Ukrainai ruošiamos naujos pagalbos siuntos
Vie­na iš­ti­ki­miau­sių Ukrai­nos są­jun­gi­nin­kių Lie­tu­va šie­met, kaip ir anks­tes­niais me­tais, ke­ti­na ne tik po­li­tiš­kai, bet ir ma­te­ria­liai rem­ti konf­lik­to dras­ko­mą ša­lį. Pla­nuo­ja­ma siųs­ti hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos siun­tas, teik­ti pa­gal­bą ka­ri­nė­je sri­ty­je.

Kaip pa­žy­mi už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius, Lie­tu­va Ukrai­no­je yra mi­ni­ma kaip vie­na di­džiau­sių rė­mė­jų. To­kia mū­sų ša­lis ke­ti­na iš­lik­ti ir to­liau, juo­lab kad konf­lik­tas Ry­tų Ukrai­no­je ne­slops­ta.

Per­da­vė vais­tus nuo gri­po

At­si­liep­da­ma į Ukrai­nos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pra­šy­mą, mū­sų ša­lis penk­ta­die­nį iš­siun­tė ukrai­nie­čiams per 200 tūkst. pa­kuo­čių vais­tų. Iš vals­ty­bės re­zer­vo me­di­ci­nos at­sar­gų ski­ria­ma dau­giau nei 7 tūkst. pa­kuo­čių an­ti­vi­ru­si­nio vais­to „Re­len­za“, skir­to gy­dy­ti gri­pą. Iš Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos vais­tų at­sar­gų ati­duo­ta dau­giau nei 205,5 tūkst. pa­kuo­čių „Re­len­za“ ir 2,4 tūkst. pa­kuo­čių ki­to an­ti­vi­ru­si­nio vais­to „Ta­mif­lu“. Pa­gal­bos ver­tė – be­veik 407 tūkst. eu­rų.

Lie­tu­vos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trės Ri­man­tės Ša­la­še­vi­čiū­tės tei­gi­mu, vais­tai Ukrai­nai per­duo­ti pir­miau­sia pa­si­rū­pi­nus, kad jų už­tek­tų mū­sų ša­lies po­rei­kiams pa­ten­kin­ti. „U­krai­nos mi­nis­tras pa­skam­bi­no ir vy­riau­sy­bės var­du pa­dė­ko­jo už pa­gal­bą, ku­ri jiems šiuo me­tu la­bai rei­ka­lin­ga“, – sa­kė ji.

Per dve­jus me­tus – 1,1 mln. eurų

Kaip in­for­ma­vo Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM), nuo 2014 me­tų mū­sų ša­lies vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos Ukrai­nai su­tei­kė hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos už dau­giau nei 1,1 mln. eu­rų. Per­nai į šią ša­lį nu­ga­ben­ta elek­tri­nių šil­dy­tu­vų, su­lanks­to­mų lo­vų, mieg­mai­šių, elek­tros ge­ne­ra­to­rių, kie­to ku­ro kros­ne­lių, pa­la­pi­nių ir vil­no­nių užk­lo­tų. Dniep­ro­pe­trovs­ko sri­ties I. Meč­ni­ko­vo li­go­ni­nei pri­sta­ty­ta bū­ti­niau­sių me­di­ka­men­tų ir me­di­ci­ni­nės įran­gos.

Taip pat per­nai 40 tūkst. eu­rų skir­ta Tarp­tau­ti­nei mig­ra­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jai hu­ma­ni­ta­ri­nei pa­gal­bai pri­vers­ti­nai per­kel­tiems ir gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­te­ku­siems as­me­nims Ukrai­no­je teik­ti, 50 tūkst. eu­rų – Tarp­tau­ti­niam Rau­do­no­jo Kry­žiaus Ko­mi­te­tui hu­ma­ni­ta­ri­nei pa­gal­bai Ukrai­no­je teik­ti, dar 50 tūkst. eu­rų – Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Vai­kų fon­dui (UNI­CEF) skie­pi­ji­mo nuo po­lio­mie­li­to kam­pa­ni­jai par­em­ti.

