Ukraina: artėjama prie raudonos ribos
Tra­pios pa­liau­bos Ry­tų Ukrai­no­je bai­gė­si - at­si­nau­ji­no ar­šūs mū­šiai, kas­dien žūs­ta dau­gy­bė žmo­nių, te­ro­ris­tai at­si­trauk­ti ne­ke­ti­na. Va­ka­rams van­giai rea­guo­jant į dra­ma­tiš­kai pa­blo­gė­ju­sią pa­dė­tį, Lie­tu­vos at­sto­vai ra­gi­na Eu­ro­pą ieš­ko­ti stip­res­nių po­vei­kio prie­mo­nių Ru­si­jai ir kuo sku­biau di­din­ti par­amą Ukrai­nai.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius pa­žy­mė­jo, kad Ry­tų Ukrai­no­je ma­to­mas aš­trus si­tua­ci­jos pa­blo­gė­ji­mas: te­ro­ris­tai mo­bi­li­zuo­ja di­des­nes pa­jė­gas, Ru­si­ja to­liau tę­sia par­amą jiems, tei­kia su­nkią­ją gink­luo­tę. „Ma­žė­ja ti­ki­my­bė, kad ga­li­ma vyk­dy­ti Mins­ko su­si­ta­ri­mus, nes te­ro­ris­tai ban­do užim­ti kuo dau­giau te­ri­to­ri­jų, ypač stra­te­gi­nį mies­tą De­bal­ce­vę, ir tei­gia, kad užim­tos te­ri­to­ri­jos tu­rė­tų bū­ti įtrauk­tos į nau­ją su­si­ta­ri­mą dėl pa­liau­bų. Tai iš pri­nci­po ne­priim­ti­na“, - sa­kė jis.

L. Lin­ke­vi­čius pri­pa­ži­no, kad pa­sta­ruo­ju me­tu Va­ka­ruo­se ta­po dar su­nkiau dis­ku­tuo­ti dėl sank­ci­jų Ru­si­jai su­griež­ti­ni­mo. Anot jo, nors jau da­bar šios ša­lies eko­no­mi­kos pa­dė­tis yra su­dė­tin­ga, kol kas ne­ma­ty­ti, kad ji bū­tų pa­si­ren­gu­si keis­ti sa­vo kur­są. „Pri­si­me­nu, Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ser­ge­jus Lav­ro­vas ka­dai­se pa­sa­kė, jog mū­sų san­ty­kiai yra to­kie, kad lau­kia­ma, kas pir­mas su­dve­jos. Ru­si­ja ei­na va bank, griū­vant eko­no­mi­kai ir pa­si­ti­kė­ji­mui ti­ki­si, kad Eu­ro­pa su­svy­ruos. Ma­tyt, ne be pa­grin­do, nes vi­sa­da at­si­ras­da­vo dve­jo­jan­čių­jų mū­sų tai­ko­mų prie­mo­nių tiks­lin­gu­mu. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad mū­sų nuo­sek­li, tvir­ta lai­ky­se­na vis dėl­to pa­dė­tų vis­ką pa­keis­ti“, - kal­bė­jo mi­nis­tras.

Bū­ti­na iš­sau­go­ti solidarumą

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko, Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to (ERK) va­do­vo Ge­di­mi­no Kir­ki­lo nuo­mo­ne, pa­sta­ro­jo me­to įvy­kius Ukrai­no­je ga­li­ma va­din­ti su­nkiau­sia ir rim­čiau­sia šio konf­lik­to fa­ze. Jis prog­no­za­vo, kad šis lai­ko­tar­pis ga­li truk­ti ga­na il­gai. Anot G. Kir­ki­lo, da­bar svar­biau­sias da­ly­kas - iš­sau­go­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) na­rių so­li­da­ru­mą. “Tai ir sten­gia­si da­ry­ti Lie­tu­va, ES Ta­ry­bai pir­mi­nin­kau­jan­ti Lat­vi­ja ir ki­tos ša­lys”, - pa­brė­žė po­li­ti­kas.

