mai“ ka­riuo­me­nės ap­rū­pi­ni­mo sis­te­mo­je. Bet apie ma­si­nę ko­rup­ci­ją gy­ny­bos sis­te­mo­je, ma­nau, ne­de­rė­tų kal­bė­ti. Kal­bant apie vals­ty­bę – yra ir ati­tin­ka­mi tei­sės ak­tai, ir struk­tū­ros, elek­tro­ni­nis dek­la­ra­vi­mas, ku­ris taip pat yra es­mi­nis žings­nis di­di­nant ko­vos su ko­rup­ci­ja ko­ky­bę.

– O ar šiuo me­tu su­si­du­ria­te su ka­ri­nin­kų lo­ja­lu­mo prob­le­mo­mis?

– Ne, sa­ky­čiau, kad ne. Yra gal­būt pa­vie­niai as­me­nys, bu­vo at­lik­ti tam ti­kri ope­ra­ty­vi­niai veiks­mai. Bet tai nė­ra ma­siš­ka. Nors ga­li bū­ti tam ti­krų ne­su­sip­ra­ti­mų – ne­kal­bu apie lo­ja­lu­mą, bet apie ne­su­sip­ra­ti­mus su kai ku­riais as­me­ni­mis.

– Pre­zi­den­tas Pe­tro Po­ro­šen­ka yra iš­reiš­kęs po­li­ti­nę va­lią dėl Ukrai­nos sto­ji­mo į NA­TO at­ei­ty­je. Ar Ukrai­nos ka­riuo­me­nė tam ruo­šia­si, kaip vyk­do­ma ka­riuo­me­nės mo­der­ni­za­ci­ja sie­kiant ati­tik­ti NA­TO stan­dar­tus?

– Ukrai­nos pre­zi­den­tas yra pa­ve­dęs ka­ri­nėms pa­jė­goms vi­siš­kai pe­rei­ti prie NA­TO stan­dar­tų iki 2020-ųjų. Mums tai yra am­bi­cin­ga už­duo­tis. Ma­nau, kad mes to pa­siek­si­me. Šiuo me­tu gink­luo­to­se pa­jė­go­se vyk­do­ma dau­gy­bė prie­mo­nių, pra­de­dant nuo jų ope­ra­ty­vi­nių ge­bė­ji­mų stip­ri­ni­mo, vyks­ta pa­čios val­dy­mo struk­tū­ros kai­ta, per­mai­nos ap­rū­pi­ni­mo, taip pat ir me­di­ci­ni­nio, sis­te­mo­je. Per­žiū­ri­mi ir kad­rai – tu­riu ome­ny ir ka­rius, ir ser­žan­tus, ir ka­ri­nin­kus. Net ir spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų su­kū­ri­mas yra taip pat vie­nas iš tų žings­nių, ku­ris mus pri­ar­ti­na prie NA­TO stan­dar­tų – bū­tent jais va­do­vau­jan­tis ir ku­ria­mos šios pa­jė­gos. Gink­luo­tės su­vie­no­di­ni­mas – taip pat.

– Kiek šioms per­mai­noms rei­kia in­ves­ti­ci­jų, ar fi­nan­sa­vi­mo biu­dže­te pa­kan­ka?

– Su­nku apie tai kal­bė­ti, ver­tin­ti eksp­rom­tu, bet ki­tų me­tų biu­dže­te pla­nuo­ja­mas fi­nan­sa­vi­mas iš es­mės yra pa­kan­ka­mas šioms prie­mo­nėms. Yra spren­di­mai ir dėl už­sie­nio fi­nan­si­nių re­sur­sų, fi­nan­si­nės pa­gal­bos. Jei vis­kas vyks taip, kaip pla­nuo­ta, ma­nau, bus la­bai rim­tas žings­nis į prie­kį pri­tai­kant mū­sų gink­luo­tą­sias pa­jė­gas NA­TO stan­dar­tams, su­de­ri­na­mu­mui su NA­TO.

– Kal­bant apie Ukrai­nos, Lie­tu­vos ir Len­ki­jos bend­rą bri­ga­dą, ka­da, jū­sų nuo­mo­ne, ji ga­li pa­siek­ti di­džiau­sius pa­jė­gu­mus, ko­kie jos tiks­lai?

– Kal­ba­me apie 2018-uo­sius – tai bū­tų pir­ma­sis šiuo­lai­ki­nės Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ukrai­nos bri­ga­dos efek­ty­vios struk­tū­ros kū­ri­mo eta­pas. Šiuo me­tu da­ro­mi rei­ka­lin­gi veiks­mai: ji jau bu­vo pa­de­mons­truo­ta Ukrai­nos ne­prik­lau­so­my­bės mi­nė­ji­me.

– Dė­ko­ju už po­kal­bį.

***

Tarp Mask­vos ir Ki­je­vo di­džiu­lė įtam­pa tvy­ro nuo 2014 me­tų ko­vo, kai Ru­si­ja oku­pa­vo, o vė­liau anek­sa­vo Kry­mą, rea­guo­da­ma į Ukrai­no­je įvy­ku­sią re­vo­liu­ci­ją, per ku­rią bu­vo nu­vers­tas Krem­liaus pa­lai­ko­mas pre­zi­den­tas Vik­to­ras Ja­nu­ko­vy­čius. Ne­pai­sant 2015-ai­siais pa­siek­to Mins­ko su­si­ta­ri­mo, ku­riuo su­tar­ta dėl laips­niš­ko ka­ri­nių veiks­mų nu­trau­ki­mo ir ki­tų prie­mo­nių sie­kiant tai­kos, konf­lik­tas Ukrai­nos ry­tuo­se tę­sia­si to­liau.

Lie­tu­va reiš­kia tvir­tą par­amą Ukrai­nai šia­me konf­lik­te: yra per­da­vu­si gink­luo­tės ele­men­tų, pri­ima gy­dy­tis su­žeis­tus ukrai­nie­čių ka­rius, da­ly­vau­ja ap­mo­kant Ukrai­nos ka­rius. Lie­tu­va su Len­ki­ja ir Ukrai­na 2013-ai­siais yra įstei­gu­sios tri­ša­lę bri­ga­dą LIT­PO­LUKRB­RIG.

ES iki šių me­tų pa­bai­gos yra pra­tę­su­si eko­no­mi­nes sank­ci­jas Ru­si­jos naf­tos, fi­nan­sų ir gy­ny­bos sek­to­riams, jos jai bu­vo įves­tos už vaid­me­nį Ukrai­nos konf­lik­te ir Kry­mo anek­si­ją. Lie­tu­va pa­si­sa­ko už tai, kad sank­ci­jos bū­tų pra­tęs­tos.

Sank­ci­jos įves­tos po to, kai 2014 me­tų lie­pą virš ry­tų Ukrai­nos bu­vo nu­muš­tas oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ lėk­tu­vas. Ru­si­ja ne­igia pri­si­dė­ju­si prie lėk­tu­vo nu­mu­ši­mo bei kar­tu su Ukrai­nos se­pa­ra­tis­tais kal­ti­na tuo Ukrai­nos pa­jė­gas. Va­ka­rai taip pat kal­ti­na Ru­si­ją se­pa­ra­tis­tų rė­mi­mu.