Ugniagesių konsultacijos niekam neįdomios
Šie­met Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, no­rin­tys įver­tin­ti sa­vo na­mų gais­ri­nę sau­gą, tu­ri ga­li­my­bę kon­sul­tuo­tis su ug­nia­ge­siais ar­ba net iš­sik­vies­ti par­ei­gū­nus į na­mus, ta­čiau be­veik nie­kas tuo ne­si­nau­do­ja. Spe­cia­lis­tai pa­brė­žia, kad toks abe­jin­gu­mas bet ku­rią die­ną ga­li pri­šauk­ti ne­lai­mę.

Lie­tu­vo­je šiais me­tais jau ki­lo dau­giau kaip 7 tūkst. gais­rų, per ku­riuos žu­vo 60 žmo­nių. Ne­ma­žai ne­lai­mių – apie 15 proc. – įvy­ko gy­ve­na­muo­siuo­se pa­sta­tuo­se. Ne­at­me­ta­ma ti­ki­my­bė, kad jų ar­tė­jant šil­dy­mo se­zo­nui tik dau­gės, nes kol kas gy­ven­to­jai į ug­nia­ge­sių pers­pė­ji­mus mo­ja ran­ka. O kon­sul­ta­ci­joms skir­tu te­le­fo­nu su­lau­kia­ma tik skun­dų prieš kai­my­nus.

Skau­džios pamokos

Vi­są va­sa­rą ug­nia­ge­siai skel­bia te­le­fo­no nu­me­rį (8 5) 271 6880), ku­riuo ga­li kon­sul­tuo­ti no­rin­čiuo­sius įver­tin­ti sa­vo gy­ve­na­mo­jo būs­to gais­ri­nę sau­gą, pa­si­tar­ti dėl sau­gaus elek­tros prie­tai­sų nau­do­ji­mo ar net iš­sik­vies­ti spe­cia­lis­tą į na­mus. Bet, kaip tei­gė Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to (PAGD) Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros val­dy­bos Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kas Min­dau­gas Ka­na­pic­kas, to­kia ga­li­my­be kol kas be­veik nie­kas ne­pa­si­nau­do­jo. „Bu­vo tik skam­bu­čių, ku­riais siek­ta įskųs­ti kai­my­nus. O no­rin­čių­jų pa­si­kon­sul­tuo­ti ne­su­lau­kė­me nė vie­no“, – tvir­ti­no M. Ka­na­pic­kas.

Ta­čiau ug­nis ne­lau­kia. Pra­ėju­sio tre­čia­die­nio vi­dur­die­nį gais­ras ki­lo Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne, Ke­tur­va­la­kių se­niū­ni­jos Kark­li­nių kai­me. Me­di­nio na­mo vi­du­je, prie elek­tros pa­skirs­ty­mo dė­žu­tės, smil­ko lai­dai. Sek­ma­die­nio ry­tą Ša­kių ra­jo­no Bi­zie­rių kai­me už­si­de­gė gy­ve­na­ma­ja­me pa­sta­te su­mon­tuo­to van­dens šil­dy­tu­vo elek­tri­nė da­lis. Pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je ug­nia­ge­siai vy­ko ir į Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bės Gul­bi­niš­kių kai­mą. Čia šil­dy­tu­vo pa­tal­po­je de­gė elek­tros ins­ta­lia­ci­jos lai­dai. Ir tai – tik ke­le­tas pra­ėju­sios sa­vai­tės ne­lai­mių vos vie­na­me ša­lies re­gio­ne. PAGD duo­me­ni­mis, šie­met iki rugp­jū­čio 3 die­nos Lie­tu­vo­je jau bu­vo ki­lę 7095 gais­rai, per juos gy­vy­bės ne­te­ko 60 žmo­nių. Skai­čiuo­ja­ma, kad dau­giau kaip 15 proc. gais­rų gy­ve­na­muo­siuo­se na­muo­se prie­žas­tys – ne­sut­var­ky­ta elek­tros ins­ta­lia­ci­ja, ne­tin­ka­mas elek­tros įren­gi­nių nau­do­ji­mas, ne­pri­žiū­ri­mos kros­nys ir dūm­trau­kiai.

„To­kių ne­lai­mių, ku­rios ky­la dėl to, kad gy­ven­to­jai per men­kai krei­pia dė­me­sio į gais­ri­nę sau­gą – ne­su­sit­var­ko gy­ve­na­muo­siuo­se na­muo­se elek­tros ins­ta­lia­ci­jos, kros­nių, ne­iš­si­va­lo ka­mi­nų, ru­de­nė­jant ga­li tik dau­gė­ti, nes vės­tant orams žmo­nės pra­dės daž­niau kū­ren­ti kros­nis, šil­dy­tis elek­tros prie­tai­sais“, – dės­tė M. Ka­na­pic­kas.

Iki ne­lai­mės – vie­nas žingsnis

Kad ug­nia­ge­sių pers­pė­ji­mai nė­ra vien tuš­ti žo­džiai, ro­do ir šią va­sa­rą PAGD par­ei­gū­nų vi­so­je Lie­tu­vo­je at­lik­tas in­di­vi­dua­lių na­mų ir bu­tų, ku­riuo­se gy­ve­na so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mos, pa­ti­kri­ni­mas. Lan­ky­ta­si 7008 so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų būs­tuo­se. 447 iš jų dėl įvai­rių prie­žas­čių jau anks­čiau bu­vo ki­lę gais­rai.