At­siž­vel­giant į Ukrai­nos hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos po­rei­kius ir tarp­tau­ti­nių hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­gal­bą tei­kian­čių or­ga­ni­za­ci­jų pra­šy­mus, par­amą Ukrai­nai nu­ma­to­ma teik­ti ir 2016 me­tais. Iš vi­so URM Vys­to­mo­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo ir par­amos de­mo­kra­ti­jai prog­ra­mo­je yra nu­ma­ty­ta 300 tūkst. eu­rų hu­ma­ni­ta­ri­nei pa­gal­bai teik­ti, rea­guo­jant į vi­sas pa­sau­ly­je vyks­tan­čias sti­chi­nes ir dėl žmo­gus veik­los ky­lan­čias ne­lai­mes.

Ap­mo­ko Ukrai­nos karius

Ma­te­ria­li­nę par­amą Ukrai­nai tei­kia Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM) bei ka­riuo­me­nė. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė per­da­vė Ukrai­nos ka­riams skir­tos eki­puo­tės da­lių (ba­tų, ap­sau­gi­nių aki­nių ir kt.), par­ame­di­kų pa­ke­tų, tvars­lia­vos ir daik­tų. Šios ma­te­ria­li­nės par­amos ver­tė pra­ėju­siais me­tais sie­kė – 387 tūkst. eu­rų. Šie­met lė­šų ma­te­ria­li­nei par­amai ne­pla­nuo­ja­ma.

Kaip in­for­ma­vo KAM, lai­ky­da­ma­si tarp­tau­ti­nės tei­sės nor­mų ir rei­ka­la­vi­mų, Lie­tu­va taip pat per­nai per­da­vė gink­luo­tės ele­men­tų. Ka­rių rea­bi­li­ta­ci­jos cen­tre Drus­ki­nin­kuo­se rea­bi­li­ta­ci­jai pri­ima­mi su­žeis­ti an­ti­te­ro­ris­ti­nės ope­ra­ci­jos da­ly­viai. Pra­ėju­siais me­tais į rea­bi­li­ta­ci­ją Drus­ki­nin­kuo­se bu­vo at­vy­kę 50 Ukrai­nos ka­rių, tiek pat jų pla­nuo­ja­ma pri­im­ti ir šie­met.

„Vis­gi teik­da­ma par­amą Ukrai­nai Lie­tu­va di­džiau­sią dė­me­sį ski­ria par­amai ka­ri­nio mo­ky­mo ir ren­gi­mo sri­ty­je. Nuo šių me­tų lie­pos Lie­tu­vos ka­riai kar­tu su są­jun­gi­nin­kais da­ly­vau­ja mo­ky­mo prog­ra­mo­se, pa­dė­da­mi reng­ti Ukrai­nos na­cio­na­li­nės gvar­di­jos ir re­gu­lia­rio­sios ka­riuo­me­nės ka­rius. Šiuo me­tu Ja­vo­ri­vo po­li­go­ne, Lvo­vo sri­ty­je, 16 Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ins­truk­to­rių pa­gal JAV va­do­vau­ja­mą Ukrai­nos ka­rių ren­gi­mo prog­ra­mą pa­de­da reng­ti Ukrai­nos ka­riuo­me­nės pa­da­li­nius. Nuo lap­kri­čio mė­ne­sio dau­giau nei de­šimt Lie­tu­vos spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų ka­rių pri­si­jun­gė prie JAV va­do­vau­ja­mos dau­gia­na­cio­na­li­nės mo­ky­mo prog­ra­mos Ukrai­no­je. Jie taip pat pa­dės reng­ti Ukrai­nos spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų ka­rius ir da­ly­sis su jais tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se įgy­ta pa­tir­ti­mi. Dar ke­li Lie­tu­vos spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų ka­ri­nin­kai kon­sul­tuo­ja Ukrai­nos ge­ne­ra­li­nio šta­bo at­sto­vus ir Ukrai­nos spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­da­li­nių va­do­vy­bę“, – sa­kė KAM Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo sky­riaus ve­dė­ja Vik­to­ri­ja Cie­mi­ny­tė.

