Tyrime dėl statybų Druskininkuose STT apklaus premjerą
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) ža­da apk­laus­ti prem­je­rą Al­gir­dą But­ke­vi­čių bei  ap­lin­kos mi­nis­trą Kęs­tu­tį Tre­čio­ką ty­ri­me dėl sta­ty­bų Drus­ki­nin­kų Vi­jū­nė­lės dva­ro te­ri­to­ri­jo­je.

A.But­ke­vi­čius bus apk­laus­tas kaip liu­dy­to­jas, K.Tre­čio­kas – kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas, BNS pa­tvir­ti­no STT va­do­vas Sau­lius Ur­ba­na­vi­čius.

„Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros spren­di­mu mes įpa­rei­go­ti tai pa­da­ry­ti iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me. Mi­nis­trui šau­ki­mas iš­siųs­tas penk­ta­die­nį, su prem­je­ru – pri­si­de­rin­si­me prie jo dar­bot­var­kės, ka­da jis grįš, ka­da tu­rės lai­ko“, – sa­kė S.Ur­ba­na­vi­čius.

STT at­sto­vas spau­dai Rus­la­nas Go­lu­bo­vas BNS sa­kė, kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas at­lie­ka­mas dėl gal­būt da­ry­to po­vei­kio pri­imant Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą dėl ku­ror­ti­nių zo­nų pa­nai­ki­ni­mo, jis pra­dė­tas 2015 me­tų pa­bai­go­je. Įta­ri­mai šia­me ty­ri­me kol kas nie­kam ne­pa­reikš­ti.

Pa­sak R.Go­lu­bo­vo, ap­lin­kos mi­nis­trą pla­nuo­ja­ma apk­laus­ti penk­ta­die­nį.

„Šio­je sta­di­jo­je, dar nie­ko ne­reiš­kia – po ši­to veiks­mo (apk­lau­sos) vėl bus ver­ti­na­ma, to­liau vis­kas pa­aiš­kės“, – sa­kė S.Ur­ba­na­vi­čius, pa­klaus­tas, ar K.Tre­čio­kui ga­li bū­ti par­eikš­ti įta­ri­mai.

„Prem­je­ras in­for­muo­tas apie kvie­ti­mą į apk­lau­są ir yra pa­si­ren­gęs at­sa­ky­ti į vi­sus klau­si­mus bei at­lik­ti sa­vo pi­lie­ti­nę par­ei­gą“, – an­tra­die­nį BNS sa­kė prem­je­ro at­sto­vė spau­dai Eve­li­na But­ku­tė-Laz­daus­kie­nė.

Nau­jie­nų por­ta­las del­fi.lt ra­šė, kad rug­sė­jo 23 die­ną Vy­riau­sy­bė sku­biai pri­ėmė nu­ta­ri­mą, ku­riuo bu­vo pa­nai­kin­tas nuo 1992 me­tų ga­lio­jęs nu­ta­ri­mo sky­rius, reg­la­men­ta­vęs ku­ror­tų ap­sau­gos zo­nų juo­stas. Šis stai­gus Vy­riau­sy­bės spren­di­mas, anot por­ta­lo, ta­po pa­pil­do­mu mo­ty­vu Vil­niaus apy­lin­kės teis­mui rug­sė­jo pa­bai­go­je pri­imant pa­lan­kų spren­di­mą dėl sta­ty­bų Drus­ki­nin­kų Vi­jū­nė­lės dva­ro te­ri­to­ri­jo­je.

Prem­je­ras per­nai pa­si­ro­džius šiai in­for­ma­ci­jai per­nai lap­kri­tį at­me­tė bet ko­kius įta­ri­mus sa­ky­da­mas, kad tai jam „ke­lia juo­ką“.

„Ne tik ne­igiu, bet man jau su­ke­lia juo­ką, o jei jau su­ke­lia juo­ką, tai kai ka­da jau lo­giš­kai min­čiai ne­bė­ra vie­tos“, – in­ter­viu LRT ra­di­jui tuo­met sa­kė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Drus­ki­nin­kų me­ras R.Ma­li­naus­kas BNS an­tra­die­nį nu­ro­dė ne­bu­vęs nei apk­laus­tas, nei kvie­čia­mas į apk­lau­są STT.

Jis sa­kė, kad tei­sė­sau­gos at­lie­ka­mas ty­ri­mas ne­tu­ri jo­kio pa­grin­do.

„Dėl kaž­ko­kios žur­na­lis­tės, ku­ri ne­tu­ri nei są­ži­nės, nei at­sa­ko­my­bės ir me­luo­ja ant vi­sos Lie­tu­vos net ne­pa­raus­da­ma (…), tai man at­sa­ky­ti yra la­bai su­nku“, – tei­gė R.Ma­li­naus­kas.

Mi­nis­tras: tai aud­ra stiklinėje

Ap­lin­kos mi­nis­tras „tvar­kie­tis“ Kęs­tu­tis Tre­čio­kas sa­ko Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) pla­nus jį apk­laus­ti kaip spe­cia­lų­jį liu­dy­to­ją lai­kan­tis aud­ra stik­li­nė­je ir tei­gia ne­ma­tan­tis pa­grin­do pa­lik­ti mi­nis­tro pos­tą.

„Jei­gu at­ro­dys, kad vė­je­lis iš ne­ži­nia kur ga­li su­truk­dy­ti (to­liau dirb­ti), aš ne­ma­tau prob­le­mų pri­im­ti bet ko­kį spren­di­mą, bet tai bū­tų vi­siš­kas ab­sur­das po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me, jei­gu iš to­kių da­ly­kų da­ry­tu­me kaž­ko­kias to­kias iš­va­das“, – BNS sa­kė mi­nis­tras.

Spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­sas su­tei­kia­mas as­me­niui, jei by­lo­je yra duo­me­nų apie jo ga­li­mą nu­si­kal­ti­mą, ta­čiau šių duo­me­nų ne­pa­kan­ka įta­ri­mams par­eikš­ti.

Mi­nis­tras sa­kė nu­jau­čian­tis, kad STT klaus jo apie Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą dėl ku­ror­ti­nių zo­nų, ta­čiau sa­kė ma­nąs, kad šio nu­ta­ri­mo pa­kei­ti­mai da­ry­ti skaid­riai.

„Taip, esu ti­kras, esu ti­kras, kad vis­kas pa­da­ry­ta skaid­riai, nė­ra net in­te­re­so ar nau­dos pa­da­ry­ti ši­tą nu­ta­ri­mą ne­skaid­riai, aš bent ne­ži­nau to­kio at­ve­jo, to­dėl ma­nau, kad čia yra aud­ra stik­li­nė­je, bet gal­būt aš ne vis­ką ži­nau“, – tei­gė jis.

Mi­nis­tras taip pat sa­kė, kad apie pla­nus jį apk­laus­ti su­ži­no­jo iš ži­niask­lai­dos.

K.Tre­čio­kas mi­nis­tru dir­ba nuo 2014 me­tų lie­pos.