Ukrainiečių akyse L. Graužinienė įžvelgė viltį
Iš dar­bo ke­lio­nės Ode­so­je grį­žu­si Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad Ukrai­nos val­džia ir gy­ven­to­jai pa­si­ren­gę at­si­lai­ky­ti prieš iš­ori­nę ag­re­si­ją. To­kį pa­si­ry­ži­mą esą ilius­tra­vo vie­no su­tik­to ukrai­nie­čio žo­džiai: „E­sa­me daug iš­gy­ve­nę, iš­gy­ven­si­me ir šį eta­pą. Ti­krai su­ge­bė­si­me at­si­lai­ky­ti.“

L. Grau­ži­nie­nė Ukrai­nos pie­tuo­se esan­čio­je Ode­so­je su­si­ti­ko su ofi­cia­liais par­ei­gū­nais, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais, bend­ra­vo su mies­to gy­ven­to­jais. Dar­bo ke­lio­nės įspū­džiai su­guls į Sei­mo pir­mi­nin­kės pra­ne­ši­mą, ku­rį ji skai­tys NB8 (Šiau­rės ir Bal­ti­jos ša­lių) par­la­men­tų va­do­vams šią sa­vai­tę Šve­di­jo­je vyk­sian­čia­me su­si­ti­ki­me.

De­ri­no bend­rus veiksmus

L. Grau­ži­nie­nė tei­gia­mai ver­ti­no sa­vo ke­lio­nę. Ji, anot Sei­mo pir­mi­nin­kės, bu­vo la­bai rei­ka­lin­ga ir kons­truk­ty­vi. „Dar­bo po­žiū­riu pa­vy­ko pa­da­ry­ti dau­giau, nei kar­tais pa­vyks­ta per ofi­cia­lius vi­zi­tus“, – pa­žy­mė­jo par­la­men­to va­do­vė.

Ji su­si­ti­ko su Ode­sos sri­ties gu­ber­na­to­riu­mi, bu­vu­siu Gru­zi­jos pre­zi­den­tu Mi­chai­lu Saa­kaš­vi­liu, Ukrai­nos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru Pa­vlo Klim­ki­nu, te­le­fo­nu kal­bė­jo­si su Aukš­čiau­sio­sios Ra­dos pir­mi­nin­ku Vla­di­mi­ru Grois­ma­nu. Iš Ukrai­nos na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ta­ry­bos se­kre­to­riaus Olek­sand­ro Tur­čy­no­vo Sei­mo va­do­vė iš­gir­do apie pa­dė­tį Ry­tų Ukrai­no­je.

„Su Ukrai­nos par­ei­gū­nais pir­miau­sia kal­bė­jo­mės apie da­bar­ti­nę geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją, at­ei­tį ir mū­sų bend­rus veiks­mus. Par­la­men­ti­niu lyg­me­niu bu­vo svar­bu su­de­rin­ti, su ku­rio­mis Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bė­mis tu­ri­me pa­dir­bė­ti la­biau, kad bū­tų ra­ti­fi­kuo­ta Aso­cia­ci­jos ir lais­vo­sios pre­ky­bos su­tar­tis. Taip pat kal­bė­jo­me apie tai, ką rei­kė­tų ak­cen­tuo­ti ma­no pra­ne­ši­me NB8 su­si­ti­ki­me, ku­ris vyks šią sa­vai­tę“, – LŽ aiš­ki­no ji.

L. Grau­ži­nie­nė Ode­so­je su­si­ti­ko su įvai­rių vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais, dir­ban­čiais kul­tū­ros sri­ty­je, tei­kian­čiais pa­gal­bą pro­ru­siš­kų se­pa­ra­tis­tų kon­tro­liuo­ja­mo Don­ba­so gy­ven­to­jams. Pra­ne­ši­mą apie pa­dė­tį Ukrai­no­je per NB8 su­si­ti­ki­mą pri­sta­ty­sian­ti Sei­mo pir­mi­nin­kė ra­gins mū­sų re­gio­no vals­ty­bes pa­lai­ky­ti ukrai­nie­čių vi­suo­me­ni­nin­kų ini­cia­ty­vas ir pa­dė­ti fi­nan­siš­kai jas įgy­ven­din­ti.

