Ukrainai perdavė šaudmenų
Lie­tu­va Ukrai­nai per­da­vė šaud­me­nų, ku­rių pa­ti ne­be­nau­do­ja, šeš­ta­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Jung­ti­nio šta­bo vie­šų­jų ry­šių ka­ri­nin­kas ka­pi­to­nas To­mas Pa­kal­niš­kis BNS sa­kė, kad Ukrai­nai per­duo­tas 150 to­nų amu­ni­ci­jos kro­vi­nys, jį dau­giau­sia su­da­ro įvai­rių mo­di­fi­ka­ci­jų „Ka­laš­ni­ko­vo“ šaud­me­nys, ne­ati­tin­kan­tys NA­TO stan­dar­tų.

Pir­mą kar­tą Lie­tu­va gink­luo­tės ele­men­tus Ukrai­nai per­da­vė 2014 me­tais, ne­tru­kus po to, kai Ukrai­nos ry­tuo­se pra­si­dė­jo konf­lik­tas tarp Ru­si­jos re­mia­mų se­pa­ra­tis­tų ir vy­riau­sy­bės pa­jė­gų.

Šaud­me­nys ga­ben­ti sau­su­mos ke­liais, jų trans­por­ta­vi­mą or­ga­ni­za­vo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė, o iš­lai­das ap­mo­kės Ukrai­na.

„Nuo pat Ru­si­jos ka­ri­nės ag­re­si­jos Ukrai­no­je Lie­tu­va ak­ty­viai pa­lai­ko Ukrai­nos ne­prik­lau­so­my­bę ir te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą, re­mia Ukrai­ną vi­so­mis įma­no­mo­mis ir tei­siš­kai lei­džia­mo­mis for­mo­mis, įskai­tant ka­ri­nę par­amą“, – tei­gia­ma Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me.

Nuo ka­ri­nių veiks­mų pra­džios Ukrai­no­je rea­bi­li­ta­ci­ja Lie­tu­vo­je su­teik­ta dau­giau kaip šim­tui nu­ken­tė­ju­sių šios ša­lies ka­rių.

Lie­tu­vos ka­riš­kiai taip pat ap­mo­ko Ukrai­nos ka­riuo­me­nę, ne­se­niai su­kur­tas bend­ras Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ukrai­nos ba­ta­lio­nas.