Ugniagesių kasdienybė: 12 tūkst. gaisrų kasmet
Lie­tu­vos ug­nia­ge­siai kiek­vie­nais me­tais sku­ba mal­šin­ti dau­giau kaip 12 tūkst. gais­rų – maž­daug 7 proc. jų įsip­lies­kia dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­na­muo­siuo­se na­muo­se. Vis dėl­to Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas (PAGD) ra­mi­na, kad Lie­tu­vo­je ne­tu­rė­tų kil­ti to­kių tra­ge­di­jų kaip šį pa­va­sa­rį Azer­bai­dža­no sos­ti­nės Ba­ku dau­gia­bu­čiuo­se lieps­no­ję ir žmo­nių gy­vy­bes nu­si­ne­šę gais­rai.

Šį pa­va­sa­rį pa­sau­lį aps­krie­jo ži­nia apie Azer­bai­dža­no sos­ti­nė­je Ba­ku vie­ną po ki­to ki­lu­sius di­džiu­lius gais­rus, ku­rie su­nio­ko­jo du dau­gia­bu­čius ir par­ei­ka­la­vo ke­lio­li­kos žmo­nių gy­vy­bių. Eks­per­tų nuo­mo­nės dėl šių tra­ge­di­jų prie­žas­ties iš­sis­ky­rė: vie­ni tvir­ti­no, kad gais­rai ga­lė­ję kil­ti dėl re­no­vuo­tų pa­sta­tų ap­dai­lai nau­do­tos po­liu­re­ta­no dan­gos, ki­ti – esą ap­dai­lai tvir­tin­ti bu­vo pa­si­rink­ti leng­vai už­si­lieps­no­jan­tys kli­jai. Vie­naip ar ki­taip, žmo­nių gy­vy­bių par­ei­ka­la­vę gais­rai Azer­bai­dža­ne pra­si­dė­jo bū­tent nuo re­no­vuo­ja­mų pa­sta­tų fa­sa­dų – tai pa­ska­ti­no dis­ku­si­jas dėl sta­ty­bo­se nau­do­ja­mų me­džia­gų sau­gu­mo.

„Lie­tu­vos dau­gia­bu­čiai pa­sta­tai prieš­gais­ri­niu po­žiū­riu yra pro­jek­tuo­ja­mi bei sta­to­mi pa­gal ga­lio­jan­čius nor­ma­ty­vi­nius tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus ir yra sau­gūs. Nau­do­ja­mos sta­ty­bi­nės, ap­dai­los ir ki­tos me­džia­gos pri­va­lo ati­tik­ti ša­ly­je ga­lio­jan­čius gais­ri­nę sau­gą reg­la­men­tuo­jan­čius tei­sės ak­tus. PAGD di­rek­to­riaus 2010-ųjų gruo­džio 7 die­nos įsa­ky­mu Nr. 1-338 pa­tvir­tin­tuo­se Gais­ri­nės sau­gos pa­grin­di­niuo­se rei­ka­la­vi­muo­se įtvir­tin­tos ga­na griež­tos gais­ri­nės sau­gos nor­mos. Be to, aukš­ty­bi­niams sta­ti­niams ke­lia­mi pa­pil­do­mi gais­ri­nės sau­gos rei­ka­la­vi­mai“, - LŽ tei­gė PAGD Pre­ven­ci­jos or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Lai­mo­nas Stul­gins­kas.

Griež­ti reikalavimai

Kaip skel­bė nau­jie­nų agen­tū­ros, pir­ma­sis gais­ras Ba­ku ki­lo šių me­tų ba­lan­džio 10 die­ną 9 aukš­tų dau­gia­bu­ty­je. Ug­nis įsip­lies­kė už­si­lieps­no­jus re­no­vuo­ja­mo pa­sta­to fa­sa­dui – dau­gia­bu­tis su­pleš­kė­jo lyg po­pie­riaus la­pas. Tą­kart gel­bė­to­jais spė­jo eva­kuo­ti 140 žmo­nių, vos trys gy­ven­to­jai pa­ty­rė leng­vas trau­mas ir nu­de­gi­mus.

