Ukrainos karių reabilitacijai - 100 tūkst. eurų
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM) 48-ių Ukrai­nos ka­rių rea­bi­li­ta­ci­jai šie­met ke­ti­na skir­ti apie 100 tūkst. eu­rų.

„U­krai­nos ka­rių rea­bi­li­ta­ci­jai 2015 me­tais Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pla­nuo­ja skir­ti apie 100 tūkst. eu­rų. Į šią su­mą įei­na iš­lai­dos rea­bi­li­ta­ci­jai, ga­li­mam gy­dy­mui, jei at­si­ras­tų komp­li­ka­ci­jos, trans­por­ta­vi­mas Lie­tu­vo­je ir iš Ukrai­nos bei at­gal“, - ra­šo­ma KAM Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo sky­riaus ko­men­ta­re BNS.

Už mi­nis­te­ri­jos lė­šas šie­met tu­rė­tų bū­ti rea­bi­li­tuo­ja­mi 48 Ukrai­nos an­ti­te­ro­ris­ti­nė­je ope­ra­ci­jo­je da­ly­va­vę ir su­žeis­ti ka­riai. Dėl to su Ukrai­na su­tar­ta per­nai lap­kri­tį. KAM įsi­pa­rei­go­jo kas mė­ne­sį į Ka­rių rea­bi­li­ta­ci­jos cen­trą Drus­ki­nin­kuo­se pri­im­ti po ke­tu­ris nu­ken­tė­ju­sius ka­rius.

Sau­sio pra­džio­je į Lie­tu­vą gy­dy­tis at­vy­ko sep­ty­ni Ukrai­nos ka­riai. Ke­tu­ri ka­riai yra gy­do­mi Ka­rių rea­bi­li­ta­ci­jos cen­tre Drus­ki­nin­kuo­se, ki­ti trys - Drus­ki­nin­kų li­go­ni­nė­je. Juos penk­ta­die­nį ap­lan­kys kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

Per­nai Lie­tu­va fi­nan­sa­vo 43 Ukrai­nos ka­rių ir ci­vi­lių, ku­rie nu­ken­tė­jo nuo ne­ra­mu­mų Ukrai­no­je, gy­dy­mą. Jų gy­dy­mas vals­ty­bei at­siė­jo apie 85 tūkst. eu­rų.

Įvai­riai hu­ma­ni­ta­ri­nei pa­gal­bai Ukrai­nai Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė jau sky­rė ke­lis šim­tus tūks­tan­čių eu­rų. Be ka­rių gy­dy­mo, už juos į Ukrai­ną siųs­ti hu­ma­ni­ta­ri­niai kro­vi­niai, į Lie­tu­vą pa­kvies­ti ka­ro naš­lai­čiai.

Ki­tą sa­vai­tę Vy­riau­sy­bė svars­tys, ar skir­ti Ukrai­nai 43 tūkst. eu­rų ver­tės par­amą me­di­ka­men­tais.

Hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos Ukrai­nai tei­ki­mu už­sii­ma ir ša­lies ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos.

Lie­tu­va taip pat per­da­vė Ukrai­nos ka­riuo­me­nei gink­luo­tės ele­men­tų.

Jung­ti­nių Tau­tų (JT) duo­me­ni­mis, pra­ėju­sių me­tų pa­va­sa­rį Ry­tų Ukrai­no­je pra­si­dė­jęs ka­ri­nis konf­lik­tas nu­si­ne­šė dau­giau nei 5 tūkst. gy­vy­bių.