Ukrai­nos ka­ri­nin­kai ir pus­ka­ri­nin­kiai taip pat yra kvie­čia­mi to­bu­lin­tis įvai­riuo­se kur­suo­se ir mo­ky­muo­se Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jo­je, Ka­riuo­me­nės mo­kyk­lo­je ir kt. Lie­tu­va kar­tu su ki­to­mis Bal­ti­jos ša­li­mis fi­nan­suo­ja Ukrai­nos ka­ri­nin­kų mo­ky­mus Bal­ti­jos gy­ny­bos ko­le­dže.

Gi­na­me ir sa­vo vertybes

Mi­nis­tro L. Lin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, Lie­tu­vos par­ama Ukrai­nai yra la­bai reikš­min­ga, nes pir­miau­sia ji – nuo­šir­di. Itin svar­bu, kad prie pa­gal­bos šiai ša­liai pri­si­de­da ne tik mū­sų val­džios ins­ti­tu­ci­jos, bet ir vi­suo­me­nė. „Su­rink­ti šil­ti rū­bai, me­di­ka­men­tai yra di­džiau­sia ver­ty­bė. Sma­gu, kad Ukrai­na tai ver­ti­na. Tie, kas pa­sta­ruo­ju me­tu lan­kė­si Ukrai­no­je, ti­krai ga­lė­jo tai pa­jus­ti – Lie­tu­vos var­das yra tam ti­kras lei­di­mas vi­sur pa­tek­ti ir pa­gar­ba“, – aiš­ki­no mi­nis­tras.

Pa­dė­ka ir ki­ti gra­žūs at­si­lie­pi­mai apie mū­sų ša­lį skam­ba ir iš aukš­čiau­sių Ukrai­nos tri­bū­nų. Kal­bant apie par­amą, ša­lia ki­tų vals­ty­bių esa­me įvar­di­ja­mi kaip vie­ni di­džiau­sių Ukrai­nos rė­mė­jų.

L. Lin­ke­vi­čius ak­cen­ta­vo ir mū­sų ša­lies par­amą Ukrai­nai tarp­tau­ti­niu ly­giu. Jis pri­mi­nė, kad 2014–2015 me­tais bū­da­ma JT Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­re Lie­tu­va bu­vo itin ak­ty­vi Ukrai­nos klau­si­mu: iš 30 kar­tų, kai jis svars­ty­tas, 10 svars­ty­mų bu­vo ini­ci­juo­ti bū­tent mū­sų ša­lies. „Be to, vis­ką da­ro­me ne tik to­dėl, kad esa­me to­kie kil­nūs ir mo­ra­liai tei­sin­gi, bet su­pras­da­mi, kad ap­gin­ti šias ver­ty­bes yra ir Lie­tu­vos in­te­re­sas“, – pa­brė­žė mi­nis­tras. Taip pat L. Lin­ke­vi­čius ak­cen­ta­vo, kad Lie­tu­va prie si­tua­ci­jos Ukrai­no­je ge­rė­ji­mo pri­si­de­da ir žmo­giš­kai­siais re­sur­sais. Šio­je vals­ty­bė­je dir­ba ne vie­nas lie­tu­vis.

Pa­sak L. Lin­ke­vi­čiaus, pa­dė­tis Ukrai­no­je ne­ge­rė­ja. Jei anks­čiau bu­vo ga­li­ma kal­bė­ti apie šio­kias to­kias pa­liau­bas, tai da­bar si­tua­ci­ja yra pa­si­kei­tu­si. Ša­lies Ry­tuo­se per par­ą fik­suo­ja­ma iki 60 šau­dy­mų. Su­dė­tin­ga sau­gu­mo si­tua­ci­ja stab­do bū­ti­nų re­for­mų įgy­ven­di­ni­mą, be to, ša­ly­je au­ga po­li­ti­nė, so­cia­li­nė įtam­pa. „Pa­dė­tis la­bai su­dė­tin­ga. Ją ste­bi­me ir pa­gal iš­ga­les pa­de­da­me“, – sa­kė L. Lin­ke­vi­čius.