Pu­sė­je vi­sų ti­krin­tų in­di­vi­dua­lių gy­ve­na­mų­jų na­mų ir treč­da­ly­je dau­gia­bu­čių būs­tų elek­tros ins­ta­lia­ci­ja ne­ati­tin­ka sau­gos rei­ka­la­vi­mų. Maž­daug ket­vir­ta­da­lis vi­sų ap­lan­ky­tų žmo­nių nau­do­ja­si ne­tin­ka­mais bui­ti­niais elek­tros prie­tai­sais. PAGD at­lik­tas ty­ri­mas taip pat at­sklei­dė, kad be­veik pu­sė­je in­di­vi­dua­lių na­mų ir net 70 proc. dau­gia­bu­čių esan­čios kros­nys ar ki­ti šil­dy­mo įren­gi­niai yra ne­sut­var­ky­ti. Be to, per 80 proc. gy­ven­to­jų ne­tin­ka­mai juos eksp­loa­tuo­ja – ša­lia kros­nių, ne­si­lai­ky­da­mi sau­gaus at­stu­mo, sta­to įvai­rius bal­dus, vai­kų lo­ve­les.

M. Ka­na­pic­ko tei­gi­mu, de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tai api­bend­ri­no su­rink­tą me­džia­gą ir par­en­gė me­ri­joms in­for­ma­ci­ją apie jų pri­žiū­ri­mo­se te­ri­to­ri­jo­se esan­čių gy­ve­na­mų­jų būs­tų būk­lę bei tai, ku­rioms šei­moms la­biau­siai rei­kė­tų pa­gal­bos. „Gal­būt dar va­sa­rą bus im­ta­si ko­kių nors prie­mo­nių, nes jei pa­si­tai­kys šal­ta žie­ma, gais­rų kils re­kor­diš­kai daug“, – ti­ki­no M. Ka­na­pic­kas.

Kad kai ku­rioms šei­moms ti­krai bū­ti­na sa­vi­val­dy­bių par­ama, ne­slė­pė ir vie­na­me Aukš­tai­ti­jos kai­me su tri­mis ne­pil­na­me­čiais vai­kais gy­ve­nan­ti Si­gi­ta (mo­ters var­das jos pra­šy­mu pa­keis­tas). „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vė pa­sa­ko­jo, kad va­sa­rą jos na­muo­se lan­kę­si ug­nia­ge­siai tu­rė­jo daug prie­kaiš­tų. „Ir kros­nis jiems pa­si­ro­dė per daug įski­lu­si, ir mal­kos per­ne­lyg ar­ti su­dė­tos“, – skun­dė­si tri­jų at­ža­lų ma­ma. Jei šei­mo­je bū­tų vy­ras, jis gal­būt pa­tvar­ky­tų kros­nį, ta­čiau mo­te­ris vie­na au­gi­na vai­kus, to­dėl su­ka­si kaip iš­ma­no, o sam­dy­ti kai­my­nų to­kiems dar­bams at­lik­ti ne­tu­ri pi­ni­gų.

Me­ri­jos ne visagalės

PAGD duo­me­ni­mis, so­cia­liai rem­ti­nų šei­mų, ku­rioms ga­li rei­kė­ti pa­gal­bos kros­nims ar elek­tros ins­ta­lia­ci­jai su­tvar­ky­ti, Lie­tu­vo­je yra apie 9 tūks­tan­čiai. Pra­ėju­siais me­tais, prieš­gais­ri­nėms gel­bė­ji­mo tar­ny­boms bend­ra­dar­biau­jant su sa­vi­val­dy­bė­mis, bu­vo su­re­mon­tuo­tos 105 kros­nys ir dūm­trau­kiai. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų būs­tuo­se per­nai įreng­ti 1552 au­to­no­mi­niai dū­mų de­tek­to­riai. Šie­met iš vi­so pla­nuo­ja­ma su­mon­tuo­ti 500 de­tek­to­rių, iš jų 300 nu­pirk­ti PAGD lė­šo­mis.

Ta­čiau pa­gel­bė­ti vi­soms so­cia­liai rem­ti­noms šei­moms, ku­rių būs­tuo­se bū­ti­na tvar­ky­ti elek­tros ins­ta­lia­ci­ją ar per­mū­ry­ti kros­nis, me­ri­jos tvir­ti­na ne­ga­lin­čios. Pa­sak Anykš­čių ra­jo­no vi­ce­me­ro Si­gu­čio Obe­le­vi­čiaus, di­de­lės pa­gal­bos net ir so­cia­liai rem­ti­nos šei­mos ne­tu­rė­tų ti­kė­tis. „Kas­met ski­ria­me lė­šų dū­mų de­tek­to­riams įsi­gy­ti, jiems su­mon­tuo­ti, ir tai pa­sit­vir­ti­no. Ta­čiau ki­to­kiems dar­bams pi­ni­gų nė­ra. Tai­gi ne­rei­kia ti­kė­tis, kad iš me­ri­jos at­eis ge­ras dė­dė ir pa­da­rys tvar­ką“, – pa­brė­žė Anykš­čių ra­jo­no vi­ce­me­ras.