Sei­mo ERK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo And­riaus Ma­zu­ro­nio tei­gi­mu, ti­kė­tis, kad ka­ras Ry­tų Ukrai­no­je grei­tai baig­sis, o ša­lis at­kurs te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą, šian­dien su­dė­tin­ga. Jo nuo­mo­ne, Ru­si­ja sie­kia įšal­dy­ti konf­lik­tą, su­for­muo­ti da­ri­nį, pa­na­šų į Pa­dnies­trę Mol­do­vo­je, ir taip blo­kuo­ti Ukrai­nos spren­di­mus dėl eu­ro­pi­nės, eu­roat­lan­ti­nės in­teg­ra­ci­jos.

A. Ma­zu­ro­nio tei­gi­mu, dėl sank­ci­jų Ru­si­jai rei­kia dar griež­tes­nių spren­di­mų, di­di­nant spau­di­mą jos ban­ki­niam, fi­nan­si­niam sek­to­riams. Bū­ti­na ir reikš­min­ges­nė pa­gal­ba Ukrai­nai. „Rei­kia vi­so­ke­rio­pos pa­gal­bos. Ka­ri­nės - įvai­rio­mis tech­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis. Taip pat Ukrai­nai rei­kia bend­ros Va­ka­rų pa­sau­lio po­zi­ci­jos, smer­kian­čios Ru­si­jos veiks­mus", - sa­kė jis.

Tra­giš­ka padėtis

Po­li­to­lo­go Ber­na­ro Iva­no­vo ma­ny­mu, si­tua­ci­ja Ukrai­no­je yra tra­giš­ka. “Kaip ir prog­no­zuo­ta, įvy­kiai ru­tu­lio­ja­si pa­gal juo­džiau­sią sce­na­ri­jų. Pa­va­sa­rį, o gal ir anks­čiau, ka­ras ga­li įsip­lieks­ti nau­ja jė­ga. Tik klau­si­mas, kaip to­li tas ka­ras ga­li nu­ei­ti”, - LŽ sa­kė eks­per­tas.

Vie­nas da­ly­kas, anot jo, yra aiš­kus - jei NA­TO vis dėl­to im­sis ryž­tin­gų veiks­mų gin­da­ma sa­vo te­ri­to­ri­jas, ga­li­ma nu­ma­ny­ti kil­siant ana­lo­giš­ką konf­ron­ta­ci­ją, ko­kia bu­vo 1949-ai­siais Ber­ly­ne. “Vie­nin­te­lis da­ly­kas, ku­ris ga­li su­stab­dy­ti V. Pu­ti­ną, - skau­džios ka­ri­nės pa­sek­mės. Jei Ukrai­na su­ge­bės anai pu­sei pri­da­ry­ti ne­pa­ke­lia­mų nuo­sto­lių, V. Pu­ti­no re­ži­mas ti­krai žlugs”, - kal­bė­jo B. Iva­no­vas. Jo nuo­mo­ne, da­bar “vi­sos va­džios yra Ru­si­jos vi­suo­me­nės ran­ko­se”, ne­tru­kus pa­aiš­kės, ar ji su­ge­bės su­lai­ky­ti ša­lį nuo vi­siš­kos ka­tas­tro­fos.

Anot B. Iva­no­vo, ES šiuo me­tu be­veik nie­ko da­ry­ti ir ne­ga­li. Jo tei­gi­mu, šian­dien Eu­ro­pai rei­kia ieš­ko­ti są­ly­čio taš­kų, ga­lin­čių slo­pin­ti Ukrai­nos “konf­lik­to ug­nį”.