Gaisras Žirmūnuose, Vilniuje. /Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

Kur kas tra­giš­kes­nė ne­lai­mė Azer­bai­dža­no sos­ti­nė­je įvy­ko ge­gu­žės 19-ąją. Tą­kart už­si­lieps­no­jus 16 aukš­tų dau­gia­bu­čiui ug­ny­je žu­vo ar­ba už­du­so 16, su­žeis­ta dau­giau kaip 60 žmo­nių, dau­ge­lis gy­ven­to­jų ap­si­nuo­di­jo nuo­din­gais dū­mais. Nors mies­to cen­tre esan­tį pa­sta­tą ge­si­no gau­sios ug­nia­ge­sių pa­jė­gos, iš sta­ti­nio be­veik nie­ko ne­li­ko. Svars­to­ma, kad abie­jų šių ne­lai­mių prie­žas­tis ga­lė­jo bū­ti pa­sta­tų re­no­va­ci­jos me­tu nau­do­tos ne­sau­gios ap­dai­los me­džia­gos.

Kaip LŽ pa­sa­ko­jo L. Stul­gins­kas, Lie­tu­vo­je kon­kre­taus sta­ty­bi­nių me­džia­gų, ku­rių ug­nia­ge­siai ne­re­ko­men­duo­ja nau­do­ti pa­sta­tų sta­ty­bai ir ap­dai­lai, są­ra­šo nė­ra, ta­čiau gais­ri­nę sau­gą reg­la­men­tuo­jan­čiuo­se tei­sės ak­tuo­se nu­ro­do­mi kon­kre­tūs sta­ti­nio kons­truk­ci­niams ele­men­tams ir sta­ty­bos pro­duk­tams ke­lia­mi at­spa­ru­mo ir de­gu­mo rei­ka­la­vi­mai, at­siž­vel­giant į sta­ti­nio aukš­tį, at­spa­ru­mo ug­niai laips­nį, pa­sta­to tiks­li­nę nau­do­ji­mo pa­skir­tį, ga­lin­čių sta­ti­ny­je bū­ti žmo­nių skai­čių ir pa­na­šiai.

„Sup­ran­ta­ma, kad sta­ti­niai, su­pro­jek­tuo­ti ir pa­sta­ty­ti nau­do­jant de­gius kons­truk­ci­nius ele­men­tus ir de­gias ap­dai­los me­džia­gas, yra la­biau pa­vei­kia­mi gais­ro nei tie, ku­riuos sta­tant bu­vo nau­do­ja­mos ne­de­gios me­džia­gos. Gais­ro ge­si­ni­mą ap­sun­ki­na ir įta­kos ug­nies plė­ti­mo­si spar­tai tu­ri ne tik sta­ti­nio kons­truk­ci­nių ele­men­tų de­gu­mas ar at­spa­ru­mas ug­niai, bet ir bend­ras de­gių me­džia­gų kie­kis pa­sta­to ar pa­tal­pos vi­du­je – bal­dai, kny­gos, ki­ti na­mų apy­vo­kos daik­tai. La­bai svar­bų vaid­me­nį vai­di­na ir tai, kiek sta­ti­nys yra nu­to­lęs nuo ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų dis­lo­ka­ci­jos vie­tos, ko­kiu at­stu­mu yra ar­ti­miau­si van­dens šal­ti­niai (gais­ri­niai hid­ran­tai, van­dens re­zer­vua­rai, dirb­ti­niai ar na­tū­ra­lūs van­dens tel­ki­niai)“, - kal­bė­jo PAGD spe­cia­lis­tas.

Gy­ven­to­jai el­gia­si aplaidžiai

L. Stul­gins­ko tei­gi­mu, pa­vo­jų, ki­lus gais­rui dau­gia­bu­ty­je, ke­lia ne tik gal­būt ne­tin­ka­mai par­ink­tos sta­ty­bi­nės ar ap­dai­los me­džia­gos. Ne ma­žes­nę įta­ką tu­ri ne­at­sa­kin­ga pa­čių gy­ven­to­jų veik­la.