Daug ti­ki­ma­si iš M. Saakašvilio

L. Grau­ži­nie­nės nuo­mo­ne, Ode­sa – sri­tis, ga­lin­ti ir tu­rin­ti su­teik­ti pos­tū­mį spar­tes­niems tei­gia­miems po­ky­čiams Ukrai­no­je. Sei­mo va­do­vę su­ža­vė­jo M. Saa­kaš­vi­lis. „Ži­nant jo aš­trų pro­tą, mąs­ty­mą ir tai, jog jis grei­tai pri­ima spren­di­mus, ma­nau, kad šis žmo­gus ga­li at­neš­ti po­ky­čių. Žmo­nės jį ver­ti­na įvai­riai, bet dau­gu­ma į jį yra su­dė­ję daug vil­čių, kad jam va­do­vau­jant sri­ty­je ga­li daug kas pa­si­keis­ti. Kai ku­rie jo veiks­mai, ypač ko­va su ko­rum­puo­to­mis struk­tū­ro­mis, ver­ti­na­mi ti­krai tei­gia­mai“, – įspū­džiais da­li­jo­si L. Grau­ži­nie­nė.

Prie Juo­do­sios jū­ros įsi­kū­ru­sio­je Ode­so­je per va­sa­ros se­zo­no įkarš­tį pil­na poil­siau­to­jų, dau­giau­sia – iš ki­tų Ukrai­nos vie­to­vių. „Kaip pa­žy­mė­jo vie­tos žmo­nės, poil­siau­to­jai, ku­rie anks­čiau vyk­da­vo į Kry­mą, da­bar ren­ka­si Ode­są“, – sa­kė L. Grau­ži­nie­nė.

Sei­mo pir­mi­nin­kė nau­do­jo­si ga­li­my­be pa­bend­rau­ti su pa­pras­tais žmo­nė­mis, nes no­rė­jo pa­jus­ti jų nuo­tai­kas, kaip ir kuo jie gy­ve­na. Ode­so­je su­tik­ti Ukrai­nos gy­ven­to­jai aiš­ki­no no­rin­tys, kad gy­ve­ni­mas Ukrai­no­je su­grįž­tų į bu­vu­sias vė­žes: baig­tų­si ka­ras ša­lies ry­tuo­se, įsi­vy­rau­tų tai­ka, o vals­ty­bės te­ri­to­ri­ja bū­tų vien­ti­sa ir ne­da­lo­ma.

Nors eko­no­mi­nė si­tua­ci­ja Ukrai­no­je su­dė­tin­ga, Ode­sa – vie­na sri­čių, kur ne­igia­mos įta­kos jus­ti ma­žiau­siai. Ket­vir­to pa­gal dy­dį Ukrai­nos mies­to gy­ven­to­jai L. Grau­ži­nie­nę pa­ti­ki­no, kad vi­si no­rin­tie­ji dirb­ti ran­da dar­bą. „Ži­no­ma, žmo­nės no­rė­tų, kad re­for­mos vyk­tų grei­čiau. Ta­čiau jie de­da daug vil­čių į nau­ją gu­ber­na­to­rių, ne­tru­kus vyk­sian­čius vie­tos rin­ki­mus. Nu­si­vy­li­mo ti­krai ne­ma­čiau. Žmo­nių aky­se ma­čiau no­rą gy­ven­ti ra­miai“, – tei­gė ji.

Ukrai­na – Eu­ro­pos dalis

L. Grau­ži­nie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad ES ne­ga­li pa­lik­ti Ukrai­nos vie­nos. „U­krai­na yra Eu­ro­pos da­lis. Tu­ri­me su­pras­ti, kad vi­sos Eu­ro­pos at­ei­tis pri­klau­so nuo to, kaip vys­ty­sis Ukrai­na. Tai lak­mu­so po­pie­rė­lis, tu­rin­tis par­ody­ti Eu­ro­pos vie­ny­bę. Mes pri­va­lo­me at­si­lai­ky­ti“, – pa­brė­žė ji.

NB8 par­la­men­to va­do­vų su­si­ti­ki­me L. Grau­ži­nie­nė sieks, kad bū­tų su­si­tar­ta dėl kon­kre­čios pa­gal­bos Ukrai­nai. Pir­miau­sia – ap­sisp­ręs­ta, ku­rios iš 8 Šiau­rės ir Bal­ti­jos ša­lių „pa­dir­bės“ su ki­to­mis ES vals­ty­bė­mis, kad jų par­la­men­tuo­se bū­tų grei­čiau ra­ti­fi­kuo­ta ES bei Ukrai­nos aso­cia­ci­jos ir lais­vo­sios pre­ky­bos su­tar­tis. Sei­mo pir­mi­nin­kė in­for­muos ko­le­gas, kiek Ukrai­na pa­žen­gė į prie­kį be­vi­zio re­ži­mo su ES link. Ji ak­cen­tuos, kad Va­ka­rų ša­lys pri­va­lo iš­lai­ky­ti sank­ci­jas Ru­si­jai ir teik­ti vi­so­ke­rio­pą par­amą Ukrai­nai. Taip pat in­for­muos apie pa­dė­tį Don­ba­se.