Ugniagesių vadovu siūlomas Kęstutis Lukošius
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) siū­lo jai pa­val­daus Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to (PAGD) va­do­vu skir­ti bu­vu­sį di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją Kęs­tu­tį Lu­ko­šių.

To­kį Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tą mi­nis­te­ri­ja už­re­gis­tra­vo pir­ma­die­nį. Šiuo me­tu K.Lu­ko­šius dir­ba kon­sul­tan­tu prieš­gais­ri­nės sau­gos klau­si­mais.

2006 – 2008 me­tais jis yra dir­bęs Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju. Po to K.Lu­ko­šius užė­mė pro­jek­tų di­rek­to­riaus par­ei­gas įmo­nė­je „Po­lip­ro­jek­tas“. Iki šiol jis dir­ba di­rek­to­riu­mi įmo­nė­je „Gais­ri­niai ty­ri­mai“ ir yra jos stei­gė­jas.

K.Lu­ko­šius taip pat yra do­cen­tas Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to Sta­ty­bos fa­kul­te­te.

Jis BNS pa­sa­ko­jo pa­siū­ly­mo va­do­vau­ti Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tui su­lau­kęs iš vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Ei­mu­čio Mi­siū­no.

„Pa­siū­ly­ta bu­vo, ap­gal­vo­jau, kad jei­gu ga­liu pa­dė­ti, tai rei­kia pa­ban­dy­ti. (...) Tai man ir­gi bu­vo su­nkus ap­sisp­ren­di­mas, nes nė­ra taip, kad ga­li vie­ną die­ną vis­ką mes­ti, o ki­tą pra­dė­ti“, – sa­kė kan­di­da­tas tap­ti ug­nia­ge­sių va­do­vu.

Jis tei­gė, kad kel­ti kon­kre­čius tiks­lus de­par­ta­men­tui kol kas yra per anks­ti: „Nuos­ta­tos vis tiek yra kaž­ką nu­veik­ti, o ne šiaip užim­ti po­zi­ci­ją. Bet kal­bė­ti anks­to­ka, rei­kia su­si­dė­lio­ti pri­ori­te­tus ir su Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, kaip čia vis­kas de­ta­li­zuo­sis“.

Ta­pęs PAGD va­do­vu K.Lu­ko­šius ža­dė­jo at­si­sa­ky­ti tu­ri­mų ak­ci­jų įmo­nė­je „Gais­ri­niai ty­ri­mai“, siek­da­mas veng­ti vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­to.

Nau­jas ug­nia­ge­sių va­do­vas siū­lo­mas, prieš mė­ne­sį bu­vu­siam kan­di­da­tui Vy­tui Ka­zi­liū­nui dėl as­me­ni­nių prie­žas­čių pa­pra­šius ne­teik­ti jo kan­di­da­tū­ros svars­ty­ti Vy­riau­sy­bei.

Be nuo­la­ti­nio va­do­vo ug­nia­ge­siai li­ko į pen­si­ją lap­kri­tį iš­ėjus Re­mi­gi­jui Ba­niu­liui, lai­ki­nai de­par­ta­men­tui va­do­vau­ja Jū­ris Tar­gons­kas. An­tro pa­va­duo­to­jo par­ei­gas ei­na Vy­gan­das Kur­ku­lis.

Va­do­vau­jan­tis Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tu, vi­daus rei­ka­lų cen­tri­nių įstai­gų va­do­vus pen­ke­riems me­tams į par­ei­gas ski­ria ir iš jų at­lei­džia Vy­riau­sy­bė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro tei­ki­mu.