Ukrainai paremti – aukcionas
Par­amos Ukrai­nai vi­suo­me­ni­nis ju­dė­ji­mas „Blue­/Yel­low“ ki­tą sa­vai­tę ren­gia me­no dar­bų auk­cio­ną, ku­rio me­tu su­rink­ti pi­ni­gai teks Ukrai­nos ka­riams.

Gruo­džio 21 die­ną vyk­sian­čiam auk­cio­nui sa­vo kū­ri­nius pa­tei­kė 54 Lie­tu­vos ir Ukrai­nos me­ni­nin­kai, bus par­duo­da­ma apie 80 tech­ni­ka bei sti­lis­ti­ka skir­tin­gų dar­bų.

„Vyks­ta in­for­ma­ci­nis ka­ras ir mes, ma­ža ša­lis, ši­tus da­ly­kus vež­da­mi ne tik ma­te­ria­liai pa­de­dam, kiek mo­ra­liai pri­si­de­dam prie tos ša­lies. Auk­cio­nas bus la­bai įvai­ria­pu­sis, da­ly­vaus to­kie gran­dai kaip Pe­tras Rep­šys, Leo­nas Strio­ga, iki jau­ni­mo, moks­lei­vių, stu­den­tų, ku­rie ir­gi pri­sta­tys sa­vo dar­bų. Ne­skai­čiuo­jant moks­lei­vių, da­ly­vau­ja 54 au­to­riai su įvai­riais dar­bais - ta­py­ba, gra­fi­ka, miš­ria tech­ni­ka, me­džio rai­ži­niais, ju­ve­ly­ri­ka“, - Sei­me penk­ta­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je auk­cio­nui pri­sta­ty­ti sa­kė vie­nas ju­dė­ji­mo da­ly­vių ar­chi­tek­tas Pa­ulius Ki­jaus­kas.

„Vi­sos su­rink­tos lė­šos eis Ukrai­nai ir ti­krai Ukrai­nai, jos ko­vai už lais­vę pa­lai­ky­ti. Pirk­si­me įvai­rius daik­tus - rū­bus, mieg­mai­šius. Rei­kia dau­giau lė­šų, kad bū­tų ga­li­ma nu­pirk­ti nak­ti­nio ma­ty­mo prie­tai­są, ku­rio kai­na jau yra pen­kia­ženk­lė“, - kal­bė­jo ar­chi­tek­tas.

Ren­gi­nio glo­bė­ja mu­zi­kė Gra­ži­na Ru­čy­tė-Lands­ber­gie­nė sa­kė ma­tan­ti są­sa­jų tarp Ukrai­nos si­tua­ci­jos ir Sau­sio 13-osios Lie­tu­vo­je 1991 me­tais. „Pa­da­ry­siu są­sa­jas tarp Sau­sio 13-osios ir šių die­nų. Sau­sio 13-oji yra ke­lias, ku­riuo ėjom iš­tver­mės ir ap­sisp­ren­di­mo ke­liu, tai bu­vo du pa­grin­di­niai as­pek­tai, kad mū­sų tau­ta bu­vo ap­sisp­ren­du­si ir tu­rė­jo iš­tver­mę. Bet tą ap­sisp­ren­di­mą, ku­rį par­odė Ukrai­nos tau­ta, jiems di­des­ni iš­ban­dy­mai te­ko iš­tver­mės at­žvil­giu, ir tai il­gas ir su­nkus iš­ban­dy­mas, ir jų ko­vą, tą su­dė­tin­gą si­tua­ci­ją rei­kia par­em­ti“, - sa­kė G.Ru­čy­tė-Lands­ber­gie­nė.

„Blue­/Yel­low“ vie­nas iš va­do­vų re­ži­sie­rius Jo­nas Oh­ma­nas sa­kė, kad dau­giau kaip pu­sę me­tų vei­kian­tis vi­suo­me­ni­nis ju­dė­ji­mas į Ukrai­ną yra per­ve­žęs įvai­rių daik­tų, dra­bu­žių už dau­giau kaip 150 tūkst. li­tų. „Priė­jo­me to­kį lai­ko­tar­pį, kai ga­li­me žy­miai dau­giau ir su­bti­liau pri­si­dė­ti prie ši­tos ko­vos, ir tam rei­ka­lin­gi re­sur­sai, tam ir bu­vo su­gal­vo­ta ši auk­cio­no idė­ja“, - sa­kė ži­no­mas re­ži­sie­rius ir fil­mo „Ne­ma­to­mas fron­tas“ kū­rė­jas J.Oh­ma­nas.