„Pa­si­tai­ko, kad gy­ven­to­jai sa­va­va­liš­kai užt­ve­ria eva­kua­ci­jos ke­lius, pa­nai­ki­na bal­ko­nuo­se esan­čius ava­ri­nius iš­ėji­mus, re­mon­tuo­da­mi bu­tus nau­do­ja de­gias me­džia­gas. Sie­kiant už­kirs­ti ke­lią pa­na­šiems pa­žei­di­mams, 10-ties ir dau­giau aukš­tų dau­gia­bu­čiai nuo­lat ti­kri­na­mi VAGD par­ei­gū­nų. Že­mes­ni dau­gia­bu­čiai ti­kri­na­mi ga­vus skun­dą dėl prieš­gais­ri­nę sau­gą reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mų“, - kal­bė­jo PAGD at­sto­vas.

Bū­tent dėl gy­ven­to­jų ap­lai­daus po­žiū­rio į prieš­gais­ri­nę sau­gą bu­vo ap­sun­kin­tas di­džiau­sio per pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį gais­ro dau­gia­bu­ty­je Vil­niaus Žir­mū­nų ra­jo­ne lik­vi­da­vi­mas. Anks­ty­vą 2007 me­tų ko­vo 11-ąją dau­gia­bu­ty­je įsip­lies­kus ug­niai ap­si­nuo­di­ję dū­mais bei nuo pa­tir­tų su­ža­lo­ji­mų mi­rė 6 žmo­nės. Pra­ne­ši­mą apie ne­lai­mę ga­vę ug­nia­ges­niai il­gai ne­ga­lė­jo pa­tek­ti į lieps­no­jan­tį dau­gia­bu­tį: jo kie­me bu­vo su­sta­ty­ti gy­ven­to­jų au­to­mo­bi­liai, o na­mo ava­ri­niai iš­ėji­mai - už­vers­ti šiukš­lė­mis ir įvai­riais se­nais ra­kan­dais.

Dau­giau­sia – dėl neatsargumo

PAGD kau­pia­mais sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, per me­tus Lie­tu­vo­je vi­du­ti­niš­kai ky­la dau­giau kaip 12 tūkst. gais­rų, iš jų maž­daug 872 - dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­na­muo­siuo­se na­muo­se (tai su­da­ro 7,2 proc. vi­sų gais­rų). Vien pra­ėju­siais me­tais ša­ly­je lieps­no­jo 13 324 gais­rai – iš jų 818 dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­na­muo­siuo­se na­muo­se. Iki šių me­tų ge­gu­žės 25-osios gais­rai mal­šin­ti jau 5500 kar­tų, iš jų 329 – dau­gia­bu­čiuo­se (tai su­da­rė 6 proc. vi­sų gais­rų).

2014 me­tais gais­ruo­se žu­vo 125 ša­lies gy­ven­to­jai – dau­giau­sia, net 72 žmo­nių gy­vy­bes, nu­si­ne­šė in­di­vi­dua­liuo­se na­muo­se įsip­lies­ku­si ug­nis, dar 32 žmo­nės žu­vo gais­ruo­se dau­gia­bu­čiuo­se. Šį­met skai­čiuo­ja­mos jau 63 gais­rų au­kos, iš jų 37 as­me­nys žu­vo nuo­sa­vuo­se na­muo­se, 15 – žmo­nių dau­gia­bu­čiuo­se. Kaip ži­no­ma, gais­ruo­se žu­vu­siai­siais PAGD lai­ko žmo­nes, dėl ug­nies, aukš­tos tem­pe­ra­tū­ros, de­gi­mo pro­duk­tų po­vei­kio, dū­mų, kons­truk­ci­jų griū­ties ir ki­tų veiks­nių žu­vu­sius įvy­kio vie­to­je ar­ba mi­ru­sius pa­ke­liui į gy­dy­mo įstai­gą. Į gais­ruo­se žu­vu­sių­jų aps­kai­tą įtrau­kia­mi ir as­me­nys, ku­rie dėl anks­čiau iš­var­dy­tų prie­žas­čių mi­rė apie įvy­kį pra­ne­šu­sio­je gy­dy­mo įstai­go­je, taip pat žu­vu­sie­ji lieps­no­se, ku­rių ne­ge­si­no PAGD. Trans­por­to ava­ri­jų (au­to­trans­por­to, trau­ki­nių, or­lai­vių) me­tu su­de­gę žmo­nės į aps­kai­tą įtrau­kia­mi ga­vus teis­mo eks­per­ti­zės iš­va­das.