Sie­kia dis­kre­di­tuo­ti vyriausybę

Po­li­to­lo­go To­mo Ja­ne­liū­no nuo­mo­ne, grei­čiau­siai Ru­si­ja bent ku­rį lai­ką to­liau nau­do­sis vi­so­mis prie­mo­nė­mis pa­dė­čiai Ry­tų Ukrai­no­je kai­tin­ti, kad konf­lik­tas po­li­tiš­kai ir eko­no­miš­kai skan­din­tų Ukrai­nos vy­riau­sy­bę. „Man at­ro­do, kad Ru­si­jai kaip tik to ir rei­kia - ne­išsp­ręs­to, ne­už­baig­to, į vie­ną ar ki­tą pu­sę ne­per­lauž­to konf­lik­to, ku­ris ga­lė­tų pa­kenk­ti Ukrai­nos vy­riau­sy­bei ir ga­liau­siai par­ody­ti, kad Ukrai­na ne­pa­jė­gi jo iš­spręs­ti. Kol Ru­si­ja ka­ri­niu po­žiū­riu ak­ty­viai rems se­pa­ra­tis­tus, tol Ukrai­na bus ne­pa­jė­gi iki ga­lo iš­spręs­ti šio konf­lik­to“, - pa­žy­mė­jo jis.

Eks­per­to tei­gi­mu, Do­nec­ko se­pa­ra­tis­tų ly­de­rio par­eiš­ki­mai, jog ke­ti­na­ma skelb­ti mo­bi­li­za­ci­ją, ga­li sig­na­li­zuo­ti apie tai, kad ruo­šia­ma­si pla­tes­nio mas­to ka­ri­niams veiks­mams. Ta­čiau mo­bi­li­za­ci­ja bū­tų nau­do­ja­ma kaip pa­si­tei­si­ni­mas, esą pa­grin­džiant, iš kur Ry­tų Ukrai­no­je pa­dau­gė­jo ka­rių, ku­rie iš tie­sų ga­li at­vyk­ti iš Ru­si­jos.

T. Ja­ne­liū­nas ma­no, kad sa­kan­tie­ji, jog Ru­si­ja ga­li iš­kęs­ti eko­no­mi­nius su­nku­mus ir jai sank­ci­jos nė­ra gy­vy­biš­kai pa­vo­jin­gos, ga­li bū­ti tei­sūs. „Aiš­ku, eko­no­miš­kai sank­ci­jos da­ro ža­lą, bet jei­gu bus ma­no­ma, kad šiuo me­tu yra svar­bes­nių už­da­vi­nių už­sie­nio ar sau­gu­mo po­li­ti­ko­je ir kad ver­ta au­ko­ti eko­no­mi­nę ge­ro­vę dėl šių tiks­lų, ru­sai ga­li bū­ti pa­si­ry­žę ir ak­ty­ves­nėms pro­vo­ka­ci­joms. Jei­gu jie įti­kins Va­ka­rus, kad vis­kas yra ge­rai ir ne­rei­kia la­biau spaus­ti Ru­si­jos, ma­nau, jie to­liau ar­tės prie mak­si­ma­lios rau­do­nos ri­bos“, - aiš­ki­no jis.

Va­ka­rų reak­ci­ja į si­tua­ci­ją Ukrai­no­je, pa­sak T. Ja­ne­liū­no, kol kas yra mi­ni­ma­li. Pla­tes­nio mas­to sank­ci­jų Ru­si­jai di­džio­sios Eu­ro­pos ša­lys ne­no­ri. Rau­do­na li­ni­ja, ku­rią per­žen­gu­si Ru­si­ja su­lauk­tų di­des­nio spau­di­mo, bū­tų aki­vaiz­dus pla­taus mas­to Ukrai­nos pa­jė­gų puo­li­mas ir di­de­li ukrai­nie­čių nuo­sto­liai. Ta­da ES ir NA­TO bū­tų pri­vers­tos ati­tin­ka­mai rea­guo­ti.

