Ugniagesių vadovas R.Baniulis išeina į pensiją
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai pa­val­daus Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to va­do­vas Re­mi­gi­jus Ba­niu­lis iš­ei­na į pen­si­ją.

Vy­riau­sy­bė tu­rės ap­sisp­ręs­ti dėl vi­daus tar­ny­bos ge­ne­ro­lo at­lei­di­mo.

Pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, iš par­ei­gų jis bū­tų at­lei­džia­mas nuo lap­kri­čio 25 die­nos.

„I­šei­ti rei­kia ta­da, kai pa­sie­ki ge­riau­sius re­zul­ta­tus. Tai šiai die­nai jie kaip ir yra. Jei­gu žiū­rė­tu­me bend­rą gais­rų sta­tis­ti­ką, gel­bė­ji­mo dar­bų sta­tis­ti­ką, žu­vu­sių gais­ruo­se žmo­nių sta­tis­ti­ką, yra re­zul­ta­tai pui­kūs, tar­ny­ba pa­sie­ku­si pa­kan­ka­mai ge­rą mo­der­ni­za­ci­ją“, – pir­ma­die­nį BNS sa­kė R.Ba­niu­lis.

Jis džiau­gė­si tarp­tau­ti­niu de­par­ta­men­to pri­pa­ži­ni­mu ir at­jau­nė­ju­siu dar­bo ko­lek­ty­vu: „Mū­sų tar­ny­bai ti­krai ne­no­rė­čiau bū­ti stab­dis ir rei­kia jau­ni­mui at­ver­ti ke­lią, te­gul ei­na pir­myn“.

Ge­ne­ro­las sa­kė ne­ži­nan­tis, kuo no­rė­tų už­siim­ti at­ei­ty­je ir pir­miau­siai no­ri at­os­to­gų.

„Gal į po­li­ti­ką, gal į vers­lą. La­biau mąs­tant, tai į vers­lą. Bet jei­gu bū­tų siū­lo­ma (po­li­ti­ko­je), ko­dėl gi ne? Jei­gu ga­lė­čiau, ži­no­ma“, – kal­bė­jo R.Ba­niu­lis.

R.Ba­niu­lis 1985 me­tais bai­gė Sankt Pe­ter­bur­go prieš­gais­ri­nės tech­ni­kos mo­kyk­lą ir įgi­jo prieš­gais­ri­nės sau­gos tech­ni­ko kva­li­fi­ka­ci­ją. Po še­še­rių me­tų jis bai­gė Ru­si­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos aka­de­mi­ją ir įgi­jo prieš­gais­ri­nės tech­ni­kos ir sau­gu­mo in­ži­nie­riaus spe­cia­ly­bę.

Prieš­gais­ri­nės sau­gos sri­ty­je R.Ba­niu­lis dir­bo nuo 1985 me­tų, o Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi bu­vo pa­skir­tas 2006 me­tais.

1999 – 2001 me­tais jis va­do­va­vo Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Per­so­na­lo de­par­ta­men­tui.

Iš vi­sų Lie­tu­vos vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų ug­nia­ge­siais vi­suo­me­nė pa­si­ti­ki la­biau­siai. Spa­lio mė­ne­sį jais pa­si­ti­kė­jo 90,6 proc. gy­ven­to­jų, ro­do pra­ėju­sią sa­vai­tę skelb­tos „Vil­mo­rus“ apk­lau­sos duo­me­nys.