Kaip nu­ro­do PAGD, ver­ti­nant 2010-2014 me­tais įsip­lies­ku­sius gais­rus, dau­giau­sia jų – dau­giau kaip pu­sę iš vi­du­ti­niš­kai kas­met ge­si­na­mų 12 tūkst. gais­rų – le­mia ne­at­sar­gus žmo­nių el­ge­sys. Dau­giau kaip 850 gais­rų kas­met ky­la dėl kros­nių, ži­di­nių bei dūm­trau­kių įren­gi­mo ir eksp­loa­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų, 715 – dėl elek­tros įran­gos įren­gi­mo ir eksp­loa­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų, elek­tros ins­ta­lia­ci­jos ge­di­mų. Pa­de­gė­jai kas­met su­ke­lia vi­du­ti­niš­kai 691 gais­rą.

Trūks­ta įrangos

Kaip LŽ pa­sa­ko­jo PAGD Ope­ra­ty­vaus val­dy­mo val­dy­bos Par­eng­ties or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kas Do­na­tas Gu­re­vi­čius, dau­ge­liu at­ve­jų prieš­gais­ri­nių gel­bė­ji­mo pa­jė­gų dar­bo sėk­mė - iš­gel­bė­tos žmo­nių gy­vy­bės, iš­sau­go­tas tur­tas, gam­tos iš­tek­liai – pri­klau­so nuo to, ko­kia tech­ni­ka ir įran­ga ug­nia­ge­siai yra ap­rū­pin­ti. „Pag­rin­di­nė prieš­gais­ri­nių gel­bė­ji­mo pa­jė­gų tech­ni­ka – au­to­mo­bi­li­nės cis­ter­nos (au­to­mo­bi­li­nės cis­ter­nos ir su jo­mis į gais­rą vyks­tan­tys ug­nia­ge­siai su­da­ro pa­grin­di­nį pa­jė­gų tak­ti­nį vie­ne­tą) bei au­to­mo­bi­li­nės ko­pė­čios ar­ba au­to­mo­bi­li­nės plat­for­mos, be ku­rių bū­tų ne­įma­no­ma at­lik­ti gais­rų ge­si­ni­mo ir gel­bė­ji­mo dar­bų aukš­tes­niuo­se nei tri­jų aukš­tų pa­sta­tuo­se“, - aiš­ki­no jis.

Va­do­vau­jan­tis Prieš­gais­ri­nės sau­gos už­ti­kri­ni­mo stan­dar­tu, vals­ty­bi­nė­je prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je mi­ni­ma­liai tu­rė­tų bū­ti eksp­loa­tuo­ja­mos 72 au­to­mo­bi­li­nės ko­pė­čios ar­ba au­to­mo­bi­li­nės plat­for­mos. De­ja, kaip LŽ nu­ro­dė D. Gu­re­vi­čius, šiuo me­tu nau­do­ja­mos tik 49 au­to­mo­bi­li­nės ko­pė­čios ir au­to­mo­bi­li­nės plat­for­mos (26 au­to­mo­bi­li­nės ko­pė­čios ir au­to­mo­bi­li­nės plat­for­mos, ar­ba 53 proc. vi­sos tu­ri­mos tech­ni­kos, yra pa­ga­min­ti bu­vu­sio­je So­vie­tų Są­jun­go­je ar NVS ša­ly­se). Tai­gi įran­ga Lie­tu­vos ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai ap­rū­pin­ti tik 68 proc. stan­dar­te nu­ma­ty­to kie­kio.

