Tyrimų nepradės
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) nu­spren­dė ne­pra­dė­ti ty­ri­mo dėl po­li­ti­kų ir tar­nau­to­jų mau­dy­nių bei ap­gy­ven­di­ni­mo Drus­ki­nin­kų van­dens par­ke.

Apie tai va­kar pra­ne­šė VTEK va­do­vas Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius. Jo tei­gi­mu, ko­mi­si­jai pa­vy­ko nu­sta­ty­ti, kad per ke­le­rius me­tus maž­daug 230 as­me­nų siųs­ta kvie­ti­mų at­vyk­ti į Drus­ki­nin­kų šven­tes, iš­da­ly­ta per 130 ku­po­nų pa­si­nau­do­ti van­dens par­ko pa­slau­go­mis. „Ta­čiau jie vi­si – be pa­var­džių, ano­ni­mi­niai. Ar bu­vo Pe­traus­kas, ar Iva­naus­kas, nie­kas ne­ga­li pa­sa­ky­ti“, – va­kar Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos po­sė­dy­je tvir­ti­no R. Va­len­tu­ke­vi­čius. VTEK taip pat nu­spren­dė ne­pra­dė­ti ty­ri­mo dėl že­mės ūkio mi­nis­trės Vir­gi­ni­jos Bal­trai­tie­nės ir bu­vu­sio že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­tro Vi­liaus Mar­tu­se­vi­čiaus el­ge­sio. VTEK gau­ta­me skun­de bu­vo pra­šo­ma iš­tir­ti ži­niask­lai­do­je pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją dėl be­veik dvi­gu­bai bran­giau ne­gu rin­ko­je nu­pirk­tos par­amos mais­to pro­duk­tais skurs­tan­tie­siems. „Ko­mi­si­ja pa­žy­mi, kad nė­ra duo­me­nų nei apie V. Bal­trai­tie­nės ir V. Mar­tu­se­vi­čiaus da­ly­va­vi­mą skun­džia­mų vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ro­se, nei apie jų tu­rė­tą tie­sio­gi­nį ir aki­vaiz­dų su­in­te­re­suo­tu­mą mais­to pro­duk­tų pir­ki­mo lai­mė­to­ja“, – sa­ko­ma VTEK pra­ne­ši­me.