Ugniagesiai pašalino daugiau kaip 150 nuverstų medžių
Dėl šeš­ta­die­nį Lie­tu­vo­je siau­tu­sios aud­ros, ug­nia­ge­siai jau pa­ša­li­no dau­giau kaip 150 vė­jo nu­vers­tų me­džių.

Me­džiai ša­lin­ti nuo va­žiuo­ja­mo­sios ke­lio dan­gos, du me­džiai nu­vir­to ant au­to­mo­bi­lių, vie­nas – ant pa­sta­to. In­for­ma­ci­jos apie nu­ken­tė­ju­sius as­me­nis bei už­pil­tas pa­tal­pas ne­gau­ta, BNS pra­ne­šė Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas.

Dau­giau­siai iš­vy­ki­mų bu­vo Tel­šių, Aly­taus, Kau­no, Vil­niaus ir Pa­ne­vė­žio aps­kri­ty­se. Anot de­par­ta­men­to, vis dar gau­na­ma nau­jų pra­ne­ši­mų apie nu­vir­tu­sius me­džius.

Dėl aud­ros sek­ma­die­nį apie 13 val. elek­tros Lie­tu­vo­je dar ne­tu­rė­jo apie 4,3 tūkst. var­to­to­jų, nors šeš­ta­die­nio va­ka­rą be elek­tros li­ku­sių bu­vo 16 tūkst. var­to­to­jų.