„Ga­li­ma teig­ti, kad prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo pa­jė­gos ne­pa­kan­ka­mai ap­rū­pin­tos spe­cia­lią­ja įran­ga gais­rams ge­sin­ti ir gel­bė­ji­mo dar­bams at­lik­ti aukš­tes­niuo­se nei tri­jų aukš­tų pa­sta­tuo­se“, - at­vi­rai kal­bė­jo PAGD at­sto­vas.

. . .

Gais­rų sta­tis­ti­ka 2014-2015 metais

2014 01 01-2014 05 25 / 2015 01 01-2015 05 25

Fak­ti­nis gais­rų skai­čius 7567 / 5500

Iš jų:

Gy­ve­na­mo­sios, vieš­bu­čių pa­skir­ties pa­sta­tai 924 / 805

Ga­my­bos ir pra­mo­nės pa­skir­ties pa­sta­tai 46 / 33

Pa­gal­bi­nio ūkio pa­skir­ties pa­sta­tai 523 / 415

Trans­por­to prie­mo­nės 472 / 368

Ki­ti ob­jek­tai 1256 / 1098

At­vi­ro­sios te­ri­to­ri­jos 4346 / 2781

Iš jų:

Miš­kas, miš­ko pa­klo­tė 163 / 68

Pie­va 3489 / 2202

Dur­pin­ga pie­va 11 / 4

Dur­py­nas 2 / 0

Pa­sė­liai 0 / 0

Ra­žie­nos 3 / 4

Ki­ta at­vi­ra te­ri­to­ri­ja 678 / 503

. . .

Daž­niau­sios gais­rų priežastys

2010-2014 me­tų vi­dur­kis

Ki­lu­sių gais­rų skai­čius 12 082

Pa­gal prie­žas­tis:

Ne­at­sar­gus žmo­gaus el­ge­sys 6516

Kros­nių, ži­di­nių bei dūm­trau­kių įren­gi­mo ir eksp­loa­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai 856

Žo­lės, ra­žie­nų de­gi­ni­mas 813

Elek­tros įran­gos įren­gi­mo ir eksp­loa­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai, (pa­sta­tų) elek­tros ins­ta­lia­ci­jos ge­di­mai 715

Ty­či­nė žmo­nių vei­ka (pa­de­gi­mai) 691

Trans­por­to prie­mo­nių elek­tros ins­ta­lia­ci­jos ge­di­mai 628

Ne­at­sar­gus rū­ky­mas 438

Vai­kų iš­dy­ka­vi­mas 228

Trans­por­to prie­mo­nių ku­ro tie­ki­mo sis­te­mos ge­di­mai 140

Ki­ti trans­por­to prie­mo­nių ge­di­mai 98

Žai­bo iš­kro­va 94

Prieš­gais­ri­nės sau­gos tai­syk­lių pa­žei­di­mai at­lie­kant ug­nies, su­vi­ri­ni­mo dar­bus 79

Sa­vai­mi­nis me­džia­gų už­si­de­gi­mas 53

Prieš­gais­ri­nės sau­gos tai­syk­lių pa­žei­di­mai eksp­loa­tuo­jant elek­tros prie­tai­sus 51

Trans­por­to prie­mo­nių du­jų įran­gos ge­di­mai 45

Ga­my­bi­nių įren­gi­mų ge­di­mas, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so pa­žei­di­mai 40

Du­jų, ži­ba­li­nių, ben­zi­ni­nių įren­gi­mų eksp­loa­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai 34

Gam­ti­niai pa­vo­jai (pot­vy­nis, vie­su­las ir pan.) 2

Pi­ro­tech­ni­kos ga­mi­nių nau­do­ji­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai 10

Spro­gi­mai 4

Įvy­kis ti­ria­mas 48

Ki­tos prie­žas­tys 500