„Mes esa­me sa­vo kan­tru­mo ir at­kak­lu­mo iš­ban­dy­mo eta­pe, ar ga­li­me sis­te­min­gai, sėk­min­gai siek­ti sa­vo tiks­lo. Pri­pa­žin­ki­me, šian­dien si­tua­ci­ja yra to­kia, kad žmo­nės Ukrai­nos ry­tuo­se ko­vo­ja už sa­vo ir už mū­sų lais­vę, ir ik­vie­nam žmo­gui ten­ka la­bai są­ži­nin­gai at­sa­ky­ti į klau­si­mą - ar aš pa­ju­di­nau bent pirš­tą, kad jiems pa­dė­čiau.

„Da­bar, kal­bant apie įvy­kius Ukrai­no­je, mes esa­me kan­tru­mo ir at­kak­lu­mo iš­ban­dy­mo eta­pe. Pri­pa­žin­ki­me, kad žmo­nės Ukrai­nos ry­tuo­se šiuo me­tu ko­vo­ja ir už mū­sų lais­vę. Tu­ri­me są­ži­nin­gai sau at­sa­ky­ti į klau­si­mą, ar kiek­vie­nas pa­ju­di­no­me bent pirš­tą, kad jiems pa­dė­tu­me “, - spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė vie­nas ini­cia­ty­vos rė­mė­jų par­la­men­ta­ras li­be­ra­las Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius.

Tarp dar­bus auk­cio­nui pa­tei­ku­sių me­ni­nin­kų – Vo­kie­ti­jo­je gy­ve­nan­ti gra­fi­kė Jū­ra­tė Sli­žy­tė, gru­pės „Blue­/Yel­low“ įkū­rė­ja, taip pat Vi­li­ja Lio­ran­čie­nė, Ar­tū­ras Bra­ziū­nas, Aud­rius Gra­žys, Vir­gi­ni­jus Ka­šins­kas, Mig­lė Ko­sins­kai­tė, Arū­nas Ku­li­kaus­kas, Re­mi­gi­jus Trei­gys ir dau­ge­lis ki­tų.

„Džiau­giuo­si, kad pa­vy­ko su­kvies­ti to­kį di­de­lį me­ni­nin­kų bū­rį. Auk­cio­nui pa­teik­ta apie 80 dar­bų, ku­rie skir­tin­gi sa­vo sti­liu­mi, tech­ni­ka. Čia yra pa­veiks­lų, skulp­tū­rų, teks­ti­lės, ju­ve­ly­ri­kos dar­bų. Ypač ma­lo­nu, kad mums pa­de­da ži­no­ma Ukrai­nos ga­le­ri­nin­kė Tat­ja­na Ka­li­ta, ku­ri tie­sio­giai rū­pi­no­si ukrai­nie­čių me­ni­nin­kų dar­bų pri­sta­ty­mu į auk­cio­ną“, - vi­suo­me­ni­nin­kų iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me sa­ko J.Sli­žy­tė, auk­cio­no su­ma­ny­to­ja.

Tai jau an­tra­sis gru­pės „Blue­/Yel­low“ ren­gia­mas me­no dar­bų auk­cio­nas Ukrai­nos ka­riams par­em­ti. Per pir­mą­jį lab­da­rin­gą auk­cio­ną pa­vy­ko su­rink­ti 4 tūkst. li­tų.

Taip pat du auk­cio­nus dėl pa­gal­bos Ukrai­nai yra ini­ci­ja­vęs li­be­ra­las eu­ro­par­la­men­ta­ras Pe­tras Auš­tre­vi­čius. Per šiuos auk­cio­nus bu­vo su­rink­ta be­veik 108 tūkst. li­tų. Už šias lė­šas bus per­ka­mi pro­te­zai ga­lū­nių ne­te­ku­siems ukrai­nie­čių ka­riš­kiams.