Par­en­gė re­zo­liu­ci­jos projektą

Opo­zi­ci­nė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­ja siū­lo Sei­mui pri­im­ti re­zo­liu­ci­ją, ku­ria par­la­men­tas įsi­pa­rei­go­tų siek­ti, kad už at­akas prieš ci­vi­lius Ukrai­no­je at­sa­kin­gi as­me­nys bū­tų tei­sia­mi Ha­gos tri­bu­no­lo teis­me dėl nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui. „Tarp­tau­ti­nė bend­ruo­me­nė pri­va­lo pa­da­ry­ti vis­ką, kad at­sa­kin­gie­ji už nu­si­kal­ti­mus žmo­giš­ku­mui ne­lik­tų ne­nu­baus­ti“, - ra­šo­ma re­zo­liu­ci­jos dėl Vol­no­va­chos ir Ma­riu­po­lio ap­šau­dy­mo pro­jek­te.

Sei­mas įsi­pa­rei­go­tų ženg­ti žings­nius, kad bū­tų ple­čia­mos sank­ci­jos Ru­si­jai. Pro­jek­te taip pat pa­brė­žia­ma, kad Ru­si­jos tę­sia da­lies Ukrai­nos te­ri­to­ri­jų oku­pa­ci­ją, vyk­do ag­re­si­ją ir re­mia te­ro­riz­mą Ukrai­no­je, kel­da­ma di­de­lę grės­mę re­gio­no ir vi­so že­my­no sau­gu­mui. Re­zo­liu­ci­ja Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ir vals­ty­bės na­rės bū­tų kvie­čia­mos par­eng­ti pla­taus mas­to pa­gal­bos, įskai­tant ka­ri­nę, Ukrai­nai pla­ną. Do­ku­men­tu siū­lo­ma kons­ta­tuo­ti, kad Ry­tų Ukrai­no­je vei­kian­čios ir Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos re­mia­mos va­di­na­mo­sios Do­nec­ko ir Lu­hans­ko liau­dies res­pub­li­kos yra nu­si­kals­ta­mos te­ro­ris­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos.

Bū­ti­na stab­dy­ti

Bu­vu­sio Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riaus Ki­je­ve Pe­tro Vai­tie­kū­no tei­gi­mu, sie­kiant su­stab­dy­ti Ru­si­ją ir ne­leis­ti iš­plis­ti konf­lik­tui, Ukrai­nai bū­ti­na teik­ti pa­gal­bą. „Tu­ri­me pa­siek­ti, kad Krem­liaus or­ga­ni­zuo­tas konf­lik­tas ne­išp­lis­tų ir su­sto­tų Ukrai­no­je. Tu­ri­me stab­dy­ti, pa­dė­ti po­li­tiš­kai, eko­no­miš­kai, spe­cia­lis­tais, ka­ri­nė­mis prie­mo­nė­mis - vis­kuo, kuo ga­li­me, kad Krem­lius su­sto­tų Ukrai­no­je ir konf­lik­tas bū­tų izo­liuo­tas“, - sa­kė jis.

To­kios pat nuo­mo­nės lai­ko­si ir Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) na­rys Gab­rie­lius Lands­ber­gis. EP Tarp­tau­ti­nės pre­ky­bos ko­mi­te­tas pra­ėju­sią sa­vai­tę jį pa­sky­rė di­džiau­sio is­to­ri­jo­je ES par­amos pa­ke­to - 1,8 mlrd. eu­rų ma­kro­fi­nan­si­nės par­amos Ukrai­nai - ren­gė­ju. Nuo EP spren­di­mo pri­klau­sys, ar par­ama bus su­teik­ta, ko­kio­mis są­ly­go­mis bei ka­da ji pa­siek­tų Ukrai­ną. "Ukrai­nai bū­ti­na sku­bi ir di­de­lė fi­nan­si­nė pa­gal­ba, nes šian­dien ji ko­vo­ja ne tik už sa­vo sau­gu­mą bei ne­prik­lau­so­my­bę, bet ir už vi­sos ES sau­gu­mą ir de­mo­kra­ti­nes ver­ty­bes. Siū­ly­siu EP šią par­amą su­teik­ti ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka, nors ne­abe­jo­ju, kad V. Pu­ti­ną pa­lai­kan­tys eu­ro­par­la­men­ta­rai ban­dys vėl blo­kuo­ti šį spren­di­mą", - tei­gė G. Lands